تقسیم بندی روندها از نظر زمانی


آگهی دعوت مجمع عمومی

بدهی های جاری

برای این که بتوان یک بدهی را به عنوان جاری طبقه بندی کرد، احراز دو شرط زیر ضروری است:

1.انتظار رود که طی یک چرخه عملیات و با یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام که طولانی تر است، تسویه گردد.

2.مدیریت قصد داشته باشد که آن را با استفاده از دارایی های جاری و یا ایجاد بدهی های جاری جدید تسویه نماید.

شرکت حسابداری به تعریف اجزای تشکیل دهنده بدهی های جاری می پردازد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

این طبقه از بدهی ها زمانی ایجاد می شوند که شرکتی کالاها، ملزومات با خدمات مورد نیاز خود را به شکل نسیه خریداری نماید. حساب های پرداختنی، تنها به پشتوانه اعتبار شرکت ایجاد می شوند، در حالی که اسناد پرداختنی، با پشتوانه اسناد وعده دار کوتاه مدت ایجاد می شوند.

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

این عنوان، سر فصلی کلی است که می تواند تمامی بدهی های جاری تجاری را در بر گیرد. بنابراین امکان استفاده نامطلوب و عدم افشای صحیح اطلاعات وجود دارد. بنابراین اصلاح این سر فصل در استاندارد های ایران و تفکیک آن به سرفصل های تفصیلی تر ضروری است

پیش دریافت ها

پیش دریافت ها مبالغی هستند که شرکت بابت ارائه کالاها و خدمات در آینده از مشتری وصول می کند. این مبالغ بیانگر تعهد شرکت برای انتقال منافع أنی است.

ذخیره مالیات

چون مبلغ ماليات بر درآمد ، قبل از دریافت برگ قطعی از سازمان امور مالیاتی برآورد می شود و معمولا بین مالیات برآوردی توسط مميز و شرکت تفاوت هایی وجود دارد، برآورد شرکت به عنوان ذخیره گزارش می شود. در صورتی که انتظار رود که این مبلغ ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه گردد، در بخش بدهی های جاری گزارش می شود.

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

سود سهام پیشنهادی مبلغی است که هیات مدیره شرکت برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می کند. این پیشنهاد در صورتی به عنوان بدهی طبقه بندی می شود که تصویب آن توسط مجمع عمومی عادی محتمل باشد، در غیر این صورت، سود سهام پیشنهادی در همان سر فصل حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود. در صورت تصویب مجمع عمومی، سود سهام پیشنهادی قابلیت پرداخت خواهد داشت و باید تحت عنوان سود سهام پرداختنی در حسابها گزارش شود.

بر اساس قانون تجارت، سود سهام حداکثر باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ مجمع عمومی به سهامداران پرداخت شود، و به همین دلیل باید جزء بدهی های جاری طبقه بندی شود.

این طبقه از بدهی های جاری، تسهیلات مالی کوتاه مدت و حصه جاری بدهی های بلند مدت را در بر می گیرد.

این تسهیلات باید طی یک سال از تاریخ ترازنامه، با طی یک چرخه عملیات، هر کدام که طولانی تر است تسویه شوند.

تسویه این تعهدات بعد از یک سال از تاریخ ترازنامه با یک چرخه عملیات، هر کدام که طولانی تر است، صورت می گیرد. اوراق مشارکت، وام های بلند مدت، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، تعهدات اجاره ای برمایه ای، و تعهدات مربوط به کمک های بلاعوض دولت نمونه هایی از بدهی های بلند مدت هستند.

تسهیلات مالی بلند مدت، تاثیر زیادی بر جریان های نقدی آتی دارد، به همین دلیل، افشای سررسید، شرایط و زمان بندی باز پرداخت، و محدودیت های مربوط به دریافت آنها در یادداشتهای توضیحی می تواند کاربران را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح باری نماید

بر اساس قانون کار، پس از خاتمه قرار داد. کارفرما مکلف است به کارگری که طبق قرارداد، یک سال با بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی با متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید

با توجه به این قانون، با گذشت هر سال خدمت کارکنان، برای هر واحد تجاری تعهدی ایجاد می شود که باید برای آن ذخیره گرفت. در صورتی که بخشی از این تعهد مربوط به کارکنانی باشد که ظرف سال مالی آنی بازنشسته می شوند، باید مقدار مربوط به آنها در بخش بدهی های جاری گزارش شود.

بدهی هایی احتمالی هستند که در نتیجه یک پیشامد احتمالی به وجود می آیند. پیشامد احتمالی به وضعیتی اطلاق میشود که در تاریخ ترازنامه وجود داشته است و نتیجه آن تنها در صورت وقوع با عدم وقوع یک با چند رویداد نامشخص آني تعبين خواهد شد، اهمیت و افشای یک زبان احتمالی زمانی الزامی است که زیان احتمالی محتمل و مبلغ آن نیز به طور معقول قابل برآورد باشد. در صورتی که فقط زبان احتمالی به طور معقولانه ای محتمل باشد، تنها افشای آن الزامی است. در مواردی به جز موارد ارائه شده، نه ثبت لازم است و نه افشا به هر یک از حالت های فوق الذکر به ترتیب، محتمل، ممکن و بعید می گویند

فرض کنید، شکایتی ۲۰۰ میلیون ریالی بر علیه شرکت شما در دادگاه مطرح است، محکومیت شما محتمل می باشد، ولی مبلغ آن دقیقا مشخص نیست، روند دادرسی نیز تا سال آینده به طول می انجامد. زمان تهیه صورت های مالی فرا می رسد. بنابر این احتمالات پیش رو را از وکیل خود جویا می شوید، وکیل شما به اطلاع می رساند که محکومیت شما در ازای مبلغ ۵۰ میلیون ریال آن محتمل، در مورد ۱۰۰ میلیون بعدی ممکن ولی در مورد ۵۰ میلیون دیگر بعید به نظر می رسد. بنابراین شما باید ۵۰ میلیون محتمل را در متن صورتهای مالی و به عنوان بدهی احتمالی و ۱۰۰ میلیون ممکن را در یادداشت های توضیحی گزارش نمایید. ضمن این که نیازی به گزارش ۵۰ میلیون دیگر نمی باشد.

انحصار وراثت و تقسیم ارث

مشاوره حقوقی

با توجه به این ماده وقتی شخصی به طور حقیقی فوت میکند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنا به موارد متعددی که قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر میکند که به این حکم موت فرضی گفته میشود.در این دو فرض فوت حقیقی و فوت فرضی مسئله ارث بری مطرح میشود و وسوالاتی از این قبیل به ذهن متبادر میشود.

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

1طبقه اول ارث:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

2.طبقه دوم ارث :اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

3.طبقه سوم ارث: عمه ها و عموها، دای ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

در این بین باید دانست که زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند، لازم به ذکر است که زن و شوهری که ازدواج دائمی دارند از یکدیگر ارث میبرند و در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده 940 قانون مدنی).

اگر مردی بیشتر از یک زن دائم داشته باشد آیا همگی زنها از مرد ارث میبرند؟

بله همگی ارث میبرند. مطابق قانون مدنی زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده 913و 942 قانون مدنی).

اگر متوفی پدر و مادر و فرزند و همسر داشته باشد آیا همسر که جز طبقه اول نمیباشد از شوهر ارث میبرد؟ اگر طبقه اول نباشد و طبقه دوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد آیا همسر با طبقه دوم ارث میبرد؟ اگر طبقه اول و دوم نباشد و طبقه سوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد همسر با طبقه سوم ارث میبرد؟

همسر متوفی (زن و شوهر) در کنار همه طبقات همزمان ارث میبرند، همسر جزء لاینفک در ارث محسوب میشود و در صورت وجود هرکدام از طبقات همسر نیز همراه با آنها ارث میبرد. بطور مثال اگر مردی فوت کند و همسر و فرزند و پدرو مادر داشته باشد همسر او و بقیه این اشخاص که جز طبقه اول هستند ارث میبرند و طبقات بعدی از ارث محروم میشوند.

محرومیت از ارث

در قانون مدنی به طور مشخص آمده است که چه کسانی از ارث محروم میشوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث میشود.مثلا کسی مورث خود را بکشد قاتل محروم از ارث میشود، ورثه اگر کافر باشد و شخص فوت شده مسلمان باشد کافر از مسلمان ارث نمیبرد. زنا زاده از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنها ارث نمیبرد، بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرد.

محرومیت از ارث

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند، با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

اگر زن مهریه خود را بعد از فوت شوهر از ماترک(دارایی) شوهر بگیرد از ارث یک هشتم محروم میشود؟

خیر زن در صورت فوت شوهر هم مهریه و هم ارث یک هشتم خود را دریافت میکند.

تقسیم ارث

حصر وراثت شیوه ای است که به وسیله آن ورثه متوفی مشخص میشود و در نتیجه تقسیم ارث به سهولت انجام میشود. مطابق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». با توجه به مفهوم ماده 300 ابتدا باید ورثه مشخص شود و بعد ارث بین آنها تقسیم شود و طریق قانونی تعیین ورثه حصر وراثت است .

تقسیم ارث و انحصار وراثت

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید ولی در عمل ممکن است حصر وراثت صورت نگیرد و وراث با توافق ارث را بین خودشان تقسیم کنند و هیچگاه تقسیم بندی روندها از نظر زمانی هم مشکلی پیش نیاید. ولی از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت باید انجام گیرد.

درخواست تقسیم ورثه را چه کسانی میدهند؟

ارث بین ورثه متوفی تقسیم می شود و اما چه کسانی می توانند درخواست تقسیم ورثه را دهند :

1- هر یک از ورثه حق درخواست تقسیم سهم خود را دارد.

2- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

3- امین غایب و جنین.

4- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده.

5- موصی له و وصی راجع به موصی به که وصیت به جز مشاع از ترکه شده (ماده 301 قانون امور حسبی).

درخواست تقسیم ارث باید کتبی باشد ، نام و مشخصات درخواست کننده و شخص فوت شده، ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، و سهم هر یک معین شود.

درخواست تقسیم از چه مرجعی به عمل می آید؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 قانون امور حسبی درخواست تقسیم از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی به عمل می آید.

ترتیب تقسیم

 1. افراز
 2. تقسیم به تعدیل
 3. تقسیم به رد
 4. اجبار به فروش و تقسیم ثمن

انحصار وراثت

«حصر وراثت طریقی برای تعیین و مشخص کردن وراث میباشد»

وارث بودن شخص باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر شود تا ورثه معلوم شود.

ورثه و سایر اشخاص ذی نفع میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مرجع درخواست گواهی حصر رواثت و مرجع صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و اگر اقامتگاه معلوم نباشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت موقت متوفی.

مراحل درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت

مرحله اول: ورثه یا اشخاص ذی نفع درخواست خود را به صورت کتبی در فرم مخصوصی که در شورای حل اختلاف موجود است و در آن نام . مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث نوشته میشودتنظیم نموده و به شورای حل اختلاف تقدیم میکنند تا در شورا مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله دوم: درخواست متقاضی حصر وراثت یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی منتشر میشود و اگر روزنامه نباشد در محل الصاق میشود. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی اگر اعتراض نباشد گواهی تقسیم بندی روندها از نظر زمانی حصر وراثت صادر میشود.

مرحله سوم: مدارکی باید به فرم درخواست صدور گواهی حصر وراثت ضمیمه شوند که عبارتند از:

1- گواهی فوت متوفی که اداره ثبت احوال صادر میکند.

2- کپی شناسنامه تمام وراث.

3- کپی عقدنامه همسر دائمی

4- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نام برده شده.

5- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامتگاه متوفی. (برای متوفیان قبل از سال 95 که تا کنون اقدامی نکرده اند)

مالیات بر ارث

وراث یا نماینده قانونی پس از فوت شخص موظف است در صورتی که مالی از ترکه به وراث میرسد نهایتا تا شش ماه بعد از تاریخ فوت به نزدیکترین سازمان امور مالیاتی سکونت متوفی برای مراحل انحصار وراثت مراجعه کند و اسناد مربوطه و صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث تکمیل نمیاد. پس از تکمیل اظهارنامه تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول به نرخ روز به وسیله ماموران مالیات انحصار وراثت ارزش گذاری شده و تمام بدهی¬های متوفی مانند مهریه، وام و … کسر میشود و سهم هر یک از وراث به نسبت محاسبه میشود ( طبق ماده 20 قانون مالیات های مستقیم).

اهمیت دریافت گواهی حصر وراثت

علاوه بر اینکه وراث با حصر وراثت به طور قانونی تعیین و مشخص میشوند در مواردی و برای انجام برخی کارهای قانونی در مورد ماترک در دفاتر اسناد رسمی ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی میباشد. برای مثال در بعضی از موارد برخی از وراث قصد خروج از کشور دارند که در این گونه موارد برای تعیین تکلیف سهم الارث خود و سایر ورثه، به ورثه یا شخص ثالثی وکالت میدهند تا امور آنها را انجام دهند در این مورد باید گواهی حصر وراثت ارائه شود.

موارد الزامی ارائه گواهی انحصار وراثت به ادرات ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی

 • ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
 • تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی، اگر وراث نسبت به املاک متوفی معامله ای انجام دهند معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت را در دست داشته و بین آنها در سهم الارثت توافق باشد. ماده 40 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • تنظیم و ثبت اسناد وکالتی راجع به ماترک

هزینه دادرسی انحصار وراثت چقدر میباشد؟

طبق نظریه مشورتی ماده 375 قانون امور حسبی به صراحت هزینه دادرسی گواهی انحصار وراثت را مبلغ 500 ریال تعیین کرده است .

د ر صورت گم کردن گواهی فوت و شناسنامه متوفی چطور انحصار وراثت کنیم؟

برای اخذ گواهی فوت و شناسنامه متوفی باید به ثبت احوال مراجع نماییم .

اگر برگه گواهی انحصار وراثت مفقود شود چگونه میتوان دوباره آن را تهیه کرد؟

میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف با دادن مشخصات وراث و یا تاریخ آن برای گرفتن رو نوشت آن اقدام نمایید.

رویه قضایی در خصوص صدور گواهی حصر وراثت

مطابق بخشنامه شماره 38384 مورخ 7/7/99 اگر دارایی متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می نمایند که نیازمند نشر آگهی می باشد لیکن چنانچه دارایی متوفی کمتر از مبلغ 500 میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر تقسیم بندی روندها از نظر زمانی می شود که مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشرآگهی کوتاه تر خواهد بود.

تقسیم بندی روندها از نظر زمانی

آزمون دلخواهتو بساز

نمونه سوالات مرتبط

آزمون تستی جمع‌بندی فصل‌های 1 و 2 و 3 زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی

آزمون تستی جمع‌بندی فصل‌های 1 و 2 و 3 زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته…

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 3: دستگاه حرکتی (گفتار 1- استخوان‌ها و اسکلت)

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری…

تیم مدیریت گاما

آزمون فصل 3 ( دستگاه حرکتی) زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی

آزمون فصل 3 ( دستگاه حرکتی) زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت اول زیست شناسی یازدهم دبیرستان فرزانگان 3 | دی 1397 + پاسخ

آزمون نوبت اول زیست شناسی یازدهم دبیرستان فرزانگان 3 | دی 1397 + پاسخ

نکات درسی فصل اول زیست شناسی یازدهم | تنظیم عصبی

نکات درسی فصل اول زیست شناسی یازدهم | تنظیم عصبی

محبوبه فردوسی مکان

آزمون تستی گفتار 1 تا 3 از فصل هفتم زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان معراج

آزمون تستی گفتار 1 تا 3 از فصل هفتم زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان معراج

آزمون زیست شناسی (2) یازدهم تجربی | فصل اول: تنظیم عصبی

آزمون زیست شناسی (2) یازدهم تجربی | فصل اول: تنظیم عصبی

آزمون زیست شناسی (2) پایه یازدهم دبیرستان | فصل اول- تنظیم عصبی + پاسخ

آزمون زیست شناسی (2) پایه یازدهم دبیرستان | فصل اول- تنظیم عصبی + پاسخ

امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | دبیرستان نمونه دولتی اشرف بندر انزلی

امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | دبیرستان نمونه دولتی اشرف بندر…

امتحان ترم دوم زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان دخترانه فرهیختگان نو | خرداد 1400

امتحان ترم دوم زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان دخترانه فرهیختگان نو | خرداد 1400

تکالیف نوروزی زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان فرهیختگان نو | فصل 1 تا 7 (50 تست)

تکالیف نوروزی زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان فرهیختگان نو | فصل 1 تا 7 (50 تست)

تصفیه شرکت | اقدامات مهم و مراحل تصفیه انواع شرکت

تصفیه شرکت چیست؟ به مهم ترین اقدامات بعد از منحل کردن یک شرکت، تصفیه شرکت گفته می شود که قوانین حسابداری، مراحل و شرایط مهمی دارد که در این صفحه توضیح داده شده است.

یکی از مهم‌ ترین مواردی که در رابطه با شرکت‌ ها و ثبت شرکت باید به آن توجه داشته باشید، تصفیه شرکت است. لازم به ذکر است که هر شرکتی در مواقعی خاص به تصفی نیاز دارد و به دلیل اهمیت این موضوع تصمیم گرفته‌ ایم که در ادامه آن را بررسی کنیم، به همین دلیل پیشنهاد می ‌دهیم که ادامه این مطالب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.

تصفیه شرکت

تصفیه شرکت به چه معنی است؟

برای شروع مطلب با این موضوع مطالب را آغاز می کنیم که تصفیه شرکت به چه معنی است. توجه داشته باشید که به طور کلی به این معنی می ‌باشد که شما به فعالیت‌ های اقتصادی و تجاری شرکت خود پایان می دهید.

یعنی شرکت شما دیگر هیچ گونه فعالیتی را انجام نخواهد داد. البته باید توجه داشته باشید که این امر خود مراحل مختلفی دارد و شما باید نکات خاصی را در آن رعایت کنید که در ادامه این موارد را شرح خواهیم داد.

به این موضوع توجه داشته باشید که شما در زمان تصفیه باید تمام دفاتر خود را به طور کامل پاک کنید، یعنی در صورتی که شرکت شما بدهی مالی به شخص یا شرکت دیگری دارد، باید این بدهی ‌ها به طور کامل پرداخت شود و دفتر حساب شما به طور کامل تصفیه شوند.

شرکت دیگر نباید فعالیت ‌های خود را ادامه دهید، یعنی اگر شما فعالیت خاصی را آغاز کرده ‌اید، باید در ابتدا به آن فعالیت پایان داده و سپس به دنبال این کار باشید. لازم به ذکر است که در غیر این صورت و در هنگام انجام مراحل تصفیه شرکت با مشکل رو به رو خواهید شد.

اگر چه خود باید به نکات خاصی توجه داشته باشید، اما لازم به ذکر است که انجام این مراحل و نکات به سادگی قابل پیگیری است.

البته هنگامی که می ‌گوییم به سادگی تصور نکنید که این کار پیچیدگی ‌های خاص خود را ندارد، زیرا به هیچ عنوان این ‌گونه نیست و انجام تصفیه برای دفاتر شرکتی پیچیدگی‌ ها و سختی ‌های خاص خود را دارد.

اما شما به سادگی هر چه تمام تر و با سپردن این کار به یک شرکت کار بلد به راحتی می ‌توانید این مراحل را پیگیری کنید.

به ‌طورکلی باید توجه داشته باشید که به این معنی ای است که بعد از آن در دفاتر حسابرسی خود طلبکاری دیگر وجود نداشته باشد و بدهی‌ های خود را به طور کامل بپردازید. البته بعد از آن که طلبکارهای خود را به صفر رساندید، باید دارایی ‌های شرکت را بین سهام‌ داران شرکت یا شرکا شرکت تقسیم کنید.

مدیر تصفیه چه کسی است؟

نام مدیر تصفیه هم از آن نام هایی است که در روند انحلال شرکت و مراحل تصفیه دفاتر، بسیار زیاد با آن رو به رو خواهید شد و همین موضوع باعث می شود که این سوال پیش آید که مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی را بر عهده دارد.

به همین دلیل در ادامه سعی بر این داریم که در رابطه با این موضوع بحث کنیم و پیشنهاد می دهیم که ادامه مطالب را از دست ندهید.

مدیر تصفیه در حقیقت کسی است که مراحل تصفیه در شرکت را بر عهده دارد و انجام می دهد. یعنی این که طلب ها را به طور کامل پاک کند و بعد از آن دارایی های شرکت را در بین اعضاء به طور مساوی (متناسب با میزان سهمی که هر یک از اعضاء دارند) را تقسیم کند، در حقیقت وظیفه مدیر تصفیه است.

انواع تصفیه شرکت

با توجه به قانون و بر اساس مواد 202 که در کتاب قانون آمده است، تصفیه در دو دسته زیر تقسیم شده است:

الف) تصفیه اختیاری: این نوع از تصفیه در اساسنامه هنگام ثبت شرکت در رابطه با آن تمامی شرکا به توافق رسیده و مطابق با همان اقدام می کنند.

ب) تصفیه قانونی : این نوع در اساسنامه شرکت از قبل تعیین نشده و باید با توجه به مواد 202 الی 217 در کتاب قانون تجارت صورت گیرد، گفتنی است که این نوع تصفیه فقط توسط مراجع قانونی قابل قبول است، زیرا امکان دارد موارد و روش تصفیه مشخص در اساسنامه با موارد و روش قوانین کاملا متفاوت باشد.

مراحل تصفیه شرکت

دلایل تصفیه شرکت چیست؟

علت های متفاوتی در رابطه با تصفیه یک شرکت ممکن است وجود داشته باشد که در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

1 . موضوع فعالیت شرکت: در برخی اوقات موضوعی که شرکت جهت انجام آن تاسیس شده است امکان پذیر نمی شود و یا موضوع انتخاب شده برای فعالیت شرکت به پایان می رسد و این صورت کاملا طبیعی است که شرکت منحل گردد و نیاز به تصفیه داشته باشد.

به طور مثال چنانچه نوع کسب و کار یک شرکت استخراج معدن مشخص شده ای باشد و محصول مورد نظر آن شرکت در معدن به شکل کلی استخراج شده باشد در اینجا دیگر شرکت فعالیتی ندارد که بخواهد ادامه دهد و طبیعی است که شرکت نیاز به تصفیه داشته باشد.

2 . انقضاء تقسیم بندی روندها از نظر زمانی مدت اعتبار: امکان دارد که شرکتی فقط برای مدت زمان مشخصی ثبت شده باشد و چنانچه مدت اعتبار و فعالیت شرکت به اتمام برسد فعالیت شرکت نیز تمام خواهد شد.

3 . تصمیم تمام اعضا: در برخی موارد نیز ممکن است تمامی اعضای شرکت با یکدیگر به این نتیجه برسند که قرار داد و پروانه شرکت را لغو نمایند و شرکت را برای همیشه تعطیل کنند، در این مورد نیز می توان گفت تصفیه شرکت انجام می شود.

4 . منتفی شدن تعداد شرکا: چنانچه شرایطی ایجاد گردد که فقط یک شریک در شرکت وجود داشته باشد شرکت به شکل طبیعی منحل می شود. برای مثال در شرایطی که در بخش نامه یا اساسنامه شرکت درج کرده باشند که مرگ یکی از هیئت مدیره موجب انحلال می گردد، با مرگ یکی از شرکا هم می تواند یکی از دلایل منحل شدن شرکت به شمار آید.

5 . ورشکسته شدن شرکت: هر زمان که دلایلی ایجاد شود که یک شرکت نتواند از پس پرداختی ها و خرج و مخارج شرکت بر آید می توان گفت شرکت ورشکسته شده است و بر اساس قانون از زمان تاریخی که ورشکستگی شرکت اعلام می شود شرکت دیگر نمی تواند در کارهای داخلی نظر و یا فعالیتی داشته باشد، پس در این صورت نیز به طور قطع شرکت منحل می شود و نیاز به تصفیه شرکت دارد.

مراحل تصفیه شرکت

مراحل تصفیه شرکت با توجه به شرایط و قانون قرار داده شده در این خصوص توسط سازمان های مربوطه ذی صلاح فرآیندی دارد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد:

 • رسیدگی به درخواست ها و مطالبات شرکت
 • پرداخت کردن وام ها و قرض های شرکت
 • نقد کردن تمام دارایی های غیر نقدی شرکت
 • تقسیم کردن دارایی باقی مانده بین شرکای شرکت و ختم آن

پایان کار تصفیه شرکت

پس از تمام شدن مراحل و کارهای تصفیه شرکت و انجام تمام تعهداتی که شرکت می بایست انجام دهد بخشی که از دارایی شرکت پس از پرداخت تمام قرض های شرکت باقی مانده است.

در مرحله اول به صورت باز پرداخت اسمی به افرادی که سهامی در شرکت داشته اند پرداخت می شود و در صورت باقی ماندن مقداری از دارایی یا مبلغ به عنوان سرمایه بین سهامداران به صورت قانونی تقسیم می گردد.

همانطور که از پیش ذکر کردیم تقسیم کردن میزان دارایی نقدی و غیر نقدی بین سهامدارای در زمان انجام کارهای تصفیه و یا پس از تصفیه با توجه به آگهی منتشر شده در خصوص آغاز تصفیه و اطلاع رسانی به بستانکاران جهت حضور در شرکت برای انجام تصفیه در چند مرحله و با ایجاد فواصل زمانی انجام می گردد.

این مراحل دارای 3 مرحله است که هر کدام در فواصل زمانی 30 روزه و پس از انتشار خبر تصفیه در روزنامه های رسمی انجام می شود، که می بایست حداقل 160 روز از زمان اولین روزنامه منتشر شده گذشته باشد.

بعد از پایان کار تصفیه مدیران تصفیه می بایست در مدت زمان 30 روزه تمامی اقدامات انجام شده را برای ثبت و انتشار در روزنامه های رسمی شرکت و جهت ثبت به مراکز شرکت ها مخابره نمایند و سپس اسم و برند شرکت را از دفاتر ثبت شرکت ها پاک کنند.

چنانچه بعد از ختم تصفیه کامل پولی از دارایی های شرکت مانده باشد این پول باید توسط مدیران شرکت تصفیه به حساب خاصی در بانک مشخصی به عنوان سپرده قرار داده شود.

اسم بستانکاران یا سهامداران شرکت که بدهی به شرکت دارند و آن را تصفیه نکرده اند را هم به بانک ارائه کنند و مراحل کار را در روزنامه های رسمی برای مطلع شدن اشخاص از این مقدار دارایی اعلام نمایند .

در صورتی که در گذشت چندین سال تمام یا قسمتی از پول دریافت نگردد و به صورت مالی بدون صاحب بماند از طریق بانک و در صورت تایید دادستان به حساب دولت فرستاده می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مواد 229 قانون مدیران تصفیه می بایست تمامی مدارک و دفترهای شرکت مورد نظر را تصفیه شده است به مراکز و دفاتر قانونی ثبت شرکت ارائه نمایند تا به مدت 10 سال این مدارک و دارایی برای مراجعه کردن افراد سهامدار یا بدهکار شرکت نگه داشته شود.

انحلال تصفیه شرکت ها به چه صورت انجام می گیرد؟

در شرایطی که افراد سهامدار یا شرکا به هر علتی به این نتیجه می رسند که به کار و فعالیت شرکت پایان دهند لازم است که اقدامات لازم را برای انحلال انجام دهند.

تصفیه آخرین کار و آخرین نقطه در خصوص پایان دادن به فعالیت یک شرکت است که می توان گفت تمام فعالیت های ریز و درشت یک شرکت در این نقطه تمام می شود.

پس از آن دارایی های شرکت به صورت نقدی در آمده و به شکلی کاملا قانونی بین شرکا تقسیم می گردد.

به تعریفی به مرحله جمع کردن و یا منحل شدن شرکت خواهند گفت و باید گفت این کار وظیفه مدیران شرکت است غیر از اینکه در اساسنامه شرکت روشی دیگر برای این کار در نظر گرفته شده باشد و یا منحل شدن به شکلی دیگر و به دستور مجمع عمومی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تصفیه شرکت

باتوجه به نوع شرکت ها می توان گفت مدارک لازم تفاوت هایی دارد که در زیر مدارک لازم برای سه شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و شرکت تضامنی را به ترتیب ذکر می کنیم:

الف) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:

 • ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی تمام سهامداران، شرکا و میر تصفیه
 • تصویر انتشار خبر ثبت شرکت در روزنامه های رسمی به همراه آخرین تصویر از روزنامه در خصوص تغییرات شرکت
 • اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی اعضا و همینطور مدیر تصفیه آن را امضا کرده باشند.
 • اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل یا نماینده قانونی باشد

ب) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت سهامی خاص:

 • ارائه تصویر روزنامه رسمی که در رابطه با تاسیس و آغاز فعالیت شرکت و همینطور شامل آخرین تغییرات به وجود آمده در شرکت است
 • ارائه تصویر تمام شناسنامه ها و کارت ملی های اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر تصفیه
 • اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی که به صورت فوق العاده ثبت شده است و تمامی اعضا شرکا، بازرسان و مدیر تصفیه آن را امضا کرده اند
 • ارائه اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل رسمی باشد

ج) مدارک مورد نیاز برای تصفیه شرکت تضامنی:

 • ارائه تصویر مدارک شناسایی که شامل کپی تصویر شناسنامه و کارت ملی تمام شرکا و همینطور مدیر تصفیه می شود
 • ارائه تصویر اصلی روزنامه های رسمی کشور که مربوط به ثبت و تاسیس شرکت و آخرین مراحل تغییرات شرکت نیز در آن درج شده است
 • ارائه اصل برگ صورتجلسه مجمع عمومی شرکت که توسط تمام اعضا و مدیر تصفیه نیز امضا شده است
 • اصل برگ وکالتنامه در صورتی که شرکت دارای وکیل قانونی باشد

لازم به ذکر است که در مدارک مورد نیاز برای تمام شرکت های بالا در صورتی که فرم مربوط به مجمع عمومی فوق العاده بدون وجود هیچ کدام از سرمایه داران یا شرکا تنظیم شده باشد و یا با حضور تمام سرمایه داران یا شرکا تنظیم شده باشد ارسال اصل برگه روزنامه رسمی شرکت که نشان دهنده رعایت کردن آداب دعوت کردن از مجمع عمومی فوق العاده می باشد ضروری خواهد بود.

نکته مهم دیگر برابر با اصل شدن تمامی مدارک ارائه شده است که از الزامات جهت ارائه مدارک به مراکز مربوطه خواهد بود.

سوالات متداول

تصفیه شرکت چه زمانی اتفاق می افتد؟

زمانی که شما به صورت اجباری و یا اختیاری تصمیم به منحل کردن شرکت خود کنید باید به کلیه حساب های قانونی شرکت رسیدگی کنید. پس به صورت اجباری باید اقدام به تصفیه شرکت خود کنید.

چه کسی نماینده شرکت در حال تصفیه است؟

زمانی که شرکت کارش تمام شد باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنید تا به عنوان نماینده شرکت در حال تصفیه کلیه امورد مربوط به آن را انجام دهد.

تصفیه شرکت شامل جه امور مالی می شود؟

بیشترین و مهم ترین مسائل مربوط به تصفیه شرکت به مسائل مالی ازجمله بدهی های شرکت و در راس آنها مسائل مالیاتی شرکت است. پس اگر شرکت بدهی به شخص یا دولت داشته باشید پس از تصفیه باید به آنها رسیدگی شود.

تمدید شرکت مسئولیت محدود

تمدید شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

آگهی دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی

ثبت شرکت در شیراز

ثبت شرکت در شیراز

شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری

معرفی شاخص های اندازه گیری و روش های تهیه آن ها موضوع این صفحه می باشد. قبل از مطالعه مطالب، ویدئوی زیر را ملاحظه نمایید که بخشی از بسته آموزشی مفاهیم پایه تحلیل آماری می باشد. برای دریافت آموزشهای ویدئویی SPSS به محصولات و بسته آموزشی spss در وب سایت دیگر این شرکت آماری مراجعه نمایید.

0- فیلم تشریح مقیاس های اندازه گیری (سطوح سنجش) متغیرها

در ویدئوی زیر با انواع مقیاس های اندازه گیری آشنا خواهید شد:

1- مقیاس اندازه گیری چیست؟

آنچه در هر مطالعه مورد توجه قرار می گیرد، اندازه گیری ویژگی ها یا صفات اشخاص و اشیا است بوسیله اعداد یا نمرات نسبت داده شده.

مثلا وقتی برای سنجش نگرش مردم نسبت به مجموعه های تلویزیونی از پرسشنامه استفاده می کنیم، برای تعیین نمره ی هر شخص عدد یا اعدادی را در نظر می گیریم. بسته به اینکه چه چیزی و چگونه اندازه گیری می نماییم اعدا د به دست آمده ویژگی های متفاوتی خواهند داشت.این ویژگیهای متفاوت اعداد را مقیاس های اندازه گیری می نمامیم.

2- انواع مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه تقسیم بندی روندها از نظر زمانی گیری را در چهار سطح می توان اندازه گیری کرد:

2-1- مقیاس اسمی

اندازه گیری اسمی مستلزم جای دادن اشیا یا افراد در طبقاتی است که از نظر کیفی با هم متفاوت هستند.

یک مثال ساده در این مورد متغیر جنسیت است. در سطح اندازه گیری اسمی استفاده از اعداد تنها به منظور مشخص کردن طبقات می باشد و هیچ رابطه ای که با اعمال ریاضی مطابقت کند بین آن ها وجود ندارد. اعداد به کار رفته در یک مقیاس اسمی معرف مقدار مطلق یا نسبی هیچ ویژگی نیستند.

2-2- مقیاس ترتیبی

مقیاس های ترتیبی برای ما امکان رتبه بندی ترتیب سطوح متغیر مورد بررسی را فراهم می آورد.

برای مثال چهارویژگی داشتن روابط عمومی قوی، تجربه کافی، تحصیلات مرتبط و کارکردن به صورت مستقل، را در نظر می گیریم و از پاسخگویان می خواهیم این صفات را برحسب درجه اهمیت آن ها از 1 تا 5 رتبه بندی کنند. به این ترتیب تفاوت ارجحیت هر مقوله از دید پاسخگو تعین می شود.

با این حال یکی از مشکلات مقیاس ترتیبی آن است که هرچند محقق می تواند تفاوت های مورد نظر را برحسب بزرگتر- کوچکتر بودن، بهتر-بدتر بودن و غیره رتبه کند ولی قادر نیست فاصله ی این تفاوت ها را بدست آورد. به عبارت دیگر مقادیر حاصل در مقیاس ترتیبی فاقد معنای کمی و عددی هستند. علت این امر آن است که در مقیاس ترتیبی هیچ مبدأی وجود ندارد تا ارزش ها نسبت به آن سنجیده شوند.

2-3- مقیاس فاصله ای

ویژگی عمده ی مقیاس فاصله ای آن است که به ارزش های آن نمره های عددی تعلق می گیرد. این مقیاس علاوه بر آن که اطلاعات مربوط به مقیاس های طبقه ای و ترتیبی را در بر دارد، اطلاعات اضافی در مورد تفاوت ها به دست می دهد.

برای مثال دو دمای 30 و 40 درجه در نظر بگیرید. این دو دما با یکدیگر تفاوت دارند، دمای 40 بیشتر از 30 است و همچنین دقیقا 10 درجه تفاوت وجود دارد. به این ترتیب در این مقیاس می توان روشهای آماری مختلف مانند محاسبه میانگین، واریانس، همبستگی و.. را انجام داد.

لازم به ذکر است که این مقیاس از نقطه ی صفر مطلق شروع نمی شود ولی می توان برای آن صفر قراردادی برگزید. به طور مثال اگر سه نفر در یک آزمون روانشناسی نمرات 30 و 15گرفته باشند نمی توان گفت نمره 30 معرف دو برابر بودن دانش فرد نسبت به فرد با نمره 15 است.

2-4- مقیاس نسبتی

این مقیاس نه تنها دارای تمام ویژگی های مقیاس های ذکر شده است بلکه دارای مبدأ مطلق یا صفر حقیقی نیز می باشد و بنابراین امکان محاسبه نسبت های مختلف از لحاظ صفت مورد نظر در این مقیاس وجود دارد.

متغیرهایی مانند سن، نرخ مرگ و میر، وزن، قد افراد، جمعیت و … از این دست هستند.کلیه ی اعمال آماری و ریاضی را می توان بر روی این مقیاس انجام داد.

مطالب فوق بخشخی از بسته آموزشی مفاهیم پایه و تعاریف اصطلاحات تحلیل آماری (آموزش ویدئویی) بود. اگر مایلید این اموزش ویدئویی را دریافت نمایید به لینک زیر در سایت دیگر مجموعه اطمینان شرق مراجعه نمایید:

برای روشن شد تمایز بین مقیاس های مختلف اندازه گیری فرض کنید می خواهیم نظر بینندگان تلویزیونی را درباره مجموعه های ایرانی بپرسیم. نوع سؤالاتی که براساس مقیاس های معین طرح می شود مانند زیر است :

اسمی : کدامیک از مجموعه های تلویزیونی را تماشا می کنید؟

ترتیبی : مجموعه های تلویزیونی مورد توجه شما تا چه حد منعکس کننده واقعیت های زندگی است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

فاصله ای : بهره هوشی مجموعه تقسیم بندی روندها از نظر زمانی تلویزیونی مورد علاقه خود را حدس بزنید؟

نسبتی : هفته ای چند ساعت مجموعه ی تلویزیونی تماشا می کنید؟

4- روش تهیه مقیاس ها

4-1- طیف لیکرت

طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است (در صورتی که کد کذاری گردد) که از آن می توان برای سنجش توانایی، حساسیت، عقیده و باور، رضایت، ارزش ها و همچنین نگرش افراد به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و … استفاده کرد. مراحل تهیه مقیاس لیکرت عبارتست از:

 • 1- ابتدا تعداد زیادی گویه مربوط به موضوع مورد نظر جمع آوری می شوند.
 • 2- این گویه ها به تعدادی پاسخگو داده می شوند تا میزان موافقت یا مخالفت خود را روی یک مقیاس 5 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص کنند. البته این مقیاس دارای 7 درجه نیز می تواند باشد.
 • 3- محاسبه نمره کلی برای هر پاسخگو با جمع کردن نمرات بدست آمده برای هر گویه و با توجه به مثبت یا منفی بودن سؤال انجام می شود.
 • 4- در هر مقیاس محقق به تناسب اهداف و فرضیه های تحقیق خودممکن است حدود 20 تا 30 گویه را تهیه کند. وی بایستی به تحلیل گویه ها بپردازد یعنی ارزش عددی پاسخگو در هر گویه باید با مجموع ارزش های عددی به دست آمده از کل گویه ها در مقیاس مقایسه شود. گویه هایی که با نمره ی کل همبستگی پایین یا منفی دارند باید حذف شوند، زیرا آن ها آنچه را که نمره کل اندازه می گیرد نمی سنجند.

4-2- مقیاس تراکمی یا مقیاس گاتمن

این مقیاس که توسط لوئیس گاتمن و همکاران او در دوران جنگ جهانی دوم و در جریان مطالعه بر روی سربازان آمریکایی ساخته شد، شامل مجموعه ای از گویه ها برای سنجش نگرش هایی است که یک بعدی هستند.

سعی گاتمن بر این بود که مقیاسی بسازد که در آن پاسخ به هر گویه را بتوان از روی جمع نمرات به دست آمده از کل مقیاس تعین کرد. چند نمونه از گویه هایی که طبق مقیاس گاتمن تهیه شده اند عبارتند از : نمایش برنامه های خشونت آمیز در تلویزیون برای جامعه مضر است، به کودکان نباید اجازه تماشای برنامه های خشونت آمیز داده شود، مدیران شبکه های تلویزیونی نباید اجازه پخش برنامه های خشونت آمیز را بدهند، دولت باید نمایش برنامه های خشونت آمیز را ممنوع کند.

به این ترتیب تعداد گویه هایی که شخص با آن موافق است نمره کل شخص را در مقیاس گاتمن تشکیل می دهد. در این مقیاس با در اختیار داشتن امتیاز کل هر پاسخگو می توان نگرش او را پیش بینی کرد. این مقیاس در علوم سیاسی، جامعه شناسی، پژوهش های افکارسنجی و مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

4-3- مقیاس افتراق معنایی

مقیاس افتراق معنایی ابزاری برای سنجش معنای مفاهیم است که توسط آزگود و دستیارانش طراحی شده است (آزگود، سوسیو تانبنام،1957). پاسخ دهندگان مفاهیمی مانند اشخاص، اشیا، رفتارها، ایده ها و… را در قالب یک مجموعه صفات دوقطبی با استفاده از مقیاس های 7 نقطه ای رتبه بندی می کنند. به عنوان مثال برای رفتاری چون مصرف سیگار مجموعه صفات ، خوب – – – – – – – بد ، قوی – – – – — – ضعیف ، فعال – – – – – – – منفعل ، اندازه گیری می شوند.

پژوهش در مورد افتراق معنایی نشان می دهد که به طور واقعی هر موضوعی را می توان با استفاده از چنین روشی اندازه گیری کرد. مانند رتبه بندی مواد خاص (نوشیدنی ها)، مکان ها (مراکز دانشجویی)، افراد (حسابداران)، ایده ها (کاهش مالیات) و رفتارها (استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی).

بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند که مفاهیم به طور کلی در سه بعد اساسی با یکدیگر مرتبط هستند، بعد ارزشیابی یعنی صفاتی چون خوب- بد، مهربان- خشن، بعد فعالیت مانند فعال- منفعل، سریع- آهسته و بعد قدرت همچون ضعیف- قوی، بزرگ- کوچک.

منبع : پایه های پژوهش در علوم رفتاری، نوشته پل سی کازبی ترجمه دکتر حجت الله فراهانی و دکتر حمیدرضا



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.