موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار


مدیریت سرمایه و داشتن استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار موضوع مهم و کلیدی می‌باشد.

موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس/سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر حمایت از صادرکننده در ادارة کل بنادر و دریانوردی استان گیلان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی هدفمند می‌باشد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که آگاهی و استفاده از برنامه‌های تشویق به صادرات و موانع و انگیزه‌های صادرات به‌طور مستقیم بر عملکرد صادرات تأثیر ندارند، اما به‌طور غیرمسقیم و از طریق تأثیرگذاری بر راهبرد صادرات شرکت‌ها بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها

 • برنامه‌های تشویق به صادرات
 • عملکرد صادرات
 • راهبرد صادرات
 • موانع صادارت
 • انگیزه‌های صادرات

1- مقدمه

امروزه، تحولات و تغییرات مستمر بازارهای جهانی منشأ بسیاری از تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی و بازرگانی است. به‌منظور ارتقای وضعیتِ این بازار و مقابله با تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌ها باید جایگاه خود را بدانیم. چراکه بدون سنجش آن، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در کشور به تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهند و محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی می‌شوند (لاگس و مونتمری، 2005). با توجه به شرایط کنونیِ جامعة ایران و افول روزافزون منابع انرژی، ازجمله نفت و افت درآمدهای ناشی از آن و رشد نامتناسب جمعیت، اهمیت ویژة صادرات غیرنفتی به خوبی مشهود است. ازاین‌رو، به‌منظور توسعة صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی، ضرورت ایجاد مراکز پژوهش و توسعه در واحدهای صنعتی به واقع آشکار می‌شود (کرم‌پور و همکاران، 1391).

در سرتاسر جهان، بنادر هر کشور حکم دارایی‌های راهبردی ملی را دارند. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با فناوری روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره‌ور را نه‌تنها برای خود، بلکه برای ذی‌نفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار اندک هستند. همچنین، بنادر کارا و فعال علاوه بر اینکه می‌توانند به متنوع‌سازی اقتصادی و خروج از تک‌محصولی بودن صادراتِ ایران، به خاطر اتکای شکننده به نفت، کمک کنند، در کاهش بهای تمام‌شدة کالاها نیز، نقش بسیار ارزشمندی ایفا می‌کنند (لدرمان و همکاران، 2010). به‌طور کلی، یکی از مهم‌ترین مشکلات‏ کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم، تک‌محصولی‏ بودن صادرات و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اوّلیه‏ است؛ که پیامدهای منفی و ناگواری در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی، فرهنگی آنها ایجاد کرده است. ازآنجاکه بخش عمده‏ای از درآمدهای‏ ارزی این کشورها منحصراً از طریق صادرات یک‏ یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می‏آید، این‏ کشورها در برابر ناملایمات و فشارهای‏ خارجی، ساختاری بسیار ضعیف و شکننده دارند (هاشمی، 1388). هدف از صادرات، کسب ارز بیشتر برای کشور، و فراهم‌کنندة تسهیلات تولیدی برای رفع نیازهای بین‌المللی و فراهم نمودن ارز موردنیاز برای تأمین واردات کشور است. از دیدگاه صادرکننده، صادرات به‌منزلة وسیله‌ای مطمئن در مقابل بحران‌های اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده‌تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فناوری است. در واقع، سنتی‌ترین راه ورود به بازارهای جهانی صادر کردن کالا است. دولت‌ها معمولاً طرفدار صادرات هستند، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و بالا رفتن سطح اشتغال می‌شود و به موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار معدل تراز پرداخت‌های کشور کمک می‌کند. در ابتدا، شاید صادرات به‌عنوان توسعة بازاریابی داخلی در حجمی بزرگ‌تر، کار آسانی به نظر برسد. این امر یکی از موجبات اصلی بسیاری از ناکامی‌هایی است که تاکنون در امر صادرات روی داده است. صادرات بر پایة نظام‌ها و اصول یک محیط پویا و حتی در برخی موارد، یک محیط غیرپایدار بنا شده است. صادرات باید جریانی مداوم داشته باشد، که با افزایش خطوط تولید، متنوع ساختن کمّیت موردنیاز بازار و توسعة صادرات همراه باشد و هیچ‌گاه نباید به مفهوم رهایی از اجناس مازاد در نظر گرفته شود (رحمانی، 1393).

بنابراین، لزوم توجه به صادرات در سازمان‌های خصوصی و دولتی روزبه‌روز محسوس‌تر می‌شود و عامل مهم برای ادامة حیات مفید سازمانی است. در نهایت، سازمان‌ها باید اقدام به ایجاد یک واحد بازاریابی و صادرات نمایند و مهم‌تر اینکه فعالیت‌های این واحد به‌منظور پژوهش و مطالعات بازاریابی، ورود به بازارهای خارجی، کسب سهم بازار و افزایش آن سازمان‌دهی گردد (کیم و عزیزی، 2009).

1-1- بیان مسئله

امروزه، 90% کالاها در جهان از طریق دریا حمل می‌شود. حمل‌ونقل دریایی مقرون‌به‌صرفه‌ترین شیوة حمل کالا است. به همین دلیل، به کشورهایی که فاقد مرز آبی هستند، کشورهای بدون مرز گفته می‌شود. صادرات ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه‌یافته و کشورهای همتراز، به میزان قابل‌تأملی ‌کمتر است. جدیدترین آمار مربوط به صادرات و واردات کشور حاکی از کاهش 79/15درصدی ارزش صادرات و کاهش 36/19درصدی ارزش واردات کالاهای غیرنفتی در پنج‌ماهة نخست سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. این کاهش نشانة رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی است. البته، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور از قابلیت‌های پایة موردنیاز برای موفقیت در صادرات برخوردارند. بنابراین، این سؤالپرسش کلیدی قابل‌طرح است، که چرا حجم صادرات کشور پایین است؟ از بین همة عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادارتی کشور، ممکن است یکی از عوامل، برنامه‌های تشویق به صادرات باشند. گرچه در قرون گذشته این عوامل جزء مهم، بلکه پایه و اساس زندگی ملی یک قوم بوده است و دولت‌ها در جهان فقط با صولت و قدرتشان معروف می‌شدند، اما امروزه، برای سنجیدن درجة استحکام و استواری یا ضعف و سستی استقلال کشورها، اوضاع اقتصادی آنها را مقایسه می‌کنند (گول و یاگسی، 2014).

برنامه‌های تشویق به صادرات از سوی دولت و مؤسسات و سازمان‌های بازرگانی برای موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار کمک به رفع این موانع و محدودیت‌ها فراهم می‌شوند. این موضوع به دلیل رفع محدودیت‌ها و موانع در توسعة صادرات و عملکرد صادراتی و رقابتی کردن بازار نقش چشمگیری دارد (حسینقلی و همکاران، 1389). باید بتوان با استفاده از برنامه‌های تشویق به صادرات مانند تبلیغات گسترده، از حمایت‌های دولت و جایگاه خوب و فروش بیشتر برخوردار شد. تبلیغ یکی از ابزارهای عمده در برنامه‌های تشویقی است که باعث رشد صادرات می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نداشتن تجربة کافی و منابع و اطلاعات در زمینة فروش صادراتی ناتوان هستند (استفن، 1995). همچنین، نظر به اینکه محاسبة مشوق‌های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و برای تشویق این بخش باشد، پیشنهاد می‌شود که نرخ‌های صادراتی واقعی تنظیم شوند، تا همة ارقام و آمار صادرات به‌روز و بهینه باشند و صادرکنندگان هم مشوق‌های خود را با نرخ واقعی و به‌روز دریافت کنند. موافقت با ورود موفق کالا، برای سهولت تولید و درنتیجه، صادرات است. بنابراین، باید ترتیبی اتخاذ شود که به‌سرعت با درخواست‌های ورود موافقت شود. برای تشویق صادرات مجدد نیز، باید علاوه بر پرداخت جوایزِ متداول، حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به این صادرکنندگان اعطا شود. همچنین، استفاده از فناوری‌های جدید به‌ویژه تجارت الکترونیکی نیز در بازرگانی داخلی و خارجی در کشور به‌صورت جهشی توسعه یابد (رجبیان، 1392).

با اینکه چند دهه از قرار گرفتن راهبرد تشویق به صادرات، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در راستای سیاست کلان رشد اقتصادی، در دستور کار دولت‌های ایرانی می‌گذرد و برنامه‌ها و فعالیت‌های متعددی نیز در این راستا انجام شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهند که کشور ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بین‌المللی را در اختیار دارد. گرچه از زمان تدوین برنامة سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خود گرفته است، اما هنوز فاصلة زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد. به علاوه، ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز نیازمند اصلاح و بهبود است (حسنی طولی، 1389).

پژوهشگران معتقدند، که سیاست‌گذاران باید حمایت‌های آموزشی، عملیاتی و تشویقی خود را به سمتی سوق دهند که به شرکت‌های کوچک و متوسط در غلبه بر موانع صادرات کمک کنند. درضمن، آنها اشاره می‌کنند، که مفید بودن این برنامه‌ها به فعالیت‌ها، توانایی‌ها یا تمایل شرکت‌ها بر‌ای بهره‌گیری از مزایای این برنامه‌ها وابسته است (آلتینتاس و همکاران، 2007). شروع و ادامة صادرات ناشی از انگیزاننده‌های صادراتی است و توقف یا عدم توسعة آنها ناشی از تأثیر موانع واقعی یا موانع ادراکی صادرات است. انگیزاننده‌های صادراتی در هر مرحله از توسعة صادرات، مراحل اولیه و پیش از صادرات تا مراحل پیشرفته‌تر از نظر درگیری و تعهد در صادرات یا در گامی بین این فرایند می‌توانند حضور داشته باشند (کیم من، 2010). مدیران شرکت‌ها، محرک‌های صادراتی مختلف را درک کرده‌اند و محرک‌های صادراتی از دید برخی از پژوهشگران به‌عنوان مهم‌ترین و پویاترین عناصر در تعیین رفتار صادراتی شرکت‌ها مطرح شده‌اند. در ادبیات بازاریابی صادراتی، چند نظریه به تشریح محرک‌های صادرات می‌پردازند. انگیزش به همراه تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی مهم‌ترین متغیرهایی هستند که در رابطه با توسعة صادراتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند (لئونیدو، 2007). موانع صادراتی عواملی هستند، که شروع یا ادامة فعالیت صادراتی شرکت‌ها را مختل یا دچار مشکل می‌کنند. این موانع ممکن است به اهداف، منابع یا مهارت‌های درونی شرکت مربوط باشند یا ناشی از شرایط کشور مادر یا کشور هدف باشند (ناطق و نیاکان، 1388).

ارائة حمایت‌های صادراتی مانند اعطای جوایز صادراتی و معافیت‌های مالیاتی ممکن است سبب رونق تولید صادراتی شود. عدم ارائة مشوق‌ها و جوایز صادراتی باعث می‌شود که صادرکنندگان احساس کنند به آنها توجه نمی‌شود. باید توجه داشت که تولیدکنندگان برای واردات برخی از مواد اولیه مجبور هستند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تأمین کنند. بنابراین، برای حمایت از صادرات ارزهای حاصل از صادرات تا برقراری ثبات در بازار، باید به نرخ معقولی خریداری شوند (کیم و عزیزی، 2009)

سال‌ها است که بی‌نظمی‌های اقتصادی و مالی در کشور نظام توسعة صادرات را خدشه‌دار کرده است و باعث شده است که در بخش توسعة صادرات عملکرد موفق نداشته باشیم. بنابراین، باید در عمل، از این بخش و همة زمینه‌های مرتبط با آن حمایت کرد. بر این اساس و با توجه به دیدگاه‌های مختلف ارائه‌شده در مطالعات و پژوهش‌های مختلف، شاید نتوان الگو و نظریه‌ای واحد و قابل‌قبول از نظر جهانی برای برنامه‌های حمایت از صادرات ارائه نمود (رحمانی، 1393).

در همین راستا، بندر انزلی به دلیل معافیت از مالیات و عوارض، منطقة آزاد بودن، وجود اراضی مناسب با امکانات لازم و داخل شهر بودن، از شرایط ویژه‌ای برای جذب سرمایه گذاران برخوردار است. این بندر در امر صادرات و واردات کالا فعالیت دارد. بنابراین، این بندر با کشورهای حاشیة خزر و مهم‌ترین بنادر آنها در ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان کالا مبادله می‌کند. حال، به دلیل اهمیت موضوع این سؤال مطرح است که عوامل مؤثر بر حمایت از صادرکننده در ادارة کل بنادر و دریانوردی استان گیلان کدامند؟

1-2- پیشینة پژوهش

حسینقلی و همکاران در سال 1389، پژوهشی را با هدف بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها یا ادامة فعالیت‌های صادراتی انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل این داده‌ها نشان داد که آگاهی و استفاده از برنامه‌های تشویق به صادرات در ایران به‌طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر ندارند، اما به‌طور غیرمسقیم و از طریق تأثیرگذاری بر راهبرد صادراتی شرکت‌ها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج پژوهش جهرمی در سال 1392 نشان داد، که برنامه‌های تشویق به صادرات به‌طور مستقیم بر عملکرد صادرات تأثیر ندارند، اما از طریق تأثیر برانگیزاننده‌های صادراتی و عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. نتایج پژوهش کاراکوز در سال 2016 نشان داد، که سیاست‌های دولتی به‌طور غیرمستقیم مشوق بین‌المللی شدن و از طریق کمک به شرکت‌ها برای کسب دانش و ایجاد تعهد در مدیران بر عملکرد صادرات تأثیر دارند.

مدل مفهومی زیر (نمودار 1) برای بررسی نحوة اثرگذاری برنامه‌های تشویق به صادرات بر عملکرد صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. عملکرد صادرات متغیر به مدل وابسته است و برای سنجش آن، می‌توان از معیارهای کمّی مانند فروش و سود صادراتی، فروش صادراتی به کل فروش و سنجه‌های کمّی مشابه استفاده کرد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌ها از ارائة اطلاعات دقیق دربارة عملکرد کمّی صادرات سربازمی‌زنند، برای سنجش عملکرد صادرات از معیارهای کیفی میزان رضایت از عملکرد صادرات و میزان تحقق اهداف صادراتی استفاده شده است. انگیزاننده‌های صادراتی متغیرهای میانجی و محرک‌هایی هستند که شرکت‌ها را به سمت شروع یا ادامة فعالیت‌های صادراتی سوق می‌دهند. این محرک‌ها ممکن است ناشی از اهداف و منابع درون‌سازمانی مانند اهداف بازاریابی، مزیت در بازاریابی، استفاده از ظرفیت خالی، مزیت در تولید یا طراحی کالاها باشند و یا ناشی از فشار و کشش محرک‌های بیرونی مانند مشوق‌های دولتی، فشار رقابتی، جذابیت بازارهای خارجی باشند. دومین متغیر میانجی، موانع صادراتی هستند، که شروع یا ادامة فعالیت صادراتی شرکت‌ها را مختل یا دچار مشکل می‌کنند. این موانع ممکن است مربوط به اهداف، منابع یا مهارت‌های درونی شرکت باشند یا ناشی از شرایط کشور مادر یا کشور هدف باشند. راهبرد صادراتی سومین متغیر میانجی مدل است. راهبرد صادراتی، روشی است که براساس آن، شرکت فعالیت‌های صادراتی را هدایت و اجرا می‌کند. راهبرد صادرات شامل تعیین بازارهای هدف خارجی، تطبیق عناصر آمیختة بازاریابی با شرایط بازارهای خارجی و تخصیص منابع برای اجرای فعالیت‌های صادراتی است. متغیر مستقل پژوهش، برنامه‌های تشویق به صادرات هستند که شامل خدمات و حمایت‌هایی می‌شوند که از طرف دولت یا نهادهای غیرانتفاعی برای کمک به شرکت‌ها به‌منظور شروع یا ادامة فعالیت‌های صادراتی عرضه می‌شوند.

چرا نباید از گوگل ترنسلیت برای ترجمه سایت خود استفاده کنیم؟

اجازه دهید در همین ابتدای سخن به شما تبریک بگوییم! شما با کلیک‌کردن روی این مقاله دومین قدمتان را در مسیر رسیدن به یک موفقیت بزرگ برداشته‌اید!

احتمالاً الان تعجب کرده‌اید و با خودتان می‌گویید چه خبر شده؟ نکند قدم اول مسیر موفقیت را در خواب برداشته‌ام؟ صبر کن! اصلاً کدام موفقیت؟ کدام مسیر؟ (چی برای خودت موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار میگی خانم نویسنده؟!)

نگران نباشید؛ در چند خط بعدیِ مقاله همه ‌چیز روشن می‌شود. شما همان زمانی که تصمیم گرفتید سایتتان را ترجمه کنید، اولین قدم را به سوی موفقیت برداشتید. با ترجمه کردن سایت خود:

 • راه شما برای ورود به بازارهای خارجی باز شده و پایگاه مشتریانتان بزرگ‌تر می‌شود. اگر همه‌چیز را خوب پیش ببرید، در نهایت فروش خوبی در انتظار سایت شماست و به دنبال آن درآمدتان افزایش می‌یابد.

علت ترجمه کردن سایت

 • در بازار داخلی به‌عنوان یک برند بین‌المللی شناخته می‌شوید، مخاطبانتان بیشتر به شما اعتماد می‌کنند و قاعدتاً اعتبار بیشتری به دست می‌آورید.
 • تا همین‌ جای توضیحات هم واضح است که چرا مسیر روشنی پیش پای شما است؛ اما مورد دیگری که می‌تواند شما را ترغیب کند این است:

شما با ترجمه کردن سایت‌تان تخم‌مرغ‌هایتان را از یک سبد بیرون آورده و در سبدهای مختلف قرار می‌دهید، نوسانات اقتصادی در هر یک از این بازارها موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار در نهایت آسیب کمتری به کسب و کار شما وارد می‌کند و همین‌طور راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانید آن را جبران کنید.

حتماً به ذهنتان رسیده که برای ترجمه کردن سایتتان از پلاگین وردپرسی Google Translate استفاده کنید؛ ایدۀ خوبی به نظر می‌رسد، چراکه:

 1. با کمترین دردسر و به‌آسانی می‌توانید آن را نصب کنید، در نتیجه روند کارهایتان تسریع می‌شود.
 2. دیگر مزیت جذاب این افزونه رایگان بودن آن است.

اما حقیقتش را بخواهید گوگل ترنسلیت فقط یک ابزار به‌ظاهر کاربردی برای ترجمه کردن سایت است.

توصیه می‌کنیم هیچ‌وقت این نکتۀ مهم و البته بدیهی را فراموش نکنید: در این دنیا برای به دست آوردن هر چیزی باید هزینه کنید، از پول و سرمایه‌تان گرفته تا سال‌های عمرتان؛ از آنجایی که منابع ما محدود هستند باید در خرج کردنشان وسواس لازم را به خرج دهیم و خردمندانه آن‌ها را مدیریت کنیم؛ بنابراین عقل حکم می‌کند به موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار جای استفاده از گوگل ترنسلیت، ترجمه سایت خود را به متخصصان این کار (ترنسیس 😌) بسپارید.

ترجمه کردن سایت با گوگل ترنسلیت یا ترجمۀ انسانی

در ادامۀ مقاله دلایل مختلفی را بررسی می‌کنیم تا به شما نشان دهیم چرا ترجمۀ انسانی برندۀ این نبرد حق علیه باطل است و چرا نباید از گوگل ترنسلیت برای ترجمه کردن سایت خود استفاده کنید.

1.زبان‌های منو به زبان اول سایت هستند

فرض کنید سایتی دارید که از گوگل ترنسلیت برای ترجمه کردن آن استفاده کرده‌اید و تمام گزینه‌های منوی انتخاب زبانِ سایت به انگلیسی (عکس زیر) نوشته شده‌اند؛ مخاطبی وارد سایت شما می‌شود که کوچک‌ترین دانشی از زبان انگلیسی ندارد و به دنبال زبان فارسی می‌گردد اما نمی‌داند باید Persian را انتخاب کند!

منوی انتخاب زبان غیرکاربردی سایت ترجمه شده با گوگل ترنسلیت

شاید فکر کنید کمی عجیب است که کسی نداند Persian معادل فارسی است! برای اینکه نشان دهیم خیلی هم عجیب نیست، تصور کنید به سایتی رفته‌اید که زبان اولش ژاپنی بوده و با یک منوی انتخاب زبان که تماماً به ژاپنی نوشته شده است روبه‌رو هستید؛ چطور می‌توانید زبان دلخواهتان را انتخاب کنید؟ چند نفر از مردم فارسی‌زبان می‌دانند کلمۀ فارسی در ژاپنی چطور نوشته می‌شود؟

بنابراین در یک منوی کاربردی هر زبان باید به رسم‌الخط رایج همان زبان نوشته شده باشد، شبیه نمونه‌ای که در عکس بالا می‌بینید، برای مثال به کلمۀ español توجه کنید.

اینکه کاربر نتواند زبان مورد نظرش را از منو پیدا کند به هیچ ‌وجه قابل اغماض نیست. این مشکل به تنهایی باعث می‌شود پلاگین گوگل ترنسلیت در وب‌سایت شما عملاً بدون کاربرد باشد.

2. ترجمۀ گوگل ترنسلیت دقیق نیست

از آنجایی که گوگل همواره در پی بهبود درک خود از زبان و مفهوم دقیق کلمات است و هر بار الگوریتم‌های جدیدی (Bert Algorithm) برای پیشرفت‌ در این زمینه می‌سازد، می‌توانیم ببینیم که ترجمۀ گوگل ترنسلیت هم نسبت به گذشته خیلی بهتر و روان‌تر شده است؛ با این حال باز هم نمی‌توانیم بگوییم ترجمۀ گوگل ترنسلیت مناسب است، هنوز هم مصریم که شما را از ترجمه کردن سایت‌تان با گوگل ترنسلیت منصرف کنیم.

اگر تا اینجای مقاله موفق نشده‌ایم نظر شما را برگردانیم بعد از اینکه جواب این سوال مهم را خواندید به هدفمان می‌رسیم. 😌

آیا استفاده از گوگل ترنسلیت برای ترجمه کردن سایت، بر سئو اثر منفی می‌گذارد؟

بله؛ اما چرا و چطور؟

احتمالاً می‌دانید که سئو در دنیای مارکتینگِ امروز از چه اهمیت بالایی برخوردار است. سئو برای موفقیت کسب و کار شما در بازارهای بین‌المللی نقشی کلیدی دارد.

سایت چندزبانۀ شما باید در صفحۀ اول قرار بگیرد و حتی جزو سه نتیجۀ اول این صفحه باشد تا بتوانید در دید مخاطبان هدفتان قرار بگیرید و این آگاهیِ مشتریان از برندتان قدم اول سایت چندزبانه‌تان برای رساندن شما به اهداف کسب و کارتان است.

آیا استفاده از گوگل ترنسلیت برای ترجمه کردن سایت بر سئو اثر منفی می‎‌گذارد

بیشتر از 30 درصد از سئوی سایت شما به محتوایی که تولید می‌کنید بستگی دارد، با توجه به این نکته و پیشرفت هر روزۀ گوگل و الگوریتم‌های آن، ایجاب می‌کند استانداردهای مربوط به محتوای معتبر و ارزشمند را رعایت کنید.

بنابراین باید زمان و هزینۀ کافی را به تولید چنین محتوای باکیفیتی اختصاص دهید، محتوایی که:

 1. به سوالات مشتریانتان پاسخ مناسب می‌دهد.
 2. اطلاعات به‌روز و مفیدی در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.
 3. متناسب با نیازها و پرسونای آن‌ها تولید شده است.
 4. به درستی سئو شده و از مفاهیم کلیدی کاملاً منطقی در آن استفاده شده است.

حالا اگر همین محتوای ارزشمند با ابزارهای ترجمۀ ماشینی که از میان آن‌ها، بهترین‌ گزینه گوگل ترنسلیت است، ترجمه شود و سپس این متن بدون اینکه توسط یک مترجم ویرایش شود، روی سایت شما قرار بگیرد؛ بدون شک سرمایه‌گذاری شما روی این محتوا شکست می‌خورد و نتیجۀ مطلوبی از هزینه‌ای که کرده‌اید نمی‌گیرید.

اگر می‌پرسید که گوگل ترنسلیت چطور می‌تواند محتوای استاندارد شما را به یک متن بی‌کیفیت تبدیل کند، با خواندن قسمت بعدی پاسخ سؤالتان را پیدا می‌کنید.

 1. ترجمه ماشینی در بدترین حالت، رباتی و مبهم است؛ حتی این احتمال وجود دارد که مفهوم مورد نظر شما را کاملاً اشتباه برساند و در بهترین حالت نمی‌تواند با ترجمۀ انسانی رقابت کند.
 2. این نوع ترجمه، خطاهای گرامری و نگارشی دارد.
 3. برای تولید محتوای سئوشده باید ابتدا تحقیق کلمات کلیدی انجام دهید، گوگل ترنسلیت نمی‌تواند به‌صورت خودکار متن شما را سئو کند و به همین علت ربات‌های خزنده گوگل نمی‌توانند به درستی آن را درک کنند. در نتیجه نمی‌توانید رتبۀ خوبی در SERP بگیرید.

گمان می‌کنیم دیگر برایتان واضح است که کیفیت ترجمه می‌تواند چه جایگاه مهمی در سئوی سایت و به دنبال آن در پیشرفت کسب و کارتان داشته باشد. دیگر بدون اغراق می‌توانیم بگوییم ترجمه کردن سایت با گوگل ترنسلیت به‌راحتی می‌تواند سئوی سایت شما را نابود کند.

ترجمه متون تخصصی علاوه بر مهارت ترجمه، به دانش تخصصی در زمینۀ مورد نظر و آشنایی با اصطلاحات خاص آن تخصص نیاز دارد؛ قطعاً خطاهای ترجمۀ گوگل ترنسلیت در ترجمۀ یک متن تخصصی بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر گوگل ترنسلیت بیشترین دیتا را از زبان انگلیسی دارد، ولی احتمالاً اگر بخواهید ترجمه به روسی آن را امتحان کنید، می‌فهمید که چقدر ترجمۀ بی‌کیفیت و بچگانه‌ای به شما می‌دهد.

موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار

دریافت لینک صفحه با کد QR

آمار بیکاری در کشور تکان‌دهنده است

سونامی جدید تقاضا برای کار در راه است

مهر , 19 مرداد 1393 ساعت 10:38

گروه اقتصادی: رئیس جمهور در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بحرانی بازار کار اعلام کرده آمار بیکاری در کشور تکان‌ دهنده است و از سال 86 تا 91 اشتغال خالص نداشتیم به نحوی که تعداد بیکار شدگان با تعداد ورودی‌ها به بازار کار برابر بوده است. با این وجود، مقامات دولت سابق مکررا بر ایجاد تا 7 میلیون فرصت جدید شغلی در فاصله سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم تاکید می‌کردند.

برای چندمین بار است که رئیس جمهور از یکسال گذشته تاکنون درباره وضعیت نامناسب و بحرانی بیکاری در کشور سخن می‌گوید. حسن روحانی در یکسالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد در چندین مرحله به صراحت درباره وضعیت بازار کار و اشتغال کشور گزارش داده اما هنوز به طور رسمی موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار بسته سیاستی اشتغال دولت تصویب و اجرا نشده است. اولین اظهارنظر رسمی رئیس جمهور درباره اشتغال زایی دولت‌های نهم و دهم زمانی بود که وی در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق در تابستان سال گذشته اعلام کرده بود گزارش‌ها نشان می‌دهد خبری از اشتغال‌زایی میلیونی نیست و میزان اشتغال ایجاد شده در فاصله سال های 84 تا 91 تنها 14 هزار شغل در هر سال بوده است.

گفته های رئیس جمهور با انتقاد شدید موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار مقامات دولت سابق که در آخرین روزهای کاری خود قرار داشتند همراه شد، اما اندکی بعد از آغاز به کار دولت تدبیر و امید مرکز آمار ایران با انتشار گزارش کاملی، اظهارات رئیس جمهور درباره عملکرد اشتغالی دولت‌های سابق را تایید کرد. پس از آن وی در قالب گزارش عملکرد 100 روزه اقتصادی دولت نیز مباحثی را درباره بیکاری مطرح کرد و عنوان داشت که موضوع بیکاری و وضعیت نابسامان بازار کار، از بزرگترین مسائل و موانع پیش روی دولت است.

به تازگی نیز روحانی دستوراتی را به وزیر کار و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها داده و از آنها خواسته اقدامات موثری برای متعادل شدن وضعیت بیکاری کارجویان تحصیل کرده طی امسال و سال آینده صورت گیرد.

گزارشات روحانی از وضعیت بازار کار
البته پیش از آن نیز رئیس جمهور در مراسم روز جهانی کار و همچنین ابتدای سال، مباحثی را پیرامون اشتغال و وضعیت بازار کار مطرح کرده است. کارشناسان بازار کار می‌گویند اینکه رئیس جمهور به عنوان شخص اول قوه مجریه و در راس دولت وجود بحران در بازار کار کشور و همچنین واقعیت درخواست‌های میلیونی برای شغل را از سوی جوانان می‌پذیرد و آن را عنوان می‌کند، خود یک گام رو به جلو در حل این معضل بزرگ و کهنه کشور است.

در روزهای گذشته نیز دولت تدبیر و امید بسته خروج غیرتورمی از رکود را منتشر و ارائه کرده است. در این قالب دولت سعی دارد به وضعیت اقتصادی کشور سروسامانی بدهد که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت سرمایه گذاری‌های جدیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور صورت گیرد که نتیجه آن رونق اشتغال خواهد بود. جدیدترین اظهارنظر رئیس جمهور درباره وضعیت بیکاری که بسیار نیز صریح است در سفر وی به استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. رئیس‌ جمهور درباره مشکل بیکاری تصریح کرد: امروز جامعه ما از معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می‌برد.

روحانی ادامه داد: آمار بیکاری در کشور تکان‌ دهنده است و از سال 86 تا 91 یک اشتغال خالص نداریم. اشتغال داشته‌‌ایم و به همان نسبت عده‌ای بیکار شده‌‌اند و آمار به ما می‌‌گوید که در مجموع اشتغال صفر بوده است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اشتغال صفر یعنی فاجعه بزرگ برای کشور، بیکاری بزرگترین معضل جامعه امروز ما مثل خشکسالی، کم‌ آبی و معضل محیط زیست است و ما هیچ راهی جز اولویت‌ بندی معضلات و مشکلات و اولویت‌‌بندی راه‌ حل‌‌ها نداریم.
علیرضا حیدری کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه هرآنچه که درباره وضعیت بیکاری جوانان لازم است گفته شود از سوی رئیس جمهور هشدار داده شده است گفت: به نظر می‌رسد با ورود کارجویان دهه 70 به بازار کار، سونامی جدیدی از تقاضا برای کار در راه باشد.

سونامی جدید تقاضا برای کار در راه است
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در دهه 70 رشد جمعیت 4 درصدی در کشور اتفاق افتاد که بعدا شدت آن کم شد. البته عنوان می‌شود 25 سال بعد نیز باید چنین اتفاقی رخ دهد مگر اینکه مسئله خاصی بیافتد. حیدری ادامه داد: وقتی نرخ رشد جمعیت کشور در دهه 60 و 70 افزایش یافت، ابتدا مردم با مسئله کمبود شیرخشک نوزادان مواجه شدند، سپس وقتی بچه‌ها بزرگتر شده و وارد مدرسه شدند به دلیل بالا بودن تعداد جمعیت، مدارس چند شیفته اداره شد.

وی خاطرنشان کرد: اما پس از آن دولت‌ها ظرفیت‌های جدیدی را در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها برای مقابله با سیل جمعیت جوان کشور ایجاد کردند. توسعه دانشگاه آزاد و ارائه مجوز به برخی موسسات برای پذیرش دانشجو باعث جذب چند میلیون نفر با هدف تاخیر افتادن در ورود به بازار کار شد. این کارشناس بازار کار معتقد است: اعمال سیاست تاخیری اشتغال و جلوگیری از شتاب تقاضا برای ورود به بازار کار از این طریق به اجرا گذاشته شد ولی بعدها اصل داستان باقی ماند و امروز می‌بینیم که صدها هزارنفر کارجوی جوان با حجم بالا به دنبال ورود به بازار کار کشور هستند.

به گفته حیدری، وجود برخی مشکلات در تجارت و اقتصاد کشور و سیاست‌های نادرست باعث شد تا بر شدت بیکاری افزوده شود اما در یک دوره طلایی 8 سال گذشته فرصت مناسبی بود تا با افزایش ناگهانی و تاریخی درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد سروسامان یابد که متاسفانه چنین نشد. وی افزود: برخی سیاست گذاری‌های نادرست باعث شد تا با فشار به بانک مرکزی، دلار تبدیل به ریال شود و در برخی طرح‌ها مانند زودبازده‌ها چند هزارمیلیاردتومان تزریق شود. سپس بازارهای سوداگری و دلالی در ارز، طلا و سکه راه افتاد و دولت در این شرایط برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به سمت واردات رو آورد که باعث ضربه به تولید داخلی شد.

سالیانه باید 700 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در حال حاضر، کشور نیازمند ایجاد سالیانه 700 هزار تا یک میلیون اشتغال جدید است. بنابراین وقتی در سال‌های گذشته به گفته دکتر روحانی اشتغال‌زایی به صفر رسید، فشار مضاعفی از تقاضا برای کار به دولت جدید وارد شد. حیدری تاکید کرد: اینها واقعیت امروز بازار کار کشور است و معضلات بزرگی از این ناحیه وجود دارد. در حال حاضر سرانه ایجاد اشتغال جدید برای هر نفر بسیار افزایش یافته است و علاوه بر آن باید برای حفظ اشتغال موجود نیز تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه ها در نقطه سر به سر فعالیت خود قرار دارند و سود چندانی عاید بسیاری از واحدهای کشور نمی‌شود تصریح کرد: دولت و سیاست‌گذاران باید این واقعیت‌ها را بپذیرند. به گفته این کارشناس بازار کار، به تازگی وزیر کار اعلام کرد چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در راه بازار کار هستند که نمی‌دانیم باید با تقاضاهای شغلی آنها چکار کنیم. هم اکنون اقتصاد به سمت تثبیت و آرامش در حرکت است و دولت توانسته است نرخ تورم را کنترل کند. بنابراین این اقدامات در درازمدت می‌تواند برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد انگیزه کند.

گاز ایران زمستان اروپا را گرم می کند!

براساس آخرین گزارش کمیسون اروپا، مصرف گاز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به ۴۱۲ میلیارد مترمکعب رسید که ۴ درصد (۱۷ میلیارد مترمکعب) نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته و به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ رسید که عمدتاً به دلیل مصرف گاز بیشتر در منازل مسکونی در دوره‌های سردتر سال است.

گاز ایران زمستان اروپا را گرم می کند!

به گزارش خط بازار؛ چند وقتی می‌شود که در فضای رسانه‌ای کشور، صحبت از انتقال گاز ایران به اروپاست و از گاز ایران به عنوان جایگزین گاز روسیه که حالا به خاطر اقدام به عملیات نظامی در اوکراین مورد تحریم کشور‌های غربی قرار گرفته نام برده می‌شود؛ نزدیکی زمستان به اروپا را هم شاید دلیل خوبی بر وقوع این اتفاق باشد و به بعد رسانه‌ای آن ضریب دهد.

براساس آخرین گزارش کمیسون اروپا، مصرف گاز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به ۴۱۲ میلیارد مترمکعب رسید که ۴ درصد (۱۷ میلیارد مترمکعب) نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته و به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ رسید که عمدتاً به دلیل مصرف گاز بیشتر در منازل مسکونی در دوره‌های سردتر سال است.

این کشور‌ها با درک شرایط موجود با طرف‌های بسیاری از جمله الجزایر یا قطر وارد مذاکره شدند و نیم نگاهی نیز به جمهوری اسلامی ایران یعنی دارنده ۲۱.۵ درصد از ذخیر گازی و رتبه دوم این ذخایر در جهان دارند، ولی تاکنون درخواست رسمی من باب تامین گاز از تهران به قلب اروپا به ایران ارائه ندادند.

تمایل یا تقاضای اروپا به خرید گاز از ایران؟/ گاز ایرانی به زمستان اروپا می‌رسد؟

گفته آقای کنایسل وزیر امور خارجه سابق اتریش، بازار برق، علی‌رغم نقش منابع انرژی تجدیدپذیر، هنوز هم به شدت به قیمت گاز وابسته است، حتی زمانی که برق بیشتری از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود

چنانکه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این نیم نگاه اروپایی‌ها یادآور می‌شود که ایران به طور طبیعی یکی از بازیگران بزرگ بازار انرژی است و می‌تواند در صورت درخواست طرف‌های اروپایی بخشی از نیاز بازار‌های جهانی را برای علاقه‌مندان تامین کند، اما اینکه چرا اتحادیه اروپا با وجود مشکلات فراوان نمی‌خواهد از ظرفیت انرژی ایران در حوزه گاز استفاده کند، پرسشی است که باید از دولتمردان اروپایی سوال کرد.

سوالی که شاید دیرکرد در پاسخ به آن تا به امروز باعث شده تا به نوشته روزنامه بلومبرگ، کمبود گاز به واسطه کاهش عرضه توسط روسیه قیمت آن را به حدود ۱۳ برابر استاندارد فصلی برساند و برقی هم که از سوخت این گاز تولید می‌شود، به حدی افزایش یافته است که اکنون معادل یک بشکه نفت ۱۰۰۰ دلاری معامله شود.

اما به دنبال این مسائل انتقال گاز از ایران به اروپا چقدر امکان پذیر است؟ و گاز ایران در عرض دو تا سه ماه آینده باید با چه توافقی و از چه مسیری و چگونه به اروپا برسد تا بتواند جایگزین گاز روسیه شود؟

اتحادیه اروپا باوجود قرارگیری در شرایط سخت زمستانی توام موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار با کمبود گاز، هنوز هیچ درخواست و تقاضای رسمی برای استفاده از ذخایر گازی جمهوری اسلامی ایران نداشته است

محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در پاسخ به سوالات ابتدا بحث بود یا نبود انسجام در تقاضای کشور‌های اتحادیه اروپا از ایران را به میان می‌کشد و معتقد است: برخی کشور‌های کوچک اروپایی تمایل دارند که در شرایط فعلی اروپا، گاز ایران به جای گاز روسیه جایگزین شود، اما قدرت‌های اصلی اروپایی به این موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار اتفاق به عنوان ایده و گزینه‌ای درکنار سایر گزینه‌ها برای تامین گاز مصرفی شهروندان خود در زمستان پیش رو نگاه می‌کنند.

به گفته این اقتصاددان، به عبارت دیگر انسجامی بر سر این مسئله بین کشور‌های اروپایی وجود ندارد.

ضمن اینکه به باور محمد خوش‌چهره، همچنین موانع جدی‌ای پیش روی طرح احتمالی انتقال گاز از ایران به اروپاست که از جمله آن می‌توان به اینکه این تقاضا یک درخواست بالفعل است یا یک درخواست بالقوه و اینکه آیا درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های مازاد گازی دارد که بخواهد حجم بالایی از گاز را به اروپا صادر کرده و نیاز‌های آن را پاسخگو باشد؟ اشاره کرد.

تمایل یا تقاضای اروپا به خرید گاز از ایران؟/ گاز ایرانی به زمستان اروپا می‌رسد؟

به باور محمد خوش‌چهره، میان یک درخواست بالقوه و یک ابراز تمایل از سمت طرف اروپایی تفاوت زیادی است و مراحل بسیاری پیش روست تا این تمایل احتمالی به قرارداد گازی منتهی شود

این استاد دانشگاه شهید بهشتی، همچنین معتقد است که در شبکه و فناوری انتقال گاز از ایران به اروپا نیز چالش جدی دارد و در این زمینه تا تمایل از طرف اروپایی‌ها قطعی نشود و از دل آن تقاضایی بیرون نیاید، نمی‌توان از تکمیل فرآیند‌های فنی این انتقال گاز مطمئن شد.

محمد خوش‌چهره معتقد است که اگر اروپایی‌ها واقعا بخواهند به انتقال گاز از ایران به قاره سبز به عنوان گزینه‌ای جدی نگاه کنند، ابتدا باید مذاکراتی شکل بگیرد و از دل آن یادداشت تفاهم بیرون آید تا به قرارداد انتقال منجر شود که امری زمان بر است و تا زمستان اروپا به سرانجام نخواهد رسید.

در واقع برای این انتقال انرژی در حوزه گاز می‌بایست از سال‌ها پیش فکر می‌شد تا در لحظات حساسی که اروپا در بحران انرژی قرار می‌گیرد نقش بازیگری ایران در بازار انتقال انرژی از حالتی بالقوه به بالفعل تبدیل شده و این بار این ایران باشد که با کارت انرژی برای طرف‌های غربی خط و نشان می‌کشد.

روانشناسی معاملات 💪 بازار فارکس

روانشناسی معاملات یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس است زیرا شرایط روحی معامله گر در زمان معامله تاثیر زیادی روی قدرت تصمیمی گیری در زمان ورود و خروج از معامله و مدیریت سرمایه دارد. انسان ذاتا موجودی احساسی است حتی در مواقعی که تصمیمی بر پایه منطق میگیرد بازهم احساسات نقش موثری در این تصمیم گیری ایفا می کنند.

در بازار فارکس نیز اکثر معامله گران ضرر بر پایه احساسات را تجربه کرده اند بدین گونه که زمانی تحت تاثیر هیجانات ناشی از یک موقعیت اضطراب آمیز یا ناراحت کننده دست به معاملات گوناگون بدون رعایت روانشانسی معاملات و مدیرت سرمایه زده اند یا بخاطر ترس از دست رفتن سرمایه با اینکه تمام تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نوید یک موقعیت خوب برای ورود به معامله را داده اند نتوانسته اند به معامله ورود کنند یا بدون اینکه اجازه دهند یک معامله سیر و زمان طبیعی خود را برای رسیدن به سود مناسب طی کند با دیدن اولین نشانه های ضرر از معامله خارج می شوند.

این رفتارهای برپایه احساس اگر مدیریت نشود میتواند منجر به شکست تریدرهایی که به خوبی به انواع تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نیز تسلط دارند،شود. البته این احساسات همیشه اشتباه نیستند و گاهی نیز درست عمل میکنند اما یک معامله گر فارکس باید بتواند احساس درست و اشتباه را از یکدیگر تمیز دهد.

احساسات اشتباه نیستند گاهی واکنش ما به این احساسات اشتباه هستند.

روانشناسی معاملات مرز بین شکست و موفقیت در بازار فارکس است.

چهار مانع اصلی موفقیت در فارکس برپایه روانشاسی معاملات

برپایه روانشناسی معاملات ۴ مانع اصلی موفقیت فارکس شناسایی شده است:

احساس ترس در روانشناسی معاملات فارکس

ترس یکی از احساسات مفید و معمول در موقعیت هایی است که میتواند به انسان ضرر بزند. بقا انسان بدون وجود احساس ترس امکان پذیر نیست زیرا نمیتوانند موقعیت خطر را تشخیص دهند و برای دوری از آن عکس العملی نشان دهند. اما همین احساس ترس به چند نوع میتواند عامل شکست معامله گر فارکس باشد.

ترس از اشتباه

ترس به جای ایجاد انگیزه برای انجام معاملات بدون استرس از ورود به معامله خوب جلوگیری میکند و ما را متقاعد میکند که اشتباه میکنیم. با اینکه ممکنه است معامله گر زمان زیادی را صرف دستیابی یک استراتژی خوب کرده باشد اما ترس از اشتباه قدرت تحلیل را از بین می برد و تمام حواس متوجه خطرات احتمالی دیگر در بازار فارکس می شود.

ترس از دست دادن موقعیت خوب

یک معامله گر ترسو که نمیخواهد هیچ موقعیتی را برای کسب سود از دست بدهد قدرت تحلیل مناسبی ندارد بدون صبر و توجه کافی در هر موقعیتی وارد معامله می شود و معمولا پس از اینکه با ضرر مواجه شد متوجه می شود نشانه های موفق نبودن این معامله را ندیده یا به آن توجه نکرده است.

بدترین نوع ترس،ترس از بازنده بودن

ترس از شکست موجب ترس روانی در ذهن شده و قبل از هر تصمیمی هشدارهای ترسناکی به ذهن صادر می‌کند. شکست و موفقیت،سود و ضرر دو عضو جدانشدنی در معاملات فارکس است. امکان ندارد معامله گری هرچند موفق پیدا کنید که در هیچ معامله ای ضرر نکرده باشد. افرادی که ترس از شکست دارند اجازه نمیدهند که معامله سیر طبیعی خود را طی کند.

در یک معامله میان مدت یا کوتاه مدت ممکن است بارها معامله وارد ضرر شود اما در نهایت با سود بسته شود. معامله گری که ترس از شکست دارد اولین برای که معامله وارد ضرر شود بخاطر ترس از ضرر بیشتر و از دست دادن سرمایه به سرعت از معامله خارج می شود. یا درجایی دیگر معامله گر با جفت ارز EURUSD وارد معامله شده است که خبر بدی اقتصادی از اتحادیه اروپا اعلام می شود این معامله گر به سرعت از این معامله خارج می شود و مانع از دستیابی به سود احتمالی می شود.

ترس در معاملات فارکس غالبا مخرب است.

همچنین معامله‌گران را به اتخاذ تصمیم‌های بی‌اساس سوق می‌دهد

و حساب معاملاتیشان را آهسته آهسته خالی خواهد کرد.

حس طمع در روانشاسی معاملات فارکس

طمع از ترس نیز خطرناک‌تر است. طمع احساس خودخواهانه‌ای است که در معاملات فارکس شما را به گرفتن سود بیشتر تشویق می‌‍‌کند. آرزوی تحقق موفقیت و کسب سود بیشتر در بازار فارکس اصلا اشتباه نیست به شرطی که با برنامه ریزی و برپایه منطق باشد.اگر صرفا طمع کسب سود داشته باشید قدرت تحلیل از بین می رود و دست به معاملات با ریسک بالا خواهید زد از سود مستمر کم به طمع سود زیاد گذشته اید و تنها چیزی که نسیبتان می شود یک سرمایه از دست رفته و یک شکست بزرگ است.

اصطلاحی بین معامله‌گران است که می‌گوید:

هنگامی‌که گاوها و خرس‌ها سودده اند، خوک‌ها کشته می‌شوند.

خوک حیوان طماعی است و بازار مراعات طمع کاران را نمیکند و موجودات طماع همه دارایی خود را از دست خواهند داد. احساس طمع بسیار مخرب تر از ترس است زیرا احساس ترس معمولا جلوی ورود شما به معامله را میگیرد در واقع مانع کسب سود میشود اما احساس طمع موجب ورود بی ملاحظه به معاملات می شود و موجب ضرر می شود. از آنجایی که حرص و طمع ما را به عمل غیرمنطقی سوق می‌دهد، می‌تواند احساس بسیار خطرناکی به‌شمار آید. درست مانند نوشیدن الکل، حرص و طمع می تواند با مسموم کردن سیستم ذهنی‌تان، شما را به رفتار احمقانه وادار کند. اگر طمع انتخاب‌های معاملاتی شما را فلج می‌کند، پس شما به مرحله نا هوشیاری رسیده‌اید و به زودی تمامی دارایی حساب خود را از دست خواهید داد.

به عنوان مثال، معامله‌گری که ذهنی مسموم شده از طمع دارد، از معامله موفق خود خارج نمی‌شود، زیرا گمان می‌کند بازار برای همیشه تابع اوامر او حرکت خواهد کرد. همچنین شخص طماع در هر حرکت بازار که با انتظارات او همراه باشد به معاملات خود می‌افزاید. رفتارهای خطرناک دیگر این گروه از معامله‌گران شامل لوریج‌های بیش از حد، ورود سریع به معامله و انجام معاملات بیش از حد می‌باشد.

احساس خشم در روانشناسی معاملات فارکس

احساس خشم نیز برای معامله گر بسیار مضر و مخرب است. خشم معمولا پس از یک زیان به وجود میاید و برای معمله گران عصبی موجب معاملات انتقام جویانه می شود. در حالی‌که هدف اولیه معاملات انتقام‌جویانه برگرداندن میزان زیان‌های گذشته است، اما معمولا با زیان‌هایی بیش از دفعه قبل همراه است. معامله گران انتقام‌جو اغلب بازار را مسبب زیان‌های موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار خود می‌دانند و نهایتا معاملات اشتباه بیشتری را انجام دهند.

معاملات انتقام جویانه به ۳ دلیل برای معامله گران بسیار مضر است:

۱- معمولا برنامه دقیقی برای ورود به آن وجود ندارد و شما را مجبور به معاملات عجولانه و احتمالا با سود پایین می‌کند. هنگامی‌که به معاملات انتقام‌جویانه تمایل پیدا می‌کنید، از معامله‌گری به سمت شرط بندی کشانده می‌شوید. در این شرایط، شما بدون هیچ تحلیل و برنامه‌ای به سرعت وارد موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار معامله می‌شوید.

۲-چون شما قصد جبران زیان‌های گذشته را دارید، حس انتقام شما را وادار به انجام معاملات بزرگ‌تر می‌کند. شما برای برگشت سریع زیان،مدیریت ریسک را در نظر نمی‌گیرید و در نهایت،این روش یک معامله احساسی است که با انگیزه اشتباه مدیریت می‌شود. این امر تمرکز شما بر معاملات منطقی را از بین برده و به سمت تصمیم‌های احساسی هدایت می‌کند.

۳-احساسات به افکار و قوانین شما نفوذ می‌کند و تدریجا تمام معاملات شما را فرا می‌گیرد، این زمانی است که لحظه به لحظه شاهد کم شدن موجودی حساب خود خواهید بود.

برای مثال شما وارد معامله ای می شوید و ۵۰دلار ضرر میکنید اینار با دو برابر حجم وارد می شوید تا زیان قبلی را جبران کنید اما مجددا دو برابر ضرر میکنید و چون فکر میکنید بازار مسبب این زیان است و به شما بدهکار است به راحتی دست به معامله ای بزرگتر می زنید تا سرمایه تان از بازار پس بگیرید و این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که دیگر سرمایه ای برای ورود به معامله ندارید.

بروکر Nordfx

حس غرور در روانشناسی معاملات فارکس

در آخر غرور میتواند موفقیت شما را به خطر بیاندازد. حس غرور یک احساس هیجانی است که معمولا پس از چند موفقیت بزرگ در معاملات فارکس به وجود میاید. حس غرور کاذب شما را متقاعد می‌سازد که به تمامی حرکات جفت ارزها کاملا مسلط هستید و تحلیل‌های شما بدون نقص است. در حالی‌که هیجان بعد از موفقیت طبیعی است، اما اعتماد به نفس بیش از حد مشکل ساز می‌شود. برای مثال، اگر در یک معامله خرید موفقیتی به دست آورده‌اید، به معنای تضمین موفقیت در معامله بعدی نخواهد بود. بازار به این شیوه عمل نمی‌کند.

راه های غلبه بر موانع روانی موفقیت در معاملات فارکس

بررسی های روانشناسی معاملات فارکس راه هایی برای غلبه بر موانع موفقیت را معرفی میکند.

برای آموزش فارکس سرمایه‌گذاری کنید

آموزش فارکس یکی از راه های اصلی غلبه بر این موانع روانی است. اگر آموزش کافی ببینید میتوانید بجای تکیه بر احساسات زودگذر میتوانید بر مهارتتان تکیه کنید و تصمیمات معقول و منطقی بگیرید. اگر بخواهید کورکورانه و بدون داشتن دلیل منطقی وارد معامله شوید به زودی احساسات بر شما غلبه خواهد کرد و به سرمایه خورد خسارت وارد خواهید کرد.

مدیریت سرمایه و داشتن استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار موضوع مهم و کلیدی می‌باشد.

شما باید بدانید بازار فارکس و چارت قیمتی بر چه اساسی حرکت میکند اینگونه زمانی که یک خبر اقتصادی بد بشنوید به جای اینکه بترسید و بی دلیل معاملاتتان را باز یا بسته کنید به دنبال تاثیر این خبر بر حرکات بازار چه تاثیری می گذارند و چگونه باعث تغییرات قیمتی می شوند. آموزش صحیح فارکس به شما کمک می‌کند، استراتژی معاملاتی خود را خلق کنید که سودهای دائمی ایجاد کند. اگر بدون استراتژی سودده معامله می‌کنید، احتمالا فاجعه‌ای در انتظار شما است.

از استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید

معامله‌گری با یک برنامه قوی ریسک را کاهش می‎دهد و به شما در کنترل هیجانات کمک می‎کند. یک برنامه معاملاتی، معمولا شامل یک سری دستورالعمل‎ و استراتژی‎‌ها جهت اخذ تصمیم‌های معاملاتی است. یک برنامه معاملاتی ، غالبا پس از انجام تحلیل‌های گسترده و مطالعه رفتار بازار ایجاد می‎شود. برای حفظ ثبات و سوددهی در معاملات، داشتن برنامه بسیار ضروری است.

به عنوان مثال برای داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب می‎بایست به پرسش‎های زیر پاسخ دهد.

 • در هر معامله چند پیپ هدف گذاری کنم؟
 • در چه زمانی معامله کنم؟
 • در هر معامله چه میزان از سرمایه را به خطر می‎اندازم؟
 • برای ورود به معاملات باید از چه قوانینی استفاده کنم؟
 • معاملات باز را چگونه مدیریت کنم؟
 • برای خروج از معاملات باید از چه قوانینی پیروی کنم؟

اگر یک برنامه دقیق معاملاتی بر اساس سوال های بالا طراحی کرده باشید دیگر دچار هیجانات ناخواسته نمی شوید. بدون دلیل وارد معامله ای نمی شوید،از معامله ای خارج نمی شوید،حجم معامله را افزایش نمی دهید و… معامله بدون برنامه، شما را به امان احساسات رها می‎کند و متعاقبا، معاملات را بر اساس هیجانات و بدون هیچ‎گونه تحلیل معنادار حرکت بازار انجام خواهید داد.

به طور مثال: اگر طبق استراتژی معاملاتیتان پس از عبور از یک سطح فیبوناچی باید وارد معامله شوید باید تا حد امکان به این قانون پایبند باشید. در اینجا چارت ۴ ساعته از USDCHF آمده است. این چارت نشان می‎دهد که چگونه باید قوانین را به‏ کار گرفت.

مدیریت ریسک را تمرین کنید

برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک معامله گر هیجانی،هیچگاه مبلغی را که نمیتوانید از دست بدهید را وارد معامله نکنید. شیوه رایج مدیریت ریسک این است که در هر معامله فقط ۱% از سرمایه را درگیر معامله کنید. مدیریت ریسک به موقع، همان چیزی است که معامله‎گر را از یک قمارباز متمایز می‌کند. در کنار بهره‎مندی هوشمندانه از لوریج، می‌بایست از حرکت با ترس یا نادیده‎گرفتن حد زیان اجتناب کنید و هدف‎های سودآور را انتخاب کنید.

به طور مثال:در اینجا معامله فروش AUDUSDآمده‎است با تعیین حد سود و حد ضرر آمده است. حد سود و حد زیان را باید قبل از ورود به معامله تعیین کرد اگر وارد معامله ای شدید و با حرکت بازار به سمت هدف حد سودتان را افزایش دادید در واقع شانس خودتان را در تبدیل یک معامله سودآور به یک معامله زیان ده افزایش داده اید. شما می بایست قبل از تعیین حد سود ابتدا ریسکتان را با تعیین حد ضرر کاهش دهید.

ذهنیت خود را تغییر دهید

ذهنیت غیر واقعی علت اصلی یک معامله هیجانی است. باید در انجام معاملات متمرکز باشید و تصمیمات هیجانی نگیرید.در غیر اینصورت عاداتی همانند ترس،طمع،خشم و غرور پیدا میکنید. صرفا تمایل به سود برای دستیابی به سود کافی نیست باید یک معامله گر بالغ(از لحاظ هیجان) باشید. شما باید به خود آموزش دهید که با حفظ اصول به سراغ بازار فارکس بروید و از تصمیم‎گیری بر اساس عصبانیت یا سایر هیجانات اجتناب کنید.

با ذهنیت شفاف و منطقی، هیجانات قدرت کافی برای کنترل تصمیمات شما نخواهند داشت.

نتیجه‌گیری

اگر نتوانید کنترل هیجانات خود را به دست بگیرید هیجانات کنترل شما را به دست خواهند گرفت که منجر به شکست خواهد شد. روانشناسی معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت معامله گران فارکس است.این موضوع باعث بیشترین میزان خطا برای اکثر معامله گران است. موفقیت و شکست در معاملات حرفه‌ای فارکس به مهارت شما در حذف احساسات از تصمیمات معاملاتی بستگی دارد و الفبای معاملات ارزی سودآور، در کسب این مهارت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.