محدودیت های الگوی سه سرباز


دولت لیست رای‌دهندگان را بررسی می‌کند و اگر نام شما در لیست نباشد، در مورد آن تحقیق می‌کند. غالبا در طول یک انتخابات است که دولت متوجه می‌شود که چه کسانی از کشور فرار کرده‌اند.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سرباز)

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش، کیفی و کمی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه 23 سؤالی محقق ساخته بود. پرسشنامه دارای روایی صوری بود و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 814/0 برآورد گردید. جامعه آماری مربوط به مطالعه کیفی، اساتید گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان با تعداد 14 نفر بودند. برای نمونه‌گیری در تحلیل کیفی از روش نمونه‌گیری متوالی و برای تایید تعداد آن از نظریه اشباع استفاده شد. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، متخصصین حوزه گردشگری شامل، کارشناسان و فعالان مرتبط با گردشگری در ادارات میراث فرهنگی، فرمانداری، بخشداری، محیط‌زیست، شهرداری سرباز به تعداد 85 نفر می‌باشند که بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس تمام آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که در مجموع پنج عامل، اجتماعی - فرهنگی، کالبدی، عملکرد پلیس، اعتمادسازی و زیرساختی به‌عنوان عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری می‌باشند که پس از رتبه‌بندی آن‌ها عامل عملکرد پلیس در حوزه گردشگری با میانگین رتبه‌ای 73/3 و عامل زیرساختی گردشگری با 17/3 به ترتیب در بالاترین و پایین ترین درجه اهمیت اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

ابراهیمی، مرتضی؛ محمدیه، احمد؛ امیری، علی و عمرانی، غلامرضا (1394). الگوی امنیت در توسعه گردشگری، نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و باستان‌شناسی، تهران، مرکز همایش‌های توسعه ایران.

ابراهیم‌زاده‌گنجی، سیده‌زینب، شیرخدایی، میثم و حسینی، ابولحین (1395). تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب‌سایت‌های گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره11، شمار34، صص111-129.

باقریان‌جلودار، مصطفی؛ شبیری، سیدمحمد و پورهولاری، فضه (1397). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران، مطالعه موردی: گردشگران بابلسر، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 7، شماره 25، صص 25-45.

پورباقرکردی، سیدمهدی و رضایی، سپیده (1397). نقش امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال 9، شماره 2، پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صص 55-68.

پورسید، سیدمریم و پورفیکویی، سیدعلی (1394). نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان رشت)، دانش انتظامی گیلان، سال 4، شماره 14، صص 1-17.

جسارتی، عسگر و آقایی، واحد (1393). نقش ارتقا امنیت در توسعه گردشگری استان اردبیل، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره5، صص 125-148.

حاجی‌اسماعیلی، لیلا و کیان‌پور، مسعود (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره دوم، صص 60-45.

خواجونداحمدی، عیسی؛ نوابخش، مهرداد و فتحی، سروش (1396). واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای صنعت گردشگری در استان مازندران، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال 7، محدودیت های الگوی سه سرباز شماره 4، صص 169-185.

دوزنده‌ضیابری، فاطمه و آمار، تیمور (1398). نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری بعنوان راهکار بین‌المللی، با استفاده از روش DEMATEL، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 11، شماره 4، صص 89-101.

ده‌ده‌زاده‌سیلابی، پروین و احمدی‌فرد، نرگس (1398). تعیین پیشران‌های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، شماره 30، صص 73-89.

ذره‌پرور، مرتضی و وفادار، حدیث (1394). گردشگری، امنیت، توسعه (موردشناسی شهر کرمان 1394)، همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری، موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع.

ربانی، رسول؛ شاهیوندی، احمد، دهقان‌نیا، محمدمنصور و ناظرحضرت، جعفر (1390). نقش پلیس در تامین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)، مطالعات امنیت اجتماعی، اصفهان، صص 39-60.

رسول‌زاده‌اقدام، صمد؛ میرمحمدتبار، سیداحمد، عدلی‌پور، صمد و زینی‌وند، یوسف (1395). فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 8، شماره 30، صص 63-80.

رضانژاد، مرضیه؛ کاظمی، موسی؛ رفعیان، مجتبی و رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا (1394). الگوی فضایی اندام‌وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره 4، شماره 11، صص 69-84.

شربتی، اکبر و عموزاد مهد یرجی، حسین (1395). تحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های آق‌قلا و گمیشان استان گلستان)، علوم و فنون مرزی، سال هفتم، شماره یکم، صص: 46-23.

شکوهی‌منش، محمد؛ یزدانی، محمدرضا و جعفری، سکینه (1396). تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم، علون و فنون نظامی، سال 13، شماره 40، صص 113-141.

شهرآشوب، حسن (1396). مطالعه تأثیر کارآفرینی بر امنیت اجتماعی، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره سوم، شماره یکم، صص: 11-1.

صافدل، حسن و کشاورز، لقمان (1398). تدوین الگوی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 8، شماره 2، صص 63-76.

صفری‌علی‌اکبری، مسعود؛ احمدیان‌فرد، کرم؛ صادقی، حجت اله و غلامیان حسین‌آبادی، سمیه، (1397). شناختوتحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: استان اصفهان)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 13، شماره 2، صص: 501-481.

کمال‌زئی، هارون؛ حسینی، عدنان؛ آبتین، عبدالعزیز و بلوچ، ملابخش (1396). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز، دومین همایش بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پاک، 9 اسفندماه 1396، زاهدان.

کیانی‌سلمی، صدیقه و بیگلری‌نیا، معصومه (1396). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد امنیت و اثر آن بر توسعه گردشگری در مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر کاشان)، جغرافیای انتظامی، سال 5، شماره 20، صص 59-88.

متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)، گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص 77-91.

مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها و عباس‌زاده، صغری (1395). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص 17-30.

منصوری‌موئی، فرشته و یاوری‌گهر، فاطمه (1397). تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر دهنی گردشگران خارجی از ایران: بررسی نقش تجربه، ارزش‌ها و نگرش‌ها، علوم مدیریت ایران، سال 13، شماره 50، تابستان 1397، صص 133-158.

مویدفر، سعیده؛ تقوایی، مسعود و زنگی‌آبادی، علی (1393). تبیین امنیت گردشگران با تاکید بر مولفه‌های مدیریت بحران گردشگری (مطالعه موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، جغرافیای انتظامی، سال 2، شماره 7، صص 1-24.

هزارجربی، جعفر و نجفی، ملک‌محمد (1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال2، شماره7، صص53-70.

نهاوندی، مریم و کمال‌الدینی، ناهید (1398). عوامل مؤثر در تمایل به گردشگری با تأکید بر نقش امنیت ذهنی گردشگران (مورد مطالعه: شهرستان بم)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8، شماره 2، صص: 54-42.

وفادار، حدیث (1396). بازنمایی و تبیین امنیت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان،1395)، دانش انتظامی، سال 8، شماره 21، پ صص 123-160.

قوانین عجیب کره شمالی، مدل موی واحد تا ممنوعیت شلوار جین

کره شمالی با سایر کشورها است و شهروندان آن مجبور هستند از قوانینی واقعا عجیب و به‌دور از انتظار پیروی کنند.

کره شمالی کشوری است که در آن جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین شرایط زندگی به افراد دیکته می‌شود تا از باقی ماندن «کیم جونگ اون» در صدر قدرت اطمینان حاصل شود و به‌علاوه، وی بتواند همه چیز را در کشور کنترل کند. شهروندان کره شمالی بسیار منزوی هستند و «کیم جونگ اون»، نقش خدا را در این کشور بازی می‌کند. جالب است بدانید که این قوانین موفق شده‌اند که شهروندان کره شمالی را با آنچه دولت از آن‌ها می‌خواهد کاملا هماهنگ نگه دارد.

۱۱. مدل موی ثابت

شهروندان کره شمالی حق ندارند مدل موی دلخواه خود را داشته باشند؛ زیرا در این کشور، همه افراد باید از مدل موی مورد تایید دولت پیروی کنند؛ قانونی که از سال ۲۰۱۳ در کره شمالی به تصویب رسیده است تا دولت‌مردان بتوانند در یکی از شخصی‌ترین انتخاب‌های فردی نیز دخالت کنند.

دولت کره شمالی با تصویب چنین قوانینی قصد دارد تا مردم را به‌طور کامل کنترل کند. با شنیدن این قانون شاید به یاد مدرسه‌های خود بیفتید که برای برقرار بودن نظم و انضباط، همه بچه‌ها باید یک مدل موی یکسان می‌داشتند. در کره شمالی ۱۸ مدل موی مورد تایید دولت برای زنان و ۱۰ مورد برای مردان وجود دارد؛ البته برای کوتاه کردن موها نیز دستورالعمل های خاصی از طرف دولت به شهروندان ابلاغ شده است؛ به‌عنوان مثال، مردان حق ندارند موهای خود را بلندتر از پنج سانتی‌متر نگه دارند. مردان مسن‌تر با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو هستند و اجازه دارند موهای خود را تا هفت سانتی‌متر بلند نگه دارند. زنان متاهل در کره شمالی باید موهای خود را بسیار کوتاه نگه دارند؛ در حالی که زنان مجرد مجاز به داشتن موهایی کمی بلندتر هستند.

مدل مد در کره شمالی

منبع عکس: earthnutshell.com

اگر در مورد مدل «موی کیم جونگ اون» کنجکاو هستید، باید بدانید که هیچ‌کس حق ندارد از این مدل مو استفاده کند و این مدل که شهرت جهانی نیز دارد، فقط مخصوص او است.

۱۰. پوشیدن جین در کره شمالی ممنوع است

دولت کره شمالی، جین آبی را به‌عنوان نمادی از آمریکا می‌شناسد؛ به همین دلیل پوشیدن جین در این کشور ممنوع است.

۹. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه دولت به پایتخت نقل مکان کند

پیونگ یانگ

منبع عکس: earthnutshell.com

زندگی در پیونگ یانگ، پایتخت مدرن کره شمالی، به‌دلیل وجود امکانات متعدد، آسان‌تر از زندگی در حومه شهر محدودیت های الگوی سه سرباز است؛ اما مردم این کشور نمی‌توانند آزادانه چمدان‎‌های خود را ببندند و به پایتخت بروند؛ زیرا برآورده شدن خواسته‌های آن‌ها آنقدرها که در دنیای عادی به نظر می‌رسد، ساده نیست.

شهروندان کره شمالی به‌سختی قادر به نقل مکان کردن به پایتخت هستند و برای این کار باید از دولت اجازه بگیرند. شاید این قانون بتواند به ما توضیح دهد که چرا بیشتر ساکنان پیونگ یانگ، حزب حاکم و افرادی هستند که رتبه‌های اجتماعی بالا دارند و در واقع کسانی هستند که وفاداری خود را به دولت ثابت کرده‌اند. در جاده‌های کشور کره شمالی موانعی وجود دارند که مانع از حرکت آزادانه مردم این کشور بدون کسب اجازه از طرف دولت می‌شود.

۸. رای دادن در تمام انتخابات اجباری است

رای دادن در کره شمالی

منبع عکس: nknews.org

رای دادن در کشورهای سراسر دنیا امری اختیاری است و شما می‌توانید با اراده آزاد تصمیم بگیرید که رای دهید یا محدودیت های الگوی سه سرباز کل روند انتخابات را رد کنید؛ اما یک شهروند کره شمالی پس از ۱۷ سالگی انتخابی جز رای دادن ندارد و باید پای تمام صندوق‌های رای حاضر شود. اگر فکر می‌کنید که این قانون، روشی برای اعمال دموکراسی است، باید به شما بگوییم که در اشتباه هستید؛ زیرا دولت از این طریق می‌تواند بر تک‌تک شهروندان خود نظارت داشته باشد. یکی از افرادی که موفق به فرار از کره شمالی شده است، اظهار داشت:

دولت لیست رای‌دهندگان را بررسی می‌کند و اگر نام شما در لیست نباشد، در مورد آن تحقیق می‌کند. غالبا در طول یک انتخابات است که دولت متوجه می‌شود که چه کسانی از کشور فرار کرده‌اند.

۷. مجازات برای تمام اعضای خانواده فرد جنایتکار

قانون سه نسل در کره شمالی

منبع عکس: photocontest.smithsonianmag.com

دولت کره شمالی در قانون بعدی خود (قانون سه نسل)، به‌طور مستقیم حقوق بشر را نقض می‌کند و شهروندان این کشور محدودیت های الگوی سه سرباز با وجود محدودیت‌های دیکتاتوری وحشیانه مجبور به زندگی در ترس دائمی هستند. در متن قانون سه نسل (three generation rule) آمده است که اگر دولت فردی را به‌عنوان مجرم شناسایی کند، تمام اعضای خانواده او دستگیر و به‌همراه وی به اردوگاه کار فرستاده می‌شوند. این قانون ناعادلانه به همین جا ختم نمی‌شود؛ زیرا دو نسل بعدی متولد شده از خانواده مجرم در اردوگاه نیز باید در همان جا بمانند و تمام زندگی خود را در آنجا بگذرانند.

با وجود اینکه اعضای خانواده و فرزندان مجرم از نظر فنی هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، ارتباط آن‌ها با محکومان کافی است تا آن‌ها نیز از نظر دولت کره شمالی مجرم شناخته شوند. دولت این کشور قصد دارد از طریق اجرای قانون سه نسل، جرم و جنایت را در کره شمالی به حداقل ممکن برساند. دولت‌مردان کره شمالی فکر می‌کنند خانواده فرد جنایتکار نیز مشکوک به ارتکاب به جرم هستند و با حبس آن‌ها در اردوگاه کار، امنیت کشور دوباره به خطر نمی‌افتد. بدون شک، قانون سه نسل از ناعادلانه‌ترین قوانین کره شمالی است.

۶. ممنوعیت تماس تلفنی بین‌المللی

ممنوعیت تماس تلفنی بین‌المللی در کره شمالی

منبع عکس: globalcallforwarding.com

شهروندان کره شمالی تنها مجاز به برقراری تماس‌های داخلی هستند؛ البته باید بدانید که همین تماس‌ها نیز به‌شدت از سمت دولت کنترل می‌شود. در رژیم کیم جونگ اون، اطلاعات نباید به داخل یا خارج از کشور منتقل شوند؛ بنابراین، فردی که با یک تلفن همراه چینی در بازار سیاه در حال برقراری تماس بین‌المللی دستگیر شد، تا پای جوخه اعدام رفت.

۵. مجازات فرار از کشور، اعدام است

شهروندان کره شمالی حق ندارند از کشور خود خارج شوند؛ حتی اگر از رژیم و شرایط موجود در کشور ناراضی باشند. دولت کره شمالی انتظار دارد همه مردم به کشور وفادار باشند و فرار از کشور را یک گناه بزرگ تلقی می‌کند. افرادی که سعی کنند از کره شمالی فرار کنند به اردوگاه‌های کار فرستاده و اعدام می‌شوند. تا به امروز چندین داستان ترسناک از افرادی که جرات فرار از این کشور داشته‌اند در اخبار بین‌المللی چاپ شده است. فرار از کره شمالی، علاوه بر مجازات‌های وحشیانه برای خود فرد، خانواده و بستگان آن‌ها را نیز با مجازات‌های شدید روبه‌رو می‌کند.

فرار از کره شمالی

منبع عکس: نیویورک تایمز

کره شمالی مرزها را به‌طور کامل کنترل می‌کند. DMZ یا منطقه غیرنظامی با ۲۴۰ کیلومتر طول، منطقه‌ای حائل بین کره شمالی و کره جنوبی است که به‌شدت از آن محافظت می‌شود و یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان به شمار می‌آید. در انتهای غربی این مرز، یک نقطه ملاقات به نام منطقه امنیتی مشترک (JSA) وجود دارد که مذاکرات در آن انجام می‌شوند.

تاکنون چهار تونل نفوذی در امتداد DMZ کشف شده است. این تونل‌ها از کره شمالی مستقیما به کره جنوبی منتهی می‌شوند. کارشناسان به دلایلی معتقدند که بیش از ۲۰ تونل در کشور وجود دارد؛ تونل‌هایی که می‌توانند امکان تهاجم سریع حداقل ۳۰ هزار سرباز را فراهم کنند.

منطقه dmz در کره شمالی

منبع عکس: earthnutshell.com

۴. فقط مقامات مرد دولتی می‌توانند ماشین داشته باشند

هیچ‌کس به‌غیر از مقامات دولتی مرد حق ندارد در کره شمالی ماشین داشته باشید. دولت این کشور، رانندگی مردم و مالکیت خودرو را نیز کنترل می‌کند؛ زیرا باید اطمینان حاصل کند که شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه فرار نمی‌کنند یا قانونی را زیر پا نمی‌گذارند. جالب‌ترین نکته درباره این قانون در کره محدودیت های الگوی سه سرباز شمالی این است که در ساعت شلوغی، ۱۰ خط آزادراه تنها در اختیار یک خودرو است. برخی از شهروندان این کشور با ثبت‌نام خودروهای خود به‌عنوان متعلقات سازمان‌های دولتی، قانون را دور می‌زنند.

به‌علاوه، باید بدانید که خرید دوچرخه نیز در کره شمالی چندان مقرون به‌صرفه نیست؛ زیرا محدودیت های الگوی سه سرباز شهروندان باید آن را مانند اتومبیل‌ها ثبت کنند.

دوچرخه سواری در کره شمالی

منبع عکس: earthnutshell.com

۳. داشتن انجیل غیرقانونی است

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که شهروندان کره شمالی پیرو چه دینی هستند. در پاسخ باید بگوییم که هیچ دینی! در این کشور افراد فقط حق دارند کیم جونگ اون را به‌عنوان یک موجود الهی پرستش کنند و اگر شهروندی در خانه خود کتاب مقدسی چون انجیل، تورات یا قرآن نگهداری کند، به احتمال زیاد برای اعدام به اردوگاه کار فرستاده می‌شود.

۲. خدمت سربازی برای مردان و زنان اجباری است

در برخی از کشورها کماکان قانون خدمت نظامی اجباری برای شهروندان اجرا می‌شود؛ اما خدمت سربازی در هیچ‌کدام از این کشورها به‌اندازه کره شمالی طولانی نیستند. کره شمالی چهارمین ارتش بزرگ دنیا را از نظر سرباز فعال در اختیار دارد؛ زیرا یک سیاست ساده به اسم خدمت اجباری در این کشور اجرا می‌شود. تا محدودیت های الگوی سه سرباز سال ۲۰۱۵، سربازی فقط برای مردان اجباری بود و به زنان این فرصت داده می‌شد تا در صورت تمایل به خدمت سربازی بروند؛ اما پس از تغییرات در قانون اساسی کره شمالی، خدمت سربازی برای زنان تا سن ۲۳ سالگی اجباری شد. خدمت سربازی در کره شمالی محدودیت های الگوی سه سرباز برای مردان حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد و از ۱۷ سالگی شروع می‌شود. مدت خدمت سربازی اجباری زنان نیز هفت سال است.

سربازی اجباری در کره شمالی

منبع عکس: koreaherald.com

۱. ممنوعیت برخی از آهنگ‌ها در کره شمالی

رژیم کیم جونگ اون همیشه به‌دنبال هر چیزی است که موقعیت او را تهدید کند. در سال ۲۰۱۵، کیم جونگ اون فرمانی را صادر کرد که تمام نوارهای کاست و سی‌دی‌های آهنگ‌های ممنوعه دولتی را از بازار جمع‌آوری و معدوم شوند؛ زیرا از نظر او، اشعار می‌توانند باعث ایجاد مخالفت در بین شهروندان شوند.

این مقاله بخشی از محتوای اصلی محسوب می‌شود که در کجارو منتشر شده است؛ اگر تمایل دارید تا بیشتر درباره کره شمالی بدانید، حتما مقاله «قوانین کره شمالی» را مطالعه کنید.

زمان ثبت نام امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی

مرحله جدید ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی از بیستم مهرماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۴۷ قانون اساسی و قانون وظیفه عمومی، به‌منظور بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی، تخصصی و تأثیرگذاری نیروهای وظیفه به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، با توجه به شرایط و ضوابط مربوطه در سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کل استانی تابعه اقدام به جذب کارکنان وظیفه (امریه) می‌کند.

متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ جهت اطلاع از شرایط و ثبت‌نام به سایت www.mrud.ir مراجعه کنند.

دستورالعمل «جذب و پذیرش کارکنان وظیفه (امریه)»

در وزارت راه و شهرسازی

در اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) و استفاده از ظرفیت های اصل ۱۴۷ قانون اساس و قانون وظیفه عمومی، بهره گیری از توانمندی های علمی و تخصصی مشمولین تحصیل کرده در جهت نیل به اهداف سازمان ها و ادارات تابعه، ارتقاء شاخص های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مناطق کمتر توسعه یافته ، انتقال تجربیات گوهر بار نسل حاضر و گذشته به جوانان با استعداد نسل آتی، جبران کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی و تخصصی مشمولین تحصیل کرده جهت افزایش ارتقاء شاخص های علمی و فرهنگی سازمان ها/ شرکت ها و ادارات کل تابعه استانی جذب کارکنان وظیفه در وزارت راه و شهرسازی با شرایط و ضوابط ذیل صورت می پذیرد. با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، انتخاب متقاضیان محترم براساس اولویت ها و امتیازات ذکر شده و بعد از طی فرایند مزبور انجام می پذیرد.

متقاضیان محترم می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر؛

۷۰ روز قبل از تاریخ اعزام ماه های زوج به مدت ۱۲ روز

به سایت وزارت راه و شهرسازی ( www.mrud.ir ) مراجعه و در قسمت جذب کارکنان وظیفه در وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند.

مدارک مورد نیاز امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی:

 • تصویر برگه اعزام به خدمت (بدون غیبت و اعزام ماه های زوج)
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه (کلیه متقاضیان)
 • تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه مشمول و همسر (ویژه متقاضیان متأهل)
 • گواهی بنیاد شهید (مشمولان خانواده شهید و جانباز)
 • گواهی با درج کد و شماره مددجو سازمان بهزیستی (مشمولان تحت پوشش بهزیستی)
 • گواهی کمیته امداد (مشمولان تحت پوشش کمیته امداد)
 • فرم تعهد مبنی بر عدم انتساب نسبی یا سببی با کارمندان وزارت راه و شهرسازی

تذکر(۱): کلیه مدارک فوق الذکر توسط سازمان /شرکت و اداره کل استانی کنترل و برابر اصل می گردد. لذا اصل مدارک ضمیمه شده در سایت، بایستی تحویل سازمان /شرکت و اداره کل استانی مربوطه گردد.

شرایط جذب امریه سربازی وزارت راه و شهرسازی

شرایط عمومی جذب:

 • داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط
 • ارائه برگ اعزام به خدمت (بدون غیبت و برای ماههای زوج)
 • عدم نسبت نسبی و سببی درجه ۱و ۲ مشمول با کارمندان وزارت راه و شهرسازی
 • خانواده ایثارگران: فرزند جانبازان و آزادگان – ۵ امتیاز، خانواده شهداء، جاویدالاثرها و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه – ۴ امتیاز، خانواده جانبازان و آزادگان – ۲ امتیاز، جانبازان – ۶ امتیاز
 • ایتام – ۳ امتیاز
 • متأهل – ۴ امتیاز
 • معاف از رزم – ۱ امتیاز
 • افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) – ۳ امتیاز
 • افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی – ۳ امتیاز
  تبصره: اگر خانواده متقاضی نیز تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی باشد، مشمول بند های فوق می گردد.
 • نخبگان ، استعداد های برتر ، حافظان قرآن و قاریان برتر – ۳ امتیاز
 • سابقه ۶ ماه فعالیت بسیج فعال – ۳ امتیاز

تذکر۱ : مدارک مربوط به موارد فوق با تایید مبادی ذیربط بایستی در فرم ثبت نام پیوست گردد.

تذکر ۲: مدارک تاییده شده موارد فوق الاشاره بایستی به سازمان/ شرکت/ اداره کل استانی مربوطه ارائه گردد.

 • متقاضی بومی مناطق محروم – ۸ امتیاز
 • متقاضی غیربومی مناطق محروم – ۲ امتیاز

زمان ثبت‌نام امریه سربازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

زمان ثبت‌نام امریه سربازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از جذب نیروی امریه سربازی برای اعزام …

شرایط اختصاصی جذب:

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر:

 • رشته های فنی و مهندسی
 • رشته های عمران
 • رشته های مدیریت، حسابداری، حقوق و رایانه

دارا بودن معدل به شرح ذیل (حداقل معدل برای دانشگاه های دولتی ۱۵ و برای دانشگاه های غیر دولتی ۱۷ )می باشد.

 • معدل ۱۵ الی ۹۹/۱۵ : ۵ امتیاز (مخصوص دانشگاههای دولتی)
 • معدل ۱۶ الی ۹۹/۱۶ : ۱۰ امتیاز (مخصوص دانشگاههای دولتی)
 • معدل ۱۷الی ۹۹/۱۷ : ۱۵ امتیاز
 • معدل ۱۸ الی ۹۹/۱۸۹ : ۲۰ امتیاز
 • معدل ۱۹ الی ۲۰ : ۲۵ امتیاز
  تبصره: شرط معدل در استان های محروم ( آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان، لرستان، کرمان، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه بویراحمد) به شرح ذیل می باشد.
 • برای دانشگاه های دولتی حداقل ۱۴ (۳ امتیاز)
 • برای دانشگاه های غیر دولتی حداقل ۱۵ (۵ امتیاز)
 • دارا بودن رزومه علمی مناسب (کتاب و مقالات چاپ شده در نشریات معتبر و نمایه شده در ISI / ISCو پایان نامه) : ۵ امتیاز
 • دارای سوابق اجرایی مناسب (براساس سنوات خدمتی) : هر سال ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
 • انجام مصاحبه تخصصی : ۱۰۰ امتیاز (توسط مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی)
  مقطع تحصیلی : مدرک فوق لیسانس – ۴ امتیاز، مدرک دکترا – ۵ امتیاز
  توجه: از پذیرش افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا گرفتن معافیت و کسر خدمت در طول دوره سربازی را دارند، معذوریم.

اولویت‌های انتخاب:

با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، جهت انتخاب مشمولین وظیفه شاغل در وزارت متبوع، کارگروه انتخاب کارکنان وظیفه وزارت متبوع براساس اولویت بندی و امتیازات فوق الذکر نسبت به اقدام مشمولین وظیفه اقدام می نماید.

فرآیند انتخاب:

 • ثبت نام در سامانه امریه سایت وزارت راه و شهرسازی ( www.mrud.ir) (همین قسمت) ؛ ۷۰ روز قبل از تاریخ اعزام، به مدت ۱۲ روز
 • ارائه اصل مدارک و مستندات پیوست شده در سامانه ثبت نام، توسط متقاضی به سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی انتخاب شده در سامانه ثبت نام (مشخصات محل خدمت)؛
 • پس از اتمام مهلت فوق الذکر، به مدت ۳ روز
 • بررسی شرایط و مدارک متقاضیان براساس ضوابط فوق الذکر توسط سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی
 • معرفی افراد واجد شرایط به همراه امتیازات ارائه شده بر اساس دستورالعمل توسط سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارتخانه
 • بررسی مجدد شرایط و مدارک متقاضیان توسط مرکز نوسازی و توسعه محدودیت های الگوی سه سرباز منابع انسانی وزارتخانه
 • معرفی افراد منتخب وزارت متبوع توسط مقام عالی وزارت به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح
 • اعلام لیست نهایی نفرات موافقت شده توسط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح به وزارت متبوع ، سازمان وظیفه عمومی و یگان آموزش دهنده مشمولان وظیفه دوره مربوطه
 • اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی در سایت وزارت راه و شهرسازی ( https://www.mrud.ir/soldier ) می باشد.
 • ابلاغ موافقت امریه به مشمول وظیفه توسط سازمان نظام وظیفه عمومی
  اعزام مشمول وظیفه به دوره آموزشی خدمت وظیفه
 • ابلاغ حکم مأموریت مشمول وظیفه توسط یگان آموزش دهنده به وزارت متبوع
 • ابلاغ حکم مأموریت مشمول وظیفه توسط مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت متبوع به سازمان/ شرکت و اداره کل استانی مربوطه
 • اشتغال مشمول وظیفه در محل تعیین شده
  تبصره: در فرایند انتخاب، نظر مرکز گزینش وزارت راه و شهرسازی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

شرایط امریه سربازی در وزارت کار اعلام شد + لینک ثبت نام

شرایط امریه سربازی در وزارت کار اعلام شد + لینک ثبت نام

اطلاعیه‌ای برای جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. به …

ضوابط اجرایی:

استفاده از مشمولین وظیفه جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته خواهد محدودیت های الگوی سه سرباز بود.
کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه اجرایی بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان می‌باشند (استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در خارج از ساعات اداری با تشخیص دستگاه ذی‌ربط بلامانع است).
عقد هر نوع قرارداد پیمانکاری و مالی با مشمولین وظیفه در دوره خدمت سربازی ممنوع محدودیت های الگوی سه سرباز می‌باشد.
مشمولان وظیفه صرفاً در محل‌های درخواست و تصویب‌شده به‌کار گرفته شده و امکان جابجایی آنان نمی‌باشد.
شرح وظایف مشمولین وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصیلی و وظایف واحد سازمانی ذیربط تهیه و تدوین و توسط مدیر واحد ذیربط به آنان ابلاغ می‌شود.
غیبت بیش از ۱۵ روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سریعاً به مرکز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی(واحد امریه ) منعکس گردد.
صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی توسط سازمان/ شرکت / اداره کل استانی بکارگیرنده مشمول وظیفه و ارسال فیش واریزی به واحد امریه مرکز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
به‌منظور حفظ ارتباط با یگان‌های خدمتی، سازمان/ شرکت / اداره کل استانی موظف می‌باشند هر سه ماه یک‌بار کارکرد مشمولین وظیفه را به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی ارسال نمایند.
مقتضی است سازمان/ شرکت / اداره کل استانی پس از اتمام دوره ضرورت مشمولین وظیفه، ضمن تسویه‌حساب کامل با آنان، وضعیت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خدمت به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی جهت ترخیص اعلام محدودیت های الگوی سه سرباز نمایند.
ضوابط پرداخت حقوق و مزایا، کمک‌هزینه خوراک، پوشاک و بیمه‌های پایه، مکمل، عمر و حوادث، بازنشستگی و… تابع مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

این اپلیکیشن ها رفع فیلتر شدند

امروز برخی اپلیکیشن ها از جمله لینکدین، اپ استور و گوگل پلی رفع فیلتر شدند، این در حالیست که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیمی برای فیلتر دائمی اینستاگرام و واتس‌اپ گرفته نشد.

این اپلیکیشن ها رفع فیلتر شدند

به گزارش منیبان، ساعتی قبل برخی رسانه‌ها از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، مانند لینکدین، اسکایپ، گوگل پلی و اپ استور خبر دادند.

برخی پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها در روزهای گذشته به دنبال محدودیت‌های اینترنت فیلتر شدند که دسترسی به آنها تنها با استفاده ازفیلترشکن امکانپذیر بود.

لینکدین که یک شبکه اجتماعی بین‌المللی مخصوص مدیران شرکت‌ها و کارجویان است، تاکنون در ایران فیلتر نشده بود.

با وجود اینکه یک ماهی از محدودیت‌های اینترنت می‌گذرد، وزارت ارتباطات روز گذشته اعلام کرد که محدودیت‌های اینترنتی به جز دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ برداشته شده است.

هفته گذشته نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از محدودیت های اینترنت برگزار شد، با این حال برای فیلتر دائمی پلتفرم های خارجی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام تصمیمی گرفته نشد.

با این حال برای آینده دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتس‌اپ دو سناریو مطرح است: اینکه آیا در ادامه رفع فیلترهای امروز این دو اپلیکیشن نیز مانند لینکدین رفع فیلتر می‌شوند یا باتوجه به اینکه اینستاگرام و واتس‌اپ توسط شورای عالی امنیت ملی فیلتر شده باید منتظر فیلتر دائمی آنها باشیم؟

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده کرج - چالوس

رئیس پلیس راه استان البرز، گفت: با توجه به تعطیلات عید سعید غدیر و پایان هفته، محدودیت ترافیکی در جاده کرج-چالوس اجرا می‌شود.

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده کرج - چالوس

به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا گودرزی امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تعطیلات پایان هفته، تردد وسایل نقلیه از ساعت 14 روز چهارشنبه 7 شهریور ماه تا ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه 8 شهریور ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است.

وی اضافه کرد: همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت 17 روز چهارشنبه 7 شهریور ماه الی ساعت ٢ بامداد روز پنجشنبه 8 شهریور از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تردد وسیله نقلیه از ساعت 12 روزجمعه 9 شهریور الی ساعت 2 بامداد روز شنبه 10 شهریور از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود.

رئیس پلیس راه البرز گفت: در همین روز تردد وسیله نقلیه از ساعت 17 روز جمعه 9 شهریور تا ساعت 2 بامداد روز شنبه 10 شهریور از مرزن اباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.

وی افزود: همچنین روز شنبه 10 شهریور تردد وسیله نقلیه از ساعت 17الی 24 همان روز از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع شده و ازساعت 20 الی 24 تردد وسیله نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهدشد.

سرهنگ گودرزی گفت: این ممنوعیت به دلیل تخلیه بار ترافیکی مسافران در حال بازگشت از سفر در این مسیر اجرا می شود.

به گفته وی، ممنوعیت تردد موتورسیکلت نیز تا پایان محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و بالعکس ادامه دارد.

وی به رانندگان توصیه کرد علاوه بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.

استان البرز یکهزار و 450 کیلومتر آزادراه ، بزرگراه و راه اصلی و فرعی دارد و 18 درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.