بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام


با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه

از آنجایی که اغلب شرکت‌ها مبالغ زیادی را صرف امور بازاریابی می‌کنند، اطمینان از اثرگذاری مخارج بازاریابی بر ارزش شرکت برای مدیران اهمیت زیادی دارد. عرضه اولیه عمومی می‌تواند بستر مناسبی برای سنجش کارایی این هزینه‌ها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مخارج بازاریابی با بازدهی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام در فرایند عرضه اولیه عمومی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 119 شرکت که بین سال‌های 1382 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار به عموم عرضه شده‌اند، با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد سنجی رگرسیون چند متغیره، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از بعد هدف از نوع توصیفی و از بعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام مخارج بازاریابی با قیمت‌گذاری کمتراز واقع در عرضه اولیه رابطه ندارد، اما بر بازدهی بلند‌مدت سهام پس از عرضه اولیه اثر‌گذار است. زیرا مخارج بازاریابی، به‌عنوان یکی از اقلام دارایی‌های مبتنی بر بازار، می‌تواند موجب افزایش ارزش شرکت در بلند‌مدت شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده این است که افزایش هزینه‌های بازاریابی صورت گرفته قبل از عرضه اولیه عمومی و افشای اطلاعات مربوط به آن، در نهایت مزایایی برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

 • هزینه های بازاریابی
 • عرضه اولیه عمومی
 • بازده بلند مدت
 • قیمت گذاری کمتر از واقع

20.1001.1.17350794.1399.24.94.2.1

عنوان مقاله [English]

The Impact of Marketing Spending on Short and Long-run Performance of IPO Firms

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kashanipoor 1
 • Abulfazl Khosravi 2
 • Zahra Shafiezade 3

1 Department of Accounting & Financial Management, Faculty of Management & Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

2 Department of Bussiness Management, Faculty of Management & Accounting, ‎, College of Farabi,‎ University of Tehran, Qom, Iran

3 Department of Bussiness Management, Faculty of Management & Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

Since most companies spend a lot on marketing, it is important for managers to ensure the impact of marketing spending on firm value. The initial public offering can provide a suitable platform for measuring the effectiveness of these cost. This article investigates the impact of marketing spending on short-run and long-run aftermarket performance of IPO firms. A sample of 119 firms going public from 1382 to 1393 in Tehran Stock Exchange was tested using multivariate regression techniques. This research is descriptive in purpose and in terms of outcome, it is practical. The results suggest that while pre-IPO marketing spending do not impact short-run firm performance measures, long-run aftermarket performance appears to be positively and significantly impacted. Whereas, marketing expenses as a market based assets' item, can improve the market value of the firm in the long run. The results also indicate that increasing marketing spending before the IPO, and disclosing this information, produces ultimate benefits for the firm

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Spending / Initial Public Offering (IPO) / Aftermarket Performance / Underpricing

مراجع

آذر، ع؛ رستمی، م و صفری، م (1392). تحلیل مقایسه‌ای عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکت‌های دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1388. اندیشه مدیریت راهبردی(7)، 157-185.

اسکندری، ح (1394). روش‌های عرضه اولیه اوراق بهادار. بورس، 125و126، 42-49. بازیابی از بورس اوراق بهادار تهران.

افلاطونی، ع و نیکبخت، ل (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران: ترمه.

امیرشاهی، م؛ شیرازی، م و سیاه تیری، و (1386). تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(8)، 159-179.

باقرزاده، س؛ نیکبخت، م و نوروش، ا (1390). عوامل مؤثر بر بازده کوتاه‌مدت سهام عرضه‌های عمومی اولیه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای مدیریت در ایران، 15(1)، 77-107.

خداپرستی، ص؛ زمانیان؛ غ و سنگینیان، ع (1393). عوامل مؤثر بر بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابداری، 11(3)، 177-198.

خلیلی عراقی، م و اسماعیلی، م (1393). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه‌مدت در عرضه اولیه سهام بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 3(11)، 47-64.

دستگیر، م و علیخانی بوانی، م (1385). عرضه اولیه سهام پدیده ارزان فروشی سهام و فرضیات مرتبط با آن. بورس، 58، 30-33.

رهبری، ن (1392). بررسی عوامل موثر بر بازده بلند‌مدت غیر عادی سهام مشمول عرضه عمومی اولیه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، پردیس البرز.

سجادی، س؛ فرازمند، ح و گرگی زاده، م (1389). رابطه بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیار tobin’s Q. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9، 115-130.

عزیزخانی، م و خدادادی، ن (1387). بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 24، 53-78.

قالیباف اصل، ح؛ صادقی دمنه، ر و کلانتری دهقی، م (1391). رابطه قیمتگذاری کمتر از حد و نقدشوندگی سهام بعد از عرضه عمومی اولیه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(15)، 13-29.

هیبتی، ف و مرادی، ز (1389). قیمت‌گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مالی، 9، 19-48.

Agathee, U., Sannassee, R., & Brooks, C. (2012). The underpricing of IPOs on the stock exchange of Mauritius. Research in International Business and Finance, 26, 281-303.

Candemir, A., & Zalluhoglu, A. (2011). The effect of marketing expenditures during financial crisis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 291-299.

Chan, S., Martin, J., & Kensinger, J. (1990). Corporate research and development expenditures and share value. Journal of Financial Economics, 26, 255-276.

Chauvin , K., & Hirschey, M. (1993). Advertising, R&D Expenditures and the Market Value of the Firm. Financial Management, 22(4), 128-140.

Chemmanur, T., & Yan, A. (2009). Product market advertising and newe quity issues. Journal of Financial Economics, 92, 40-65.

Chemmanur, T., & Yan, A. (2010). Product Market Advertising, IPO Valuation, and Longrun Stock Returns.

Cook, V. J., Moult, W., & Spaeth, J. (2007). Marketing Meets Finance. Retrieved from Cook, Victor J. and Moult, William and Spaeth, Jim, Marketing Meets Finance (January 27, 2007). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=959862 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.959862

Dinner, I., Mizik, N., & Lehmann, D. (2009). The Unappreciated value of marketing: the moderating role of changes in marketing and r&d spending on valuation of earnings reports. Marketing Science Institute.

Doukas, J., & Switzer, L. (1992). The stock Market’s valuation of R&D spending and market concentration. Journal of Economics and Business, 44, 95-114.

Fine, M. (2012). The role of advertising and information asymmetry on firm performance. Florida Atlantic University.

Fine, M., Gleason, K., & Mullen, M. (2017). Marketing spending and aftermarket performance of IPO firms. Marketing Intelligence & Planning, 35(4).

Gleason, K., & Klock, M. (2006). Intangible capital in the pharmaceutical and chemical industry. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46, 300-314.

Hanssens, D., Wang, F., & Zhang, X.-P. (2016). Performance growth and opportunistic marketing spending. International Journal of Research in Marketing, 33, 711-724.

Joshi, A., & Hanssens, D. (2010). The Direct and Indirect Effects of Advertising Spending on Firm Value. Journal of Marketing, 74(1), 20-33.

Kundu, A., Kulkarni, P., & Murthy N.K, A. (2010). Advertising and Firm Value: Mapping the relationship between Advertising, Profitability and Business Strategy in India. Changing Ideas in Strategy (eds: Arun Sinha), Narosa Publishing.

Luo, X. (2008). When Marketing Strategy First Meets Wall Street: Marketing Spendings and Firms’ Initial Public Offerings. Journal of Marketing, 72(5), 98-109.

Luo, X., & de Jong, P. (2012). Does advertising spending really work? The intermediate role of analysts in the impact of advertising on firm value. Academy of Marketing Science, 40, 605-624.

Rao, R., & Bharadwaj, N. (2008). Marketing Initiatives, Expected Cash Flows, and Shareholders’ Wealth. Journal of Marketing, 72(1), 16-26.

Ritter, J. (1991). The Long-Run Performance of Initial Public Offerings. The Journal Of Finance, 46(1), 3-27.

Ryoo, J., Q. Jeon, J., & Lee, C. (2016). Do marketing activities enhance firm value? Evidence from M&A transactions. European Management Journal, 34, 243-257.

Srinivasan, S., & Hanssens, D. (2009). Marketing and Firm Value: Metrics, Methods, Findings, and Future Directions. Journal of Marketing Research, 46(3), 293-312.

Srivastava, R., Shervani, T., & Fahey, L. (1998). Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis. Journal of Marketing, 62(1), 2-18.

Zinkhan, G., & Verbrugge, J. (2000). The Marketing/Finance Interface: Two Divergent and Complementary Views of the Firm. Journal of Business Research, 50, 143-148

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

بورس

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

 • تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
 • برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
 • محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
 • دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
 • ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

 • چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
 • میزان سود نقدی هر سهم
 • تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
 • توجه به بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
 • قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سهم بازار شرکت از صنعت
 • کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
 • مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
 • موفقیت‌های قبلی
 • نوآوری
 • ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
 • کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
 • تولید و عملیات، فروش محصولات
 • به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
 • نسبت‌های سود آوری
 • بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

 • بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
 • بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
 • بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
 • بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
 • رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
 • توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.

جزئیات ارزش گذاری سهام سرخابی ها در دست بررسی

رییس سازمان خصوصی سازی در توییتی اعلام‌کرد: به‌زودی جزئیات ارزش‌گذاری سرخابی‌ها توسط کارشناسان بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام رسمی دادگستری منتشر می‌شود.

جزئیات ارزش گذاری سهام سرخابی ها در دست بررسی

به گزارش بورس فردا و به نقل از ایرنا، «حسین قربان زاده»، رئیس سازمان خصوصی سازی در توئیتر خود نوشت: روش، مبانی و جزئیات ارزش‌گذاری سرخابی‌ها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بزودی منتشر می‌شود.

وی در ادامه اعلام کرد: جلسه‌ای با فعالان بازار سرمایه برای تحلیل این ارزش‌گذاری‌ها برگزار می‌شود.

ارزش گذاری سهام سرخابی‌ها دیروز و طبق وعده‌های از قبل داده شده انجام شد و رییس سازمان خصوصی سازی پس از برگزاری جلسه اظهار داشت: جلسه هیات واگذاری چهار دستور اصلی داشت. دستور اول، درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که ارزش‌گذاری دو باشگاه در این جلسه به تصویب رسید.

وی افزود: ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس ۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. این ارزش‌گذاری، از سوی کارشناسان رسمی دادگستری از دارایی‌های این دو باشگاه و به ویژه دارایی نامشروط که برند دو باشگاه بوده انجام شد و به تصویب اعضای هیئت واگذاری رسید.

راز تفاوت ارزش استقلال و پرسپولیس

دنیای‌اقتصاد - لیلا لامعی : بعد از مدت‌ها سرانجام صورت‌‌های مالی پرسپولیس و استقلال در آستانه درج نماد سرخابی‌ها در فرابورس منتشر شد تا گام نخست برای واگذاری این دو باشگاه برداشته شود و برخی از ابهامات مربوط به اختلاف ۴۳۰میلیارد تومانی ارزش‌گذاری آنها تا حدودی مرتفع شود. این گزارش‌های مالی نشان داد در مقابل سود خالص ۱۴میلیارد تومانی پرسپولیس، استقلال بیش از ۱۲میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است.

راز تفاوت ارزش استقلال و پرسپولیس

Untitled-1

بعد از مدت‌‌‌ها بالاخره استارت واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار ایران یعنی پرسپولیس و استقلال در بازار سرمایه (بازار پایه فرابورس) زده شد. از حدود یک‌دهه گذشته، قرار بر این بوده که این دو باشگاه خصوصی شوند؛ اما هر بار به دلایلی این واگذاری به تعویق افتاده بود. اکنون با وجود حرف و حدیث‌‌‌های فراوان به نظر می‌رسد عزم دولت برای عرضه سهام سرخابی‌‌‌ها در بازار سرمایه جدی است و قرار بر این است که امروز (یکشنبه اول اسفند) نماد این دو باشگاه در فرابورس درج شود. بر اساس اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌های سازمان خصوصی‌‌‌سازی، نحوه عرضه سهام این دو باشگاه در مرحله نخست از طریق مشارکت مردم در افزایش سرمایه این دو باشگاه و از محل صرف سهام خواهد بود. این عرضه توجه بسیاری از اهالی بازار سهام، به‌ویژه طرفداران دو تیم را به خود جلب کرده است، کما اینکه این دو باشگاه از لحاظ ساختار مالی و عملکردی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند؛ اما علاقه هواداران سرخابی‌‌‌ها بسیاری را به سهامداری این دو باشگاه راغب کرده است. به هر حال پس از فراز و نشیب فراوان بالاخره روز گذشته صورت‌های مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در معرض دید عموم قرار گرفت.

سازمان خصوصی‌‌‌سازی که وظیفه ارزش‌‌‌گذاری این دو باشگاه را بر عهده دارد، چندی پیش اعلام کرد که ارزش‌‌‌ باشگاه پرسپولیس 3‌هزار و 200میلیارد تومان و ارزش‌‌‌ باشگاه استقلال 2هزار و 800میلیارد تومان است. اختلاف ارزش 430میلیارد تومانی باعث اعتراض برخی از هواداران استقلال به نحوه ارزش‌‌‌گذاری شد؛ ارزش‌‌‌گذاری‌‌‌ای که برای هواداران ابهامات بسیاری داشت.

در این میان، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی اعلام کرد که 70‌درصد ارزش دو شرکت مربوط به برند تجاری‌‌‌شان است. او همچنین اعلام کرد که در ۶ماه آینده تا اواسط سال ۱۴۰۱ بلوک‌‌‌های مدیریتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار می‌شود. از طرفی اعلام شده است که روز دوشنبه، نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ورود به بازار سرمایه رسما در فرابورس ثبت خواهد شد. قرار است تا پایان اسفندماه سال‌جاری، مراحل پذیره‌‌‌نویسی ۱۰‌درصد عرضه اولیه سهام سرخابی‌‌‌ها بین هواداران و پیشکسوتان این دو باشگاه انجام شود.

با این حال، انتشار صورت‌های مالی دو باشگاه به بسیاری از سوالات پاسخ داد. روز گذشته صورت‌های سال مالی منتهی به خرداد و تیر این دو باشگاه پس از بررسی کارشناسان از سوی بازرس و حسابرسان قانونی منتشر شد. فارغ از ابهامات ایجادشده برای حسابرس و بر اساس صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی این دو باشگاه، به بررسی عملکرد این دو باشگاه می‌‌‌پردازیم. آنچه مشخص است، پرسپولیس در سال مالی جاری توانسته است به سود خالص بیش از 14میلیارد تومانی دست یابد، این در حالی است که استقلال در این بازه زمانی زیان بیش از 12میلیارد تومانی را شناسایی کرده است. همچنین قهرمانی متوالی پرسپولیسی‌‌‌ها در لیگ برتر و عملکرد مناسب این باشگاه در بازی‌‌‌های آسیایی در این تفاوت ارزش‌‌‌گذاری تاثیرگذار بوده است.

پرسپولیس در صورت‌های مالی

باشگاه ورزشی پرسپولیس تهران در دی‌ماه ۱۳۴۲ بنیان‌ گذاشته شد و در تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با نام موسسه فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به ثبت رسید و در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۳ به سهامی‌عام تبدیل شد. در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱ مقرر شد نام «پرسپولیس» برای شرکت به‌عنوان نام اصلی ثبت شود و نام «پیروزی» همچنان برای شرکت محفوظ بماند.

بر اساس صورت‌های سال مالی منتهی به 31 خرداد 1400، این شرکت با سرمایه 701میلیارد تومانی حدود 182میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مالی سال 99 حدود 107‌درصد افزایش یافته است.

عمده درآمد شرکت از محل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل موفقیت در بازی‌‌‌های آسیایی و صعود به رده‌‌‌های بالاتر در بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام این بازی‌‌‌ها در فصول 2020 و 2021 در مجموع 47/ 3میلیون دلار بوده است.

از طرفی بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت 146میلیارد تومان درج شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 13درصدی داشته است. عمده هزینه‌‌‌های شرکت در سرفصل بهای تمام‌شده عملیاتی به میزان 3/ 127میلیارد تومان به حق‌‌‌الزحمه‌‌‌های ورزشی (قرارداد بازیکنان و کادر ورزشی) تعلق دارد. این باشگاه در سال مالی بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام مذکور به سود ناخالص حدود 36میلیارد تومانی دست یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل شرکت زیان ناخالص 5/ 41میلیارد تومانی به بار آورده بود. از طرفی شرکت 2/ 14میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است. در دوره مشابه سال قبل شرکت زیان خالص 52میلیارد تومانی داشته است. مجموع دارایی‌‌‌های شرکت در دوره مالی مذکور 2/ 825میلیارد تومان ذکر شده است. مجموع بدهی‌‌‌های شرکت حدود 320میلیارد تومان است که نسبت به بدهی‌‌‌های دوره مشابه سال قبل رشد 9درصدی داشته است. از مجموع دارایی‌‌‌های پرسپولیس، 700میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌‌‌های ثابت مشهود و 113میلیارد تومان آن مربوط به دریافتنی‌‌‌های تجاری و سایر دریافتنی‌‌‌ها بوده است. این رقم نسبت به سال قبل رشد 896درصدی داشته است. همچنین ارزش دفتری پرسپولیس 510میلیارد تومان است.

استقلال در صورت‌های مالی

باشگاه فوتبال استقلال ایران در چهارم مهر ۱۳۲۴ در تهران بنیان‌ گذاشته شد. استقلال تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ابتدا «دوچرخه‌‌‌سواران» و سپس «تاج» نام داشت که پس از انقلاب در تاریخ 8 دی‌ماه 1369 به نام موسسه فرهنگی و ورزشی استقلال در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد. این شرکت در سال 87 به سهامی‌عام تغییر یافت. البته حرف و حدیث‌‌‌های زیادی در خصوص وقف‌شدن باشگاه استقلال (تاج سابق) به مردم شنیده می‌شود که در صورت صحت می‌‌‌تواند این واگذاری (در ازای دریافت وجه) را زیر سوال ببرد.

به هر حال بر اساس صورت‌های سال مالی منتهی به 31تیر 1400، این شرکت با سرمایه 4/ 719میلیارد تومانی حدود 6/ 126میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مالی سال 99 حدود 226‌درصد افزایش بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام یافته است. عمده درآمد عملیاتی شرکت به مبلغ 4/ 94میلیارد تومان از محل تبلیغات بوده است. همچنین به دلیل صعود شرکت به مرحله دوم مسابقات جام باشگاه‌‌‌های آسیا مبلغ 660‌هزار دلار از طرف کنفدراسیون آسیا به باشگاه پرداخت خواهد شد. 195‌هزار دلار نیز بابت کمک هزینه اسکان به شرکت پرداخت خواهد شد که وصول آنها در جریان است. بهای تمام‌شده درآمد‌‌‌های عملیاتی استقلال نیز در سال مالی جاری 130میلیارد تومان بوده است.

عمده هزینه‌‌‌های شرکت در بهای تمام‌شده عملیاتی نیز بابت قرارداد با بازیکنان بوده است. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 48درصدی داشته است.

شرکت در سال مالی مذکور 5/ 3میلیارد تومان زیان ناخالص به بار آورده که نسبت به دوره مشابه قبل 92‌درصد از میزان زیان شرکت کاسته شده است.

از طرفی شرکت 2/ 12میلیارد تومان زیان خالص داشته است. این در حالی است که زیان خالص شرکت در دوره مشابه سال قبل 2/ 51میلیارد تومان بوده که در سال مالی منتهی به 1400 از میزان آن کاسته شده است. میزان دارایی‌‌‌های شرکت 5/ 760میلیارد تومان است که حدود 422میلیارد تومان افزایش داشته است. از طرفی میزان بدهی‌‌‌های شرکت حدود 274میلیارد تومان است بررسی چگونگی فرآیند ارزش گذاری سهام که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 7درصدی داشته است. نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه 56‌درصد اعلام شده است.

مجموع دارایی‌‌‌های استقلال در سال مالی جاری 5/ 760میلیارد تومان ثبت شده که 6/ 717میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌‌‌های ثابت مشهود بوده است. مجموع دارایی‌‌‌های این باشگاه نسبت به سال مالی گذشته رشد 124درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش دفتری استقلال 487میلیارد تومان است.

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ مراحل ثبت افزایش سرمایه مزایا و معایا

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ برای ثبت افزایش سرمایه چه اقداماتی لازم است که انجام دهیم؟ چه مراحلی دارد و مزایا و معایب آن برای شرکت شما چیست؟ به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

در صورتی که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت هم نیاز به یک موسسه دارید با ما تماس بگیرید تا در سریعترین زمان و با کمترین هزینه برایتان به انجام برسانیم.

ثبت افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکتها

معمولا در زمان ثبت شرکت، هر شرکتی در بدو تاسیس، میزان مشخصی از سرمایه خود را به عنوان سرمایه اولیه به ثبت می رسانند. حال با گذر زمان، شرکت ها ممکن است به فکر توسعه فعالیت های خود و یا حفظ و توسعه توان رقابتی خود در بازار بیافتند.

در چنین مواقعی معمولا شرکت ها اقدام به انتشار سهام جدیدی کرده یا مبالغ سهام را بالاتر می برند تا منابع لازم برای تامین مالی پروژه های خود را فراهم نمایند. به این فرایند از تامین مالی شرکت ها در اصطلاح افزایش سرمایه گفته می شود.

شرکت ها ممکن است با هدف اصلاح و بهبود ساختار مالی خود و یا با هدف مشارکت بیشتر سهام داران در خرید سهام و تبدیل آن ها به شرکای شرکت، اقدام به افزایش سرمایه نمایند. بنابراین دلایل زیادی در ورای تصمیم گیری شرکت ها مبنی بر ثبت تغییرات در سرمایه اولیه وجود دارد که در ادامه کار، بیشتر به این موضوع می پردازیم.

ثبت افزایش سرمایه

چیزی که باعث شکل گیری انواع مختلف افزایش سرمایه از سوی شرکت های مختلف می شود، نحوه تامین منابع مورد نیاز برای این کار است. بنابراین بسته به این که این منابع مالی از چه محل یا مسیری تامین شوند، ثبت افزایش سرمایه شرکت ها را در 4 دسته کلی و به شرح زیر طبقه بندی می کنند:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا همان سهام جایزه

گفته می شود که این مدل از افزایش سرمایه توسط شرکت ها، نیازی به وارد نمودن سرمایه خاصی در قالب نقدینگی های جدید توسط شرکت یا سهام داران به جریان سرمایه شرکت ندارد.

در این روش شرکت ها به طور معمول و در پایان یک دوره مالی و پس از مشخص نمودن میزان دقیق درآمدها و هزینه ها و نیز سودهای تقسیم شده بین سهام داران، تصمیم می گیرند که از محل سود های انباشته شده (سودی که بین سهام داران و شرکا تقسیم نشده و در بخش سود انباشته صورت های مالی شرکت ها مشخص شده است) اقدام به افزایش سرمایه نموده و بدین طریق پروژه و طرح های جدید خود را تامین مالی نمایند.

با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران

در این مورد از افزایش سرمایه، نقش اصلی بر عهده سهام داران شرکت است. به این صورت که شرکت اوراقی را تحت عنوان اوراق حق تقدم به سهام داران واگذار کرده و به آن ها مهلت 2 ماهه ای برای ثبت نام و پذیره نویسی می دهد. در این مرحله سهام داران 2 راه مختلف در پیش روی خود دارند:

یک اینکه سهام داران در مهلت دو ماهه داده شده مبلغی را تحت عنوان مبلغ اسمی، که در کشور ایران در حدود 1000 ریال است، به شرکت پرداخت نمایند و حق تقدم های خود را به سهام عادی تبدیل کنند و یا این که حق تقدم های داده شده توسط شرکت را به سهام داران دیگری بفروشند که در هر دو مورد سهام جدیدی به دارایی افراد اضافه می شود.

افزایش سرمایه از محل آورده ها، مخصوص شرکت هایی هست که سود انباشته زیادی نداشته اند و برای تامین مالی پروژه ها و طرح های جدید خود ناچار به ترغیب سرمایه داران نسبت به ورود سرمایه های جدید به شرکت می شوند.

نکته ای که باید در این جا به آن اشاره نماییم، تفاوت بین حق تقدم و روش صرف سهام است، که خود به عنوان یکی از روش های تامین مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه به حساب می آید.

برخلاف حق تقدم، در روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، سهام داران سهام عرضه شده شرکت را در دوره های پذیره نویسی با قیمت هایی بالاتر خریداری می نمایند. لازم به ذکر است که در روش گفته شده، شرکت اضافه ارزش کسب شده را یا به حساب اندوخته نزد خود منتقل می نماید و یا آن را در قالب سهام جدید به سهام داران انتقال می دهد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این روش شرکت ها تنها با انجام یک سری عملیات حسابداری در ترازنامه و صورت های مالی خود، اقدام به تامین مالی خود از طریق افزایش سرمایه می کنند.

به این صورت که ارزش دارایی های ثابتی نظیر؛ ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات را در ترازنامه خود به روز می کنند و چون تغییر خاصی در بدهی های شرکت ایجاد نمی شود، سرمایه شرکت افزایش می یابد تا معادله حسابداری ( بدهی + سرمایه = دارایی ) در تعادل قرار گیرد. به این صورت و بدون ورود سرمایه خاصی و بدون هیچ گونه تغییری در دارایی سهام داران شرکت، تعداد سهام آنها به نسبت کاهش قیمت سهام، افزایش می یابد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

بهترین روش افزایش سرمایه چیست؟

با در نظر گرفتن ویژگی های هر کدام از روش های تامین منابع مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه، می توان به این نکته اشاره نمود که همواره روشی که برای یک شرکت مناسب و بهتر است الزاما برای شرکتی دیگر مناسب نیست و هر شرکت بسته به ساختار و وضعیت مالی و افق برنامه ریزی خود، در هر برهه از زمان روش مناسب برای افزایش سرمایه را انتخاب می کند.

اگر بخواهیم مقایسه ای کلی در مورد انواع مختلف روش های تامین مالی برای شرکت ها داشته باشیم، می توانیم بگوییم که آن دسته از روش هایی که در طی آن ها سرمایه جدید وارد جریان سرمایه ای شرکت ها می شود، وضعیت بهتری را در مقایسه با دیگر روش ها برای یک شرکت رقم می زنند.

از این رو، روش های افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و همچنین روش صرف سهام به طور نسبی در بهبود وضعیت مالی شرکت ها مناسب تر هستند. از طرفی دیگر روش از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به این که بدون هیچ گونه ورود سرمایه جدیدی انجام می شود، برای شرکت هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گزینه مناسب تری هست.

چه نوع شرکت هایی افزایش سرمایه دارند؟

می دانیم که وضعیت همه شرکت های حاضر در بورس یکسان نیست و درآمد زایی و سودآوری هر کدام از شرکت ها با یکدیگر متفاوت است. از این رو شرکت هایی که سود انباشته مناسبی دارند در اغلب اوقات اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته خود می کنند بدون این که نیازی به وارد کردن سرمایه های جدید باشد.

از طرفی دیگر، بارها شاهد اعطای حق تقدم های سهام از طرف بسیاری از شرکت ها به سهام داران خود بودیم تا از این طریق، هم آورده نقدی آن ها به شرکت و بازار را افزایش دهند و هم منابع لازم برای تامین مالی طرح های آینده خود را به دست آورند.

اگر تا به حال تجربه سرمایه گذاری در بورس را داشته اید، به احتمال زیاد با برخی از مفاهیمی که در حاشیه معاملات آن مطرح می شوند، آشنایی دارید. یکی از مفاهیم بسیار مهم که تاثیر به سزایی نیز بر روی آینده قیمتی شرکت و نیز تصمیمات استراتژیک سهام داران می گذارد، خبر افزایش سرمایه شرکت های فعال در بازار بورس است که با وقوع آن، قیمت و حجم سهام در دست افراد دچار تغییراتی می شود اما غالب اوقات تغییری در میزان کل دارایی آن ها اتفاق نمی افتد.

افزایش سرمایه شرکتها

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

هر شرکت به منظور انجام فرایند افزایش سرمایه، لازم است مراحلی را طی نماید که در این قسمت به بیان خلاصه وار و مرحله به مرحله ای از این پروسه می پردازیم.

مرحله اول: هیئت مدیره و چند تن از سهام داران به نمایندگی از کل سرمایه گذاران در شرکت، با بررسی وضعیت شرکت و در صورت لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح کرده و به تایید می رسانند.

مرحله دوم: طرح تایید شده در مرحله اول، در این مرحله در اختیار حسابرس شرکت قرار می گیرد تا اگر ایرادات یا کاستی هایی هست، برطرف شده و در نهایت به تایید حسابرس شرکت برسد. ( در صورتی که شرکت حسابرس ندارد، طی مجمع عمومی فوق العاده به تایید سهامداران و بازرسین می رسد)

مرحله سوم: صورتجلسه تنظیم شده در مرحله قبل به همراه سایر مدارک لازم، پس از ثبت در سامانه اداره ثبت، از طریق پست به اداره ثبت فرستاده می شود تا در صورت عدم نقص تایید و آگهی شود.

مرحله چهارم: پس از صدور آگهی توسط اداره ثبت، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم و سهامداران می رسد.

مرحله پنجم( آخر): در صورتی که شرکت بورسی باشد، از طریق سایت کدال به اطلاع سهام داران می رسد.

ثبت افزایش سرمایه

مزایا و معایب افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

آیا افزایش سرمایه شرکت ها، خبر خوبی برای سهام داران است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که خبر افزایش سرمایه به تنهایی، خبر آن چنان خوبی نیست. چرا که هیچ تغییری در میزان دارایی شما اتفاق نمی افتد. باید دید که شرکت به چه دلایلی قصد تامین مالی از طریق افزایش سرمایه را دارد.

اگر با این عمل طرح های نوینی اجرا شده و شرکت در جهت توسعه زیرساخت ها و مجموعه خود عمل کند، در این صورت خبر افزایش سرمایه شرکت، خبر خوبی به نظر می رسد. اما اگر شرکت قصد پوشش زیان اندوخته خود با افزایش سرمایه را داشته باشد، احتمالا خبر خوبی برای سهام داران نیست.

از دیگر معایبی که دارد در صورتی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باشید در سال بعد به علت استهلاک در سالهای بعدی مالی باعث افت سود شرکت خواهد شد، همچنین باعث عدم ورود نقدینگی به شرکت خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.