وضعیت بازارها و آینده سنجی


تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

مطالعات امکان سنجی چیست؟

به طور کلی یک «مطالعه امکانسنجی»(طرح توجیهی) مطلوب باید اجزای اصلی و پیامدهای یک پروژه صنعتی را مورد تحلیل قرار دهد، به ویژه که هر گونه نارسایی در این زمینه، سودمندی مطالعه را محدود میکند.


مطالعه امکانسنجی وضعیت بازارها و آینده سنجی یا Feasibility Stusy برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که با تولید یک محصول بخصوص ارتباط دارد همراه با روش های جایگزین برای تولید این محصول، معین وآنها را تحلیل کند. این گونه مطالعه باید طراحی با ظرفیت مشخص و در محل خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی هایی که با مواد و نهاده های خاصی ارتباط دارد، و با هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمد فروش مشخص، بازده سرمایه گذاری را معین و ارائه نماید.

برای رسیدن به این هدف، باید از روش آزمون پیاپی با یک دور کسب اطلاعات و مقایسه آنها با استانداردها و ارتباطات متقابل استفاده کرد. این روش لازم است با راه حل های جایگزین احتمالی برای برنامه های تولید، مناطق جغرافیایی، محل های احداث کارخانه، تکنولوژی مکانیکی، الکتریکی، مهندسی راه و ساختمان و تشکیلات سازمانی، به منظور به حداقل رساندن هزینه های تولید و سرمایه گذاری هماهنگ شود.

اگر داده هایی که به این ترتیب به دست می آید حاکی از عدم دوام پروژه باشد پارامترهای متعدد و برنامه تولیدی، مواد اولیه و تکنولوژی باید به منظور ارائه پروژه ای که به نحو مطلوب توصیف شده و دارای قابلیت دوام است مورد جرح و تعدیل قرار گیرد. «مطالعه امکانسنجی» باید این فرآیند بهینه سازی را توصیف و مفروضات و راه حل های انتخاب شده را توجیه کند و دامنه پروژه را به عنوان ادغام جایگزین های جزیی و منتخب معین سازد. اگر پروژه به رغم جایگزین هایی که مورد بررسی قرار گرفت دارای قابلیت دوام نباشد، این موضوع باید در «مطالعه امکانسنجی»(طرح توجیهی) گفته و توجیه شود.

برآورد نهایی در مورد هزینه های سرمایه گذاری و تولید و محاسبات بعدی مربوط به قابلیت سوددهی مالی و اقتصادی فقط زمانی مفید خواهد بود که دامنه پروژه به طور صریح به منظور عدم حذف بخش های ضروری و هزینه های مربوط به آنها مشخص و معین شده باشد. دامنه پروژه باید به وسیله نقشه ها و جداولی توصیف و معین گردد تا بتوان در آینده از آن به عنوان ساختار کمکی استفاده کرد.

بسیاری از «مطالعات امکانسنجی» دارای پوشش یکسان یا مشابهی است، هرچند با توجه به عواملی از قبیل ماهیت صنعت، بزرگی و پیچیدگی واحد تولیدی مورد نظر از یک سو و سرمایه گذاری و سایر هزینه های مربوط، از سوی دیگر ممکن است از لحاظ جهت گیری و تاکید مسائل مورد اشاره اختلاف بسیاری وجود داشته باشد. اما به طور کلی یک «مطالعه امکانسنجی»(طرح توجیهی) مطلوب باید اجزای اصلی و پیامدهای یک پروژه صنعتی را مورد تحلیل قرار دهد، به ویژه که هر گونه نارسایی در این زمینه، سودمندی مطالعه را محدود میکند.

«مطالعه امکانسنجی»(طرح توجیهی) به خودی خود، یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری، که این تصمیمات به لزوم نباید موافق با نتایج حاصله از مطالعه باشد.


عرضه کنندگان تجهیزات یا تکنولوژی درک درستی از اصطلاح «مطالعه امکانسنجی» (طرح توجیهی) ندارند و اغلب به عمد آن را نادرست به کار میبرند. غالبا خلاصه ای از وضع یک پروژه که برای تجهیزات یا انتخاب تکنولوژی ویژه ای تهیه می گردد، «مطالعه امکانسنجی» نامیده می شود. گاه برآوردهای تولید یا فروش، مبتنی بر به کار گیری تجربیات کشور در حال توسعه راه اندازی می شود، کوچکترین ارتباطی ندارد. از آنجا که این مطالعات، با عوامل محلی تولید غیرمرتبط و ناسازگار است، می تواند گمراه کننده بوده، منجر به استفاده غلط از منابع شود.

«مطالعه امکانسنجی» باید با عوامل تولیدی موجود، بازار محلی و شرایط تولید ارتباط داشته باشد و این امر مستلزم تحلیلی است که باید برحسب هزینه ها و درآمدها صورت پذیرد.

مطالعه امکانسنجی

«مطالعه امکانسنجی» (طرح توجیهی) ممکن است مبتنی بر وضعیت بازار و یا متکی بر مواد اولیه باشد، به این معنی که ابتکاراتی که در «مطالعه امکانسنجی» به کار می آید، یا برگرفته از تقاضای موجود و متکی بر آن است یا فرضی است و یا ناشی از وضعیت مواد اولیه است.

«مطالعه امکانسنجی»(طرح توجیهی) به خودی خود، یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری، که این تصمیمات به لزوم نباید موافق با نتایج حاصله از مطالعه باشد.

بخش‌ها و ابعاد مطالعه امکان‌سنجی

باتوجه به موارد مطروحه، هدف و چیستی یک مطالعه امکان‌سنجی تبیین گردید. در گام بعد لازم است تعیین شود مطالعه امکان‌سنجی باید دارای چه ابعادی باشد و چه بخش‌هایی باید در گزارش آن گنجانده شود. ابتدا لازم است به نکاتی که باید در مطالعه امکان‌سنجی بررسی شود، اشاره نمود:

• فرایند کنترل و شاخت مسائل
• شناسایی اهداف، فرصت‌ها و تهدید‌ها
• شرح موقعیت‌ها
• شناسایی درآمدها
• شناسایی هزینه‌ها
• تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان‌سنجی از بخش‌های ذیل تشکیل شده است:

• بخش اول: آشنایی با طرح و شرکت
• بخش دوم: بررسی اقتصادی (مطالعات بازار)
• بخش سوم: مطالعات فنی و برآورد امکانات زیربنایی طرح
• بخش چهارم: برآورد سرمایه‌گذاری طرح
• بخش پنجم: برآورد هزینه‌های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
• بخش ششم: پیش‌بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
• بخش هفتم: تعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح

همچنین این مطالعات برای طرح‌ها و پروژه‌های ذیل صورت می‌پذیرد:
• راه اندازی کارخانه‌های صنعتی و تولیدی
• راه‌اندازی کسب و کارهای خدماتی و جدید
• پروژه‌هایی که یک بار اتفاق می‌افتند مانند: پروژه‌های عمرانی
• تصمیم گیری و انتخاب بین چند گزینه سرمایه‌گذاری

اهداف مطالعه امکانسنجی


اهداف مطالعه امکان سنجی

طرح‌های امکان سنجی با اهدافی به شرح ذیل، تهیه می‌گردند:

• به موسسات مالی
• جهت دریافت وام و تسهیلات
• معرفی طرح به سرمایه‌گذاران جدید
• اخذ مجوزها
• تلفیق شرکت ها
• و.

مراحل مطالعه امکان سنجی
اهداف، فعالیت‌ها و مواردی که باید در یک مطالعه امکان سنجی آورده شود، در بخش‌های قبلی توضیح داده شد. در این قسمت، مراحل انجام یک مطالعه امکان سنجی تبیین می‌گردد که عبارتند از:

گام اول: بررسی تقاضا، تعیین حوزه عملکرد یا محدوده پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیازها و مشکلات

گام دوم: بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید که معمولاً براساس اولویت و تقدم اجرایی، طبقه بندی می‌شوند، پس برای هر هدف، باید افراد و واحدهای ذینفع مشخص گردند.

گام سوم: تعیین موجودیت‌های خارجی، توجه شود که این موجودیت‌ها باید با دقت، مشخص شده و ارتباط آنها با سیستم تعیین گردد.

گام چهارم: تعیین عوامل محدود کننده اجرای پروژه، به عبارت دیگر، میزان ریسک در موفقیت پروژه، مشخص شود.

گام پنجم: تعیین دقیق محدوده پروژه، نیازها را مشخص نموده و به تایید مشتری برسد.

گام ششم: ارائه راه حل

گام هفتم: بررسی اقتصادی پروژه، هزینه‌های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان باید معین گردد.وضعیت بازارها و آینده سنجی


پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی
عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معنی پنج زمینه در امکان سنجی است که شامل موارد ذیل می‌باشد:

1) فنی
2) اقتصادی
3) قانونی
4) عملیاتی
5) زمان بندی


امکان سنجی فنی

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن درکی از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آنها در زمان مورد نیاز در سیستم پیشنهادی، تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و اینکه تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می‌نماید.

امکان سنجی اقتصادی

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی، تعیین مزایای مثبت اقتصادی جهت سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم شده و شامل اندازه‌گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می‌گردد. همچنین این ارزیابی معمولاً دارای یک تحلیل هزینه / سود می‌شود.


امکان سنجی قانونی

تعیین می‌کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی، تناقضی دارد یا خیر، مثلاً یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی، همخوانی داشته باشد.


امکان سنجی عملیاتی

امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی برای چگونگی حل مسائل و بهره‌برداری از فرصت‌های شناسایی شده در تعاریف توسط یک سیستم پیشنهادی است و اینکه الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل تا چه میزان، الزامات توسعه سیستم را برآورده می‌نماید.ارزیابی امکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه‌های توسعه‌ای پیشنهادی برای محیط کسب و کار موجود و اهداف آن باتوجه به توسعه زمان‌بندی، تاریخ تحویل، فرهنگ و همکاری و فرآیندهای موجود کسب و کار، تمرکز دارد.


امکان سنجی زمان‌بندی

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد، طولانی باشد، قبل از اینکه به عنوان پروژه‌ای مفید تلقی گردد، ممکن است دچار شکست شود. معمولاً این بدین معنی است که تخمین بزنید توسعه یک سیستم، چقدر طول می‌کشد و آیا می‌توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی روش‌ها مانند دوره بازگشت، تکمیل نمود. امکان سنجی زمان‌بندی، مقایسی است جهت اینکه زمان‌بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است؟ با داشتن توان فنی موجود، آیا موعدهای مقرر شده در پروژه، منطقی هستند؟ برخی از پروژه‌ها با موعدهای مشخص شروع می‌شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان‌های مطلوب می‌باشند.

جنبه‌های ارزیابی طرح در مطالعات توجیهی

جنبه‌های ارزیابی طرح در مطالعات توجیهی

1) ارزیابی بازار
2) ارزیابی فنی
3) ارزیابی مالی
4) ارزیابی اقتصادی


ارزیابی بازار

ارزیابی بازار، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن دو سوال بدین شرح مطرح می‌گردد:

1.نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر، چقدر خواهد بود/
2.سهم بازار برای محصول یا خدمات طرح مورد نظر، چقدر خواهد بود؟
اطلاعات مورد نیاز:

• روند مصرف گذشته و سطح مصرف فعلی
• وضعیت عرضه در گذشته و حال
• امکانات و محدودیت‌های تولید
• وضعیت واردات و صادرات
• وضعیت رقابت
• ساختار هزینه
• ثبات تقاضا


ارزیابی فنی

مهمترین سوالات در ارزیابی فنی (مطالعه جنبه‌های مهندسی طرح)

آیا مطالعات و تست‌های مقدماتی انجام یا پیش‌بینی شده است/
ایا در دسترس بودن مواد خام، انرژی و سایر ورودی‌ها تضمین شده است؟
آیا ظرفیت و محل اجرای طرح، مناسب انتخاب گردیده است/
آیا روش تولید، درست انتخاب شده است؟
آیا ماشین الات و تجهیزات، مناسب انتخاب شده است؟
آیاتکنولوژی پیش‌بینی شده از نقطه نظر جامعه، مناسب می‌باشد؟


ارزیابی مالی

در ارزیابی مالی طرح توجیهی، موارد ذیل بررسی می‌گردد:

• میزان سرمایه مورد نیاز طرح
• هزینه سرمایه
• نقطه سر به سر
• جریانات نقدی
• ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی طرح و.
• وضعیت و عملکرد مالی


ارزیابی اقتصادی
در ارزیابی اقتصادی، موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

- تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه
- اثرات طرح روی صرفه جویی در جامعه
- اثرات طرح روی خودکفایی
- اثرات طرح بر اشتغال

تهیه و ارائه گزارش مرحله نهایی مطالعه امکان سنجی

-بی طرفی: مطالعه امکان سنجی، پتانسیل موفقیت یک پروژه را ارزیابی می نماید، به همین دلیل بی طرفی، یک فاکتور مهم در اعتباری است که از طرف سرمایه گذاران و موسسات وام دهنده داده می شود. از این رو این کار را می بایست به صورت هدفمند انجام داد و از یک روش بی طرفانه جهت فراهم آوردن اطلاعاتی که تصمیم ها بر مبنای آن گرفته می‌شوند، استفاده نمود.
- تجربه: امکان سنج باید فردی باشد تا بتواند به درستی هزینه، زمان، افراد لازم و تعیین سرحدات را تخمین بزند.

موسسه مطالعاتی سپینود شرق یکی از شرکتهای تهیه کننده وضعیت بازارها و آینده سنجی طرح امکان سنجی دارای گرید الف از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی باسابقه بیش از 14 سال و انجام بیش از 300 طرح توجیهی است. برای دریافت رزومه سپینود شرق لینک زیر را کلیک بفرمایید .

برای مطالعه مقالات امکانسنجی اینجا کلیک کنید .

منبع:

ارزیابی طرح های اقتصادی «سید احمد میرمطهری»

کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب و کار
تالیف: دکتر رضا محمد کاظمی- دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

جمع آوری شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد

پیش بینی بورس فردا ۲۶ مهر ۱۴۰۱

پیش بینی بورس فردا ۲۶ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است. پیش بینی بورس فردا ۲۷ مهر ۱۴۰۱
بورس امروز نسبت به روز گذشته از لحاظ بازدهی شرایط بهتری را سپری کرد اما از لحاظ رونق معاملات شاهد بازاری کم‌رمق و کم نوسان بودیم و تعداد زیادی از نمادها در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دادند. شاخص کل بورس در نهایت افت اندک ۰.۰۲ درصدی را به ثبت رساند و در سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز با ثبت تغییر ۰.۰۹ درصدی، روز آرامی را سپری کرد. ارزش معاملات بار دیگر به سختی خود را به کانال ۲ هزار میلیارد تومانی رساند و در کنار ثبت ارزش ۲۳۸۴ میلیارد تومانی، ۱۷۷ میلیارد تومان نیز خروج پول اتفاق افتاد که تمامی این موارد نشان تداوم رکود در معاملات بورس تهران دارد.

طی روزهای اخیر که تب و تاب خبرهای متنوع از سمت جلسات و تصمیمات حمایتی و همچنین مذاکرات هسته‌ای و مباحث سیاسی و اقتصادی افتاده است، به نظر می‌رود وضعیت تکنیکی شاخص‌ها روندهای روزانه را تا حدی مشخص می‌کنند اما همچنان موانع پیش پای بازار اجازه قدرت گرفتن روندها را نمی‌دهند. روز گذشته نیز در بخش روندها و تکنیکال شاخص کل بورس اشاره شد که تجمیع شرایط از بازاری کم‌رمق و خنثی خبر می‌دادند. از آنجا که طی روز جاری نیز اتفاق قابل توجهی رخ نداد، به نظر می‌رسد که این روند ادامه داشته باشد.

جدال ارزندگی و ابهام برنده ندارد

قطعا مدت‌هاست که همگی درباره ارزندگی سهام و نمادها در این روزها بسیار شنیده‌ایم و آمار و ارقام نیز این ادعا را تایید می‌کنند. درحال حاضر نسبت قیمت به سود (p/e ttm) کل بورس در مرز ۶ واحد قرار گرفته است و با انتشار صورت‌های مالی تابستان با توجه به رشد سود شرکت‌ها نسبت به فصل مشابه، این نسبت تعدیل شده و بازار را از این منظر ارزنده‌تر خواهد کرد. اگرچه در این میان نمی‌توان تمامی سهام را با یک دید نگاه کرد و انتخاب شرکت درست اولویت دارد. اما نکته قابل توجه این است که نسبت P/e ttm یک متغیر گذشته‌نگر است و نگاهی به آینده ندارد درحالی که در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران بر روی آینده یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین جاست که مشکلات بورس تهران خودنمایی می‌کند.

وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور از آنجا که تاثیر مستقیمی بر وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌ها می‌گذارد، یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که باید چشم‌انداز آن مورد توجه قرار بگیرد. از منظر سیاسی درحال حاضر با به حاشیه رفتن مذاکرات هسته‌ای و کم‌رنگ شدن دستیابی به یک توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز ابهامات زیادی دارد و با توجه به وضع تحریم‌های جدید، قدم‌هایی به عقب نیز برداشته می‌شود. شرایط اقتصادی نیز که مدت‌هاست مناسب ارزیابی نمی‌شود و همچنان تحریم‌ها، کسری بودجه، مشکلات نقدینگی و. ضربه‌های سنگینی را به بدنه اقتصادی کشور می‌زنند. در سمت دیگر قرار است که اواسط آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شود و آن موضوع نیز برای شرکت‌ها ابهامات زیادی دارد و تمامی این مسائل باعث شده است که بورس تهران علی‌رغم ارزندگی آماری خوبی که دارد، همچنان در مداری رکودی به کار خود ادامه دهد.

بازگشایی بازارهای جهانی

بازارهای جهانی امروز در شروع هفته جدید میلادی کار خود را از سرگرفتند و تا بدین لحظه شرایط بهتر از اواخر هفته گذشته دنبال می‌شود. نفت با افزایش یک درصدی خود را به ۹۲.۵ دلار رسانده و مس نیز همچنان بالای ۷۵۰۰ دلار نوسان می‌کند. کاهش شاخص دلار به زیر کانال ۱۱۳ واحدی باعث شده است که طلا بار دیگر روندی صعودی به خود بگیرد و به ۱۶۵۰ دلار به ازای هر انس برسد. اما نکته مهم انتظار کارشناسان و تحلیلگران برای تداوم روزهای سخت بازارهای جهانی و کامودیتی‌هاست و همین موضوع نیز خود به یکی از چالش‌های این روزهای بورس تهران تبدیل شده است.

پس از انتشار تورم ۸.۲ درصدی آمریکا برای ماه سپتامبر که ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات بود، بازارها خود را برای تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا آماده کردند و به نظر می‌رسد یک افزایش ۰.۷۵ درصدی در نشست بعدی فدرال رزرو تضمین شده باشد که نرخ بهره این کشور را به ۴ درصد خواهد رساند. از همین رو کارشناسان به روندهای مثبت روزانه در بازارهای جهانی توجه ویژه‌ای ندارند و احتمال روزهای سخت را بیشتر می‌بینند مگر اینکه اتفاق بنیادی مهمی برای کامودیتی‌ها رخ دهد. از همین رو در بورس تهران نیز وضعیت قیمت کامودیتی‌ها و چشم‌انداز نامطمئن آینده آن‌ها به چالشی برای شرکت‌های بزرگ بازار تبدیل شده و وضعیت رکودی را رقم زده است.

سیگنال کم‌رمقی از سنگر تکنیکالی بورس

همانطور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره شد، شاخص کل بورس با کاهشی که روز گذشته تجربه کرد و امروز نیز ادامه داشت، وارد محدوده‌ای حمایتی و مهم شده است که حفظ آن برای بورس تهران از اهمیت بالایی برخوردار است. محدوده ۱.۲۷ تا ۱.۳۱ میلیون واحدی در گذشته سقف‌ها و کف‌های مهمی را تشکیل داده و قدرت حمایتی خوبی را در خود دارد. از سمتی وضعیت بنیادی بازار نیز در شرایط خوبی به سر می‌برد و کارشناسان اعتقاد دارند که اتحاد بنیادی و تکنیکی بورس احتمال ادامه ریزش‌های سنگین را کم کرده است و احتمالا بازار برای مدتی در همین محدوده تکنیکالی نوسان کند تا شرایط برای صعود یا ادامه ریزش فراهم شود. انتشار گزارش‌های تابستان می‌تواند بهانه خوبی برای شروع روند صعودی باشد.

پیش بینی بورس فردا

از همین رو پیش‌بینی می‌شود که بورس فردا نیز به روند کم‌رمق و کم‌نوسان خود همراه با چاشنی اندکی عرضه ادامه دهد اما همچنان به دلیل نزدیک شدن به روزهای انتشار صورت‌های مالی تابستان، برخی صنایع و سهام از تقاضای بهتری نسبت به دیگران بهره‌مند شوند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

سه سناریو از تورم دو سال آینده ایران

سه سناریو از تورم دو سال آینده ایران

یک پژوهش با شناسایی تمام عوامل منجر به تورم در ایران، سه سناریو از روند دو سال آینده ارائه می‌دهد.

فردای اقتصاد: پیش‌بینی پژوهشی که اثر تمام عوامل منجر به تورم در اقتصاد ایران را اندازه گرفته، نشان می‌دهد تدوام وضعیت فعلی -از نظر رشد کسری بودجه، پایه پولی، نرخ ارز و حفظ سطح تحریم‌ها و فروش نفت- باعث خواهد شد که تورم ایران بالای ۵۰ درصد باقی بماند. اما اگر کاهش جدی در کسری بودجه و رشد پایه پولی رخ دهد، تورم‌های زیر ۲۰ درصد دور از دسترس نیستند، هر چند که شدت بالایی از انقباض مالی و پولی را می‌طلبد. به غیر از این دو سناریو، سناریوی سومی پیش‌بینی شده که در آن بدون تغییر سایر شرایط، فقط حجم صادرات نفت افزایش یابد (مثلاً به خاطر کاهش شدت تحریم‌ها). طی این سناریو تورم می‌تواند تا حد ده واحد درصد کمتر شود.

مقاله‌ای علمی با عنوان «عوامل تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن» که در سپتامبر ۲۰۲۲ ذیل مقاله‌های صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است (نویسندگان: الیف تور و علیرضا خزایی)، با شناسایی عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت تورم در ایران، روند تورم ایران را پیش‌بینی کرده است. با توجه به قوت بالای مدل مقاله در توضیح تغییرات تورم، پیش‌بینی‌هایش برای تورم دو سال پیش رو شایسته توجه است. طبیعتاً این که تورم به کدام سمت و سو خواهد رفت، بستگی به این دارد که هرکدام از متغیرها و عوامل شناسایی‌شده مقاله به چه صورت خواهد بود. برای همین، مقاله تورم مورد پیش‌بینی خود را برای حالت‌های مختلف بیان کرده است. این حالات را می‌توان در سه سناریوی اصلی جای داد.

تداوم وضعیت فعلی تورم بالای پنجاه درصد را رقم می‌زند

بر اساس پیش‌بینی «پایه» مقاله که تداوم وضع فعلی است، تورم در دو سال آینده همچنان در حال افزایش خواهد بود. برای ۸ فصل آینده، این مدل پیش‌بینی می‌کند که تورم در بالای ۵۰ درصد باقی بماند که ادامه روند افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نرخ وضعیت بازارها و آینده سنجی ارز از عوامل مهم آن خواهد بود. جالب آن که با فرض افزایش قیمت نفت و حفظ مقدار ارزش صادرات فعلی نفت (یا تشدید نشدن تحریم‌ها)، تورم پیش‌بینی‌شده بسیار شبیه به پیش‌بینی پایه است. البته به نظر می‌رسد مقاله با این فرض این پیش‌بینی را ارائه کرده که نرخ ارز از این افزایش قیمت نفت اثری نپذیرد.

سیاست مالی و پولی دولت چه نقشی برای آینده دارد؟

تحت پیش‌بینی‌های مشروط به انقباض مالی دولت، تورم در دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، البته با هزینه اندکی برای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی؛ در واقع اگر کسری بودجه به مقدار کافی کاهش یابد، می‌تواند تورم را کم کند اما طبیعتاً به خاطر کاهش ناگهانی مخارج دولت یا افزایش مالیات دریافتی تولید ناخالص داخلی مقداری آسیب خواهد دید. پیش‌بینی مقاله به طور دقیق‌تر این است که با فرض عدم افزایش کسری بودجه دولت به صورت اسمی، تورم در ۲ سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. رخ‌دادن این سناریو آنچنان محتمل به نظر نمی‌آید، چرا که عدم افزایش اسمی کسری بودجه در سال بعد، با توجه به تورم پنجاه درصدی حال حاضر به معنی این است که مقدار حقیقی آن یک‌سوم کم شود. با این حال، مدل مقاله نشان می‌دهد که اراده سیاستمداران برای ترازکردن خرج و دخل دولت تا چه حد می‌تواند اثر خوشایندی روی تورم بگذارد.

حال اگر در کنار این سیاست مالی انقباضی، سیاست پولی انقباضی دنبال شود، تورم تک‌رقمی هم طی دو سال ممکن است. مدل مقاله نشان می‌دهد اگر در کنار سیاست مالی گفته‌شده (عدم افزایش اسمی کسری بودجه)، رشد پایه پولی به ده درصد کاهش یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت تورم با شتاب بیشتری به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد و حتی شاید تک‌رقمی شود، این وضعیت به قیمت رکود در بخش واقعی محقق میشود. شرط کاهش رشد پایه پولی به کمتر از ده درصد نیز بسیار دور از انتظار است، چرا که همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، ارقام رشد پایه پولی مدت‌هاست بالای ۲۵ درصد بوده و در آخرین آمار اعلامی هم حدود ۳۰ درصد بیان شده است. به هر صورت باید توجه داشت مدل این مقاله با وجود این که عاملی مثل نرخ ارز را جزو عوامل اثرگذار کوتاه‌مدت تورم ایران شناسایی کرده، باز هم سیاست پولی و مالی متوازن را یک کلید مهم کاهش سریع تورم می‌داند.

سه سناریو از تورم دو سال آینده ایران

سناریوی توافق برای تورم ایران

سناریوی سوم مقاله به نرخ ارز و احتمال توافق می‌پردازد. تحت پیش‌بینی‌های مشروط به نرخ ارز پایین‌تر یا کاهش تحریم‌ها، تورم همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ بنابراین در این سناریو نه رکود پدید می‌آید و نه تورم بالا. هرچند به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای انقباضی در سیاست‌های مالی و پولی، اثر کاهش تورم کمتر از سناریوی دوم است.

به عنوان یک مثال دقیق‌تر از نتیجه مدل مقاله، اگر صادرات نفت به خاطر مقداری تضعیف در شدت تحریم‌ها در هر فصل۲۰ درصد رشد ‌کند، وضعیت بازارها و آینده سنجی تورم حدود ۱۰ واحد درصد نسبت به حالت پایه (تداوم وضعیت فعلی) کاهش می‌یابد، در حالی که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بدون تغییر باقی می‌ماند یا افزایش می‌یابد.

گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 28 اسفند 1400

بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,163.89 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 41,894.89 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.05 دلار کاهش و با ثبت عدد 41,889.83 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 41,852.27 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد.

اتریوم

دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.08 دلار کاهش و با قیمت 2,955.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,957.25 دلار می باشد. بدین ترتیب اتریوم با ثبت کاهش 0.07 درصدی برابر با 2.08 دلار نسبت به دیروز و همچنین افزایش 201.6 دلاری نسبت به ماه گذشته خود، گویای روندی صعودی در روزهای فعلی بوده است.

مروری بر نوسانات پیشین

نگاهی به عملکرد پرفراز و نشیبب ارزهای دیجیتال در همین دوران کوتاه حضور در بازارها گویای این است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ 1399/12/29 نرخی برابر با 57,858.92 دلار را به ثبت رسانده بود که بر این مبنا باید از کاهش 16,006.65 دلاری بیت کوین در یک بازه زمانی یکساله یاد کنیم. این رقم برای بازه های زمانی 6 ماهه و 3 ماهه به ترتیب برابر با 48,278.36 و 46,776.19 دلار است که برای دور زمانی 6 ماهه کاهش 6,426.09 دلاری و برای دوره سه ماهه نیز روند کاهش 4,923.92 دلاری را نشان می دهند.

به همین سیاق بررسی عملکرد اتریوم نیز نشان می دهد که اتریوم در بازه زمانی یکساله روندی صعودی را تجربه کرده است چرا که این ارز دیجیتال در روزهای مشابه سال پیش، نرخی برابر با 1,782.85 دلار داشته است که این بیانگر افزایش 65.87 درصدی اتریوم برابر با 1,174.39 دلار در طی یکسال گذشته است این در حالی است که این ارز رمزپایه در بازه زمانی سه ماهه گذشته، نوسانی 24.60 درصدی برابر با 964.94 دلار را تجربه کرده است و از رقم 3,922.19 دلار به 964.94 دلار کاهش یافته است.

در ادامه جداول مشروح قیمت زنده و نوسانات کلیه ارزهای اصلی تا لحظه تنظیم گزارش و موارد مرتبط ارایه گردیده است:

نیاز سنجی بازار

نیازسنجی بازار

برای موفقیت یک محصول، کشف نیازهای مشتری و بازار ضروری به نظر می رسد. نیاز سنجی بازار به کشف این نیازها کمک می‌کند. نیاز سنجی بازار، فرآیند سیستماتیک شناسایی نیازهای مشتریان و بازار هدف است. نیازها با اندازه گیری خلأ بین چیزی که هست و چیزی که باید باشد، شناسایی می شود. پس از شناسایی نیاز؛ هدف، پوشش این خلأ است که از طریق بهبود محصول یا خدمت حاصل می شود.

این ارزیابی که برای شناسایی نیازهای مشتریان صورت می گیرد شامل متغیرهای گوناگونی می باشد و خروجی آن اولویت بندی نیازهای مشتریان و امتیازبندی هر نیاز از نظر ضرورت است.

در انجام نیاز سنجی بازار دو نکته را به خاطر داشته باشید:

نیازها، همان خلأ موجود هستند.

خواسته ها ی مشتریان، همان راه حل ها هستند.

نیاز سنجی بازار

تحقیقات مناسب، می تواند خواسته پنهان شده در هر نیاز را روشن سازد.

فرآیند نیاز سنجی بازار

فرآیند نیاز سنجی بازار، به طور کلی شامل برنامه ریزی، جمع آوری داده، تحلیل و گزارش دهی و پیش بینی بازار می باشد و شامل مراحل زیر می باشد:

1. بیان مسئله و تعیین مخاطبان

ابتدا باید هدف از انجام این تحقیق و مخاطبان هدف آن شناسایی شوند. تهیه یک خلاصه اجرایی از کار می تواند مفید باشد.

چه نوع محصولاتی مورد تقاضای بازار است؟ چرا؟

چه کسانی محصول شما را خریداری خواهند کرد؟

محصول در سطح شهر، کشور یا بین المللی فروش خواهد رفت؟

2. ایجاد تیم برنامه ریزی

در این مرحله باید منابع لازم و منابع در دسترس شناسایی شود.

تیم برنامه ریزی شما شامل چه کسانی است؟ خودتان، شریک تجاریتان یا ….؟

جهت انجام نیاز سنجی بازار چه میزان زمان و هزینه در دسترس است؟

چه تعداد افراد جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز است؟

تیم برنامه ریزی

3. مرور تحقیقات قبلی

بررسی کارهایی که قبلا در این زمینه صورت گرفته است، که می تواند شامل مقالات یا تجربیات حاصل از فعالیت در زمینه مورد نظر باشد.
آیا قبلا تحقیقی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعاتی در دست داریم؟

4. تعیین ویژگی های مخاطبان هدف

ویژگی های مخاطبان هدف باید شناسایی شود که شامل سطح درآمد، ویژگی های فرهنگی، باورها و عقاید و رفتارهای خرید آنها می باشد.

مشتری ایده آل شما کیست؟

افراد برای خرید محصول شما باید در چه سطحی از درآمد قرار داشته باشند؟

مشتری هدف

الگوی رفتاری خرید آنها چگونه است؟

5. انتخاب روش جمع آوری داده

انتخاب روش مناسب جمع آوری داده می تواند به صرفه جویی در زمان و هزینه کمک کند و اطلاعات مورد نیاز ما را فراهم آورد. در انتخاب اندازه نمونه باید دقت شود که نمونه انتخابی ما شامل افراد مختلف و بازتابی از کل جامعه باشد.

روش های جمع آوری داده

روش های جمع آوری داده، شامل مشاهده مستقیم، مصاحبه، پرسشنامه و استفاده از داده های موجود قبلی است؛ و بهترین روش برای جمع آوری داده، تلفیق روش های فوق است.

6. تحلیل و گزارش داده

در این قسمت باید مد نظر داشت که یافته ها و تفسیر ما از یافته ها باید در دو بخش مجزا نمایش داده شود. در بخش گزارش باید مشکلات و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه شود.

چه زمانی افراد آمادگی خرید دارند؟ چه میزان حاضرند هزینه کنند؟

بنابراین پس از انجام یک نیازسنجی بازار، شما قادر به شناسایی خواسته های بالقوه مشتریان خواهید بود و اینکه آیا مجهز به امکانات لازم برای پاسخگویی به این نیازها هستید یا خیر. هم چنین ممکن است بر اساس انجام این تحقیق تصمیم بگیرید برای پاسخگویی به نیازهای آینده مشتریان خود، کسب و کارتان را مطابق خواسته مشتری اصلاح کنید یا به کسب و کار دیگری بپردازید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.