کتاب های موفقیت مالی و ثروتمند شدن


دانلود رایگان: از استقلال مالی تا ثروت

از استقلال مالی تا ثروت

بسیاری از افراد تعریف و مفهوم درست استقلال مالی و ثروت را نمی‌دانند و گمان می‌کنند که هرچقدر پول بیشتری داشته باشند، ثروتمند هستند. میزان ثروت ما اصلاً با پول سنجیده نمی‌شود و معیار دیگری دارد!

دانلود رایگان فایل صوتی

از استقلال مالی تا ثروت

بیشتر افراد جهان تصور می‌کنند که هرچقدر پول بیشتری داشته باشند، ثروتمندتر هستند!

همه‌ی ثروتمندان جهان ابتدا پی به مفهوم درست ثروت برده‌اند و سپس به دنبال آن رفته‌اند.

اگر ما به‌خوبی ندانیم که استقلال مالی چیست، هیچ‌گاه نگرانی‌های مالی ما تمام نخواهد شد!

اغلب مردم اگر کارشان را رها کنند، حداکثر فقط چند روز می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

هرکسی آرزوی پول و ثروت فراوان دارد، اما انگشت‌شمارند کسانی که به این آرزو می‌رسند!

اگر می‌خواهید در همه‌ی عمرتان ازنظر مالی مرفه باشید، ابتدا باید با نکات و جزئیات مربوط به پول آشنا شوید.

با دانستن مفهوم و تعریف درست ثروت، می‌توانید به‌سوی ثروت گام بردارید و به موفقیت مالی برسید.

میزان ثروت ما اصلاً با پول سنجیده نمی‌شود و باید از معیار مناسب دیگری برای آن استفاده کنیم!

در این فایل صوتی، شما با مفهوم استقلال مالی و ثروت آشنا خواهید شد.

دانلود رایگان «از استقلال مالی تا ثروت»

مدرس: فردین محمدی
نوع فایل: فایل صوتی
حجم فایل: 8.7 مگابایت

تمامی اعضای گرامی سایت موفق‌یار می‌توانند این فایل هدیه را به‌صورت رایگان دانلود کنند.
برای مشاهده لینک دانلود:
• اگر عضو سایت هستید، ابتدا روی گزینه «ورود کاربران» در زیر کلیک کنید و وارد سایت شوید تا لینک دانلود را ببینید!
• اگر هنوز در سایت عضو نشده‌اید، ابتدا روی گزینه «عضویت در سایت» در زیر کلیک کنید و به‌سادگی و به‌صورت رایگان عضو سایت شوید و سپس از دانلود این فایل باارزش و هدایای دیگر مخصوص اعضا لذت ببرید!

تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب سگ : دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.
همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.
خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.
از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.
همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

با ما در بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا همراه باشید:

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق

تعبیر خواب سگ امام صادق (ع):

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ ابن سیرین :

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ اسماعیل بن اشعث :

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست

و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است؛ ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد. مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست؛ ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید

و چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند.

شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

سگ شکاری دوستی است، پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.

اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است؛ چون سودی عایدتان می شود.

تعبیر خواب سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و سمبل‌های مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:

سگ : به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌ ها یشان را نشان می‌دهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

تعبیر سگ سیاه در خواب

سگ سیاه : افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

حمله سگ : یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

سگ قلاده به گردن : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

توله سگ : جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب کشتن سگ / تعبیر خواب توله سگ / تعبیر خواب سگ مرده / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب توله سگ سفید / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

تعبیر خواب سگ شکاری

اسماعیل بن اشعث گوید : سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ آشنا

مطیعی تهرانی : چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب سگ غریبه

مطیعی تهرانی : چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

تعبیر خواب صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است

و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

تعبیر خواب ترساندن سگ

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

تعبیر خواب سگ‌ های زیاد

مطیعی تهرانی : اگر دیدید سگ‌ های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید.

آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

اما اگر در چنین حالتی سگ‌ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر دیدن سگ کوچک و زینتی در خواب

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

کتاب های موفقیت مالی و ثروتمند شدن

تصاویر جوان‌ترین دختر جهان که زانوی رباتیک دارد

تصاویر جوان‌ترین دختر جهان که زانوی رباتیک دارد

جشن روز مردگان در مکزیک

جشن روز مردگان در مکزیک

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

چند روایت از التهاب شدید در کرج

چند روایت از التهاب شدید در کرج

 از زیباترین پیراهن جام‌جهانی رونمایی شد

از زیباترین پیراهن جام‌جهانی رونمایی شد

تصاویرِ جدید خبرگزاری دولت از وقایع اتوبان کرج

تصاویرِ جدید خبرگزاری دولت از وقایع اتوبان کرج

تصاویری از ناآرامی‌های امروز در کرج

تصاویری از ناآرامی‌های امروز در کرج

ویدئویی که خبرفوری از اعتراضات کرج منتشر کرده است

ویدئویی که خبرفوری از اعتراضات کرج منتشر کرده است

ویدئوی تازه‌ی خبرگزاری دانشجو از وقایع کرج

ویدئوی تازه‌ی خبرگزاری دانشجو از وقایع کرج

خروپف جالب مرغ مگس خوار!

خروپف جالب مرغ مگس خوار!

عمران خان ترور شد

عمران خان ترور شد

ویدئویی که از اعتراضات امروز کرج منتشر شد

ویدئویی که از اعتراضات امروز کرج منتشر شد

عاقبت لگدپرانی موتورسوار به یک خودرو

عاقبت لگدپرانی موتورسوار به یک خودرو

دلبر غرب تهران در کُما، لطفا با اورژانس تماس بگیرید

این روزها از اکباتان اخبار زیادی می‌آید، ظاهرا شماری از شهروندان ساکن این شهرک اقداماتی داشته‌اند که برخی از نیروهای…

بررسی احتمال فرار مقامات با پروازهای فرودگاه امام

کشف خواص درمانی فحش دادن

گران‌ترین و جالب‌ترین لباس‌های هالووین

ویدئوی تخریب اموال عمومی توسط پلیس واقعی‌ست؟

داغ آرمان و دخترکی که خاک در مُشت گرفت

پس چی شد زمستان سخت اروپا؟

۷ آبان «روز جهانی کوروش»؛ دروغ یا واقعیت؟

چند تصویر نادر که بعدِ دیدنش زانوهایتان سُست می‌شود

خلاصه کل تاریخِ معاصر در این ۲۲ قاب بی‌نظیر

اگر کسی را برای بغل کردن دارید، این مطلب را نخوانید

بهترین سن برای شروع بدنسازی چه زمانی است؟

خانم دنیا مدنی این عکس‌های قدیمی‌تان را دیده‌اید؟

شاید یادتان نباشد آن روزها که جامعه ایران در تب فقدان واکسن کرونا می‌سوخت؛ واکسن تا بیخ گوشمان آمده بود، برخی می‌رفتند…

در این روزهای ایران جای چه کسی خالی است؟

آقای کیهان، سالومه و سینا ولی‌الله که یار غار شما بودند

افشای رازهای بدن چند سلبریتی معروف برای اولین‌بار

ماجرای عکس‌های کاملا خصوصی رستم قاسمی در مالزی

الهه و نیلوفر؛ دو نام پُرتکرار این روزها

آرتین و مُنا؛ چه کسی می‌تواند به چشمانتان نگاه کند؟

الهام اخوان؛ سوسو زدن ستاره‌ای که می‌گوید خوشگلم!

پرطرفدارترین ستاره بالیوود هم وارد عرصه تبلیغات شد

درباره خاص‌ترین عکسی که تاکنون از عادل دیده‌ایم

پسر مو بلوندی که هیچ دختری به او «نه» نمی‌گوید

مهران مدیری می‌خواست علی کریمی را بدزدد؟ اوکی، حله!

۱۰ سلبریتی مرد که ترفند زیبایی خود را فاش کردند

محققان پی برده‌اند هر چه می‌گذرد مردان بیشتری با استفاده از محصولات زیبایی و مراقبت از پوست، کلیشه ها را زیر پا…

راهکارهای خانگی عالی برای درمان سرگیجه

۵ نوشیدنی که جایگزین مناسبی برای قهوه هستند

چه مدت می‌شود ادرار خود را نگه داشت؟

پروتزهای دندانی؛ انواع و قیمت آن‌ها

۹ تفاوت میان زنان و مردان که غافلگیرتان می‌کند

۱۲ راهکار عالی برای رفع بوی سیر و پیاز در دهان

۶ ترفند طبیعی برای زیباتر شدن خانم‌ها

علائمی که بدن یک ماه قبل از سکته نشان می‌دهد!

چه کسانی نباید واکسن آنفلوانزا بزنند؟

تاثیر و خاصیت رنگ‌‌ها در روابط زناشویی

علائم فشار خون بالا چیست و روش‌های اندازه گیری فشار خون کدامند؟

طرز تهیه سالاد مرغ و نخود، یک سالاد متفاوت و مقوی

سالاد مرغ و نخود یکی از انواع سالادهای سرد است که برای تهیه آن از ترکیب کاهو با مرغ و نخود پخته و سایر سبزیجات استفاده…

طرز تهیه جوجه کباب مجلسی به روش عربی

فوت و فن‌های پخت خوراک لوبیا؛ غلیظ و مجلسی

طرز تهیه چلو گوشت رستورانی با طعم بی‌نظیر

۲ روش ساده برای تهیه رب انار خوش رنگ در خانه

طرز تهیه خورش قورمه سبزی با گوشت قلقلی

طرز تهیه ترشی بلال؛ خوشمزه و شیک برای پذیرایی

فوت و فن‌های پخت آبگوشت کتاب های موفقیت مالی و ثروتمند شدن قهوه‌خانه‌ای

طرز تهیه پودینگ زعفرانی؛ دسری با طعم بی‌نظیر

طرز تهیه ترشی شور مخلوط؛ خوشمزه و مجلسی

۱۰ اشتباه که ماهرترین آشپزها هم مرتکب می‌شوند

طرز تهیه گردو پلو با مرغ ریش‌ریش؛ شیک و مجلسی

تکان‌دهنده‌ترین صداهایی که در تمام عمر شنیده‌اید

موزیک‌های وطن‌پرستانه در بزنگاه‌های خاص اجتماعی بیشتر شنیده می‌شوند.

پنج روش حیرت‌آورِ دور زدن حجاب در سینمای ایران

آه از تلویزیونی که بشیر حسینی و مهران رجبی مجری‌اش باشند!

چهار رازی که شروین حاجی‌پور از ما پنهان کرده بود

صحنه‌هایی از یک مدرسه دخترانه که پربازدید شد

آقای صداوسیما حداقل به کودکان ما رحم کن

۱۰ شروع توفانی که قطعا شما را میخکوب می‌کند

چرا عشق امیرعلی و الناز برای مردم کتاب های موفقیت مالی و ثروتمند شدن جذاب نبود؟

شیوه تلویزیون برای فریب ملت همیشه در صحنه؟

این روزها قلب دنیا در دستان این دختر است

بهترین فیلم‌های سیاسی تاریخ سینمای ایران

چه کسی فیلم اعتراضات ۱۴۰۱ را می ‌سازد؟

۷ خودروی تازه نفس در راه خیابان‌های ایران

پس از ماه‌ها انتظار با نهایی شدن اسامی واردکنندگان خودرو، واردات به طور رسمی کلید خورد.

فال قهوه روزانه | فال قهوه امروز یک شنبه 8 آبان 1401

فال قهوه روزانه | فال قهوه امروز یک شنبه 8 آبان 1401

فال قهوه امروز یک شنبه 8 آبان 1401 را مطالعه کرده و بدانید برای گرفتن فال قهوه حتماً لازم نیست که به یک فالگیر مراجعه کنید!

فال قهوه امروز یک شنبه 8 آبان 1401 را مطالعه کرده و بدانید برای گرفتن فال قهوه حتماً لازم نیست که به یک فالگیر مراجعه کنید!

فال قهوه روزانه یک شنبه 8 آبان 1401 کاملاً واقعی برای متولدین تمام ماههای سال و براساس نشانه و وضعیت حال و آینده و اتفاقاتی در گذشته می تواند باعث تغییراتی در تصمیم گیریهای آنی و لحظه ای شود. می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

هوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

سگ : دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

کاسه : رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

کت : گرمی – عشق و محبت

کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش

کت : گرمی – عشق و محبت

هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

دیوار : مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

قرص : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

میخ : سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

بار و اندوخته : پس انداز

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

کلید : حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

قلب : روابط عاطفی

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

فال قهوه روزانه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

بار و اندوخته : پس انداز

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

چرا شعارهای دانشجویی رنگ عوض کرد؟ | ۴ دلیل بروز خشونت‌های کلامی

جامعه‌شناسان معتقدند در مورد اینکه چرا دانشجویان معترض فحاش شده یا از فضای فرهنگی محیط‌های دانشگاهی فاصله گرفته‌اند، باید انگشت اتهام را به سمت کسانی گرفت که طی دهه‌ اخیر بودجه‌های نجومی فرهنگی - تبلیغی گرفته‌اند، اما در عمل کاری برای اعتلای فرهنگی و تبلیغ اسلام انجام نداده‌اند.

تجمع دانشجويان

به گزارش همشهری آنلاین، امسال سال تحصیلی دانشگاهی ملتهب و ناآرام آغاز شد. برخی دانشگاه‌ها همسو با اعتراضاتی که پس از فوت «مهسا امینی» شکل گرفت، فضای ناآرام و متشنجی را تجربه کردند. یک‌سو دانشجویان و سوی دیگر دانشجویان بسیجی، محیط دانشگاه را ۲دسته کردند و ۲گروه هم مطالبات و خواسته‌های متضاد با یکدیگر دارند. مطالباتی که منجر به درگیری میان آنها شده، این بار متفاوت از اعتراضات شکل گرفته در سال‌های گذشته است. طی هفته‌های اخیر شعارهای کاملا متفاوتی از اعتراضات دانشجویی رونمایی شده که ولخرجی در به‌کار بردن شعارهای تند و آشکار جنسی، نماد بارز آن است!

شعارهایی که از یک‌سو موجب برانگیخته شدن خشم جامعه ولایی شده و از سوی دیگر پرسشی است برای چهره‌های دانشگاهی، کارشناسان اجتماعی و سیاسی؛ اینکه چرا این بار دانشجویان فحاشی می‌کنند و اعتراضات دانشگاهی پر شده از شعارهایی با خشونت و تحقیر جنسی. هر چند که جامعه‌شناسان دلایل متعددی را برای این مسئله مطرح می‌کنند، اما در عین حال تأکید دارند که در اعتراضات دانشجویی روزهای اخیر تنها همین بی‌ادبی‌ها و فحاشی‌ها روایت و بازنمایی می‌شود؛ درحالی‌که بدنه اصلی مطالبات این نسل دغدغه‌هایی است که هنوز شنیده نشده. آنها تأکید می‌کنند که چهره ساختن از اتفاقات دانشگاه با برچسب فحاشی یعنی درست نفهمیدن مسئله.

سرچشمه فحاشی دانشجویی کجاست؟

اینکه چرا دانشجویان معترض فحاش شده یا از فضای فرهنگی محیط‌های دانشگاهی فاصله گرفته‌اند، طی این مدت مباحث متعددی را به‌خود اختصاص داده است؛ هر چند که جامعه‌شناسان معتقدند پیش از اتهام بی‌اخلاقی و برچسب فحاشی به دانشجویان، باید انگشت اتهام را به سمت کسانی گرفت که طی دهه‌ اخیر بودجه‌های نجومی فرهنگی - تبلیغی گرفته‌اند، اما در عمل کاری برای اعتلای فرهنگی و تبلیغ اسلام انجام نداده‌اند.

آنها فحاشی‌ در محافل یا مطرح شدن الفاظ ناپسند از سوی برخی چهره‌های معروف، حتی استفاده از الفاظ جنسی از سوی یک استاد دانشگاه در برنامه زنده تلویزیونی را در ترویج این خشونت‌های کلامی مؤثر می‌دانند که به جمعیت دانشجویان هم انتقال یافته است، اما این همه آن چیزی نیست که باید درنظر گرفت. محمدرضا مرادی‌طادی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، از دست رفتن پایگاه اجتماعی را هم در بروز چنین خشونت‌های کلامی مؤثر می‌داند و می‌گوید: «افراد و اقشار مختلف هیچ نماینده‌ای در سطوح مختلف قدرت سیاسی ندارند، شنیده نمی‌شوند، نادیده گرفته می‌شوند و حداقل مطالبات‌شان بی‌پاسخ می‌ماند؛ اینها سوژه‌هایی آکنده از نفرت و خشم‌ هستند که در همین دعواهای معمول میان ۲نفر، می‌توانند ناگاه منفجر شوند و چشم‌ها را ببندند و دهان را بگشایند و آنچه نباید بگویند را بگویند.

اساساً شعار و شورش معلول است و باید علت‌های زاینده آن را از بین برد.» نکته‌ای که حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم تأیید می‌کند و به همشهری می‌گوید: «هر کنشی نیازمند یک سازمان، ضوابط و سازوکار است. در دانشگاه‌ها نهادهایی در این‌باره فعال بودند، اما به دلایل مختلف که شاید مهم‌ترین آن کرونا باشد، فعالیت این نهادها متوقف شد یا تحلیل رفت. این مسئله می‌تواند یکی از عوامل بروز بی‌نظمی بر فضای عمومی دانشگاه‌ها نه صرفا در میان دانشجویان باشد.»

فحاشی‌ها را عوام‌زدگی تقویت کرد

شکل اعتراضات اخیر دانشجویان با اعتراضات سال‌های گذشته تفاوت کرده و شعارهای دانشجویی سرشار از خشونت‌های کلامی و فحاشی‌ شده است. جاجرمی درباره چرایی این مسئله در اعتراضات اخیر می‌گوید: «از سال‌ها پیش شاهد یک نوع عوام‌زدگی در کلیت جامعه بوده‌ایم و این مسئله محدود به دانشگاه‌ها نیست. این مسئله حتی در محتوای رسانه‌ها به‌ویژه رادیو و تلویزیون هم قابل مشاهده است؛ از شوخی‌های بی‌مزه و استفاده از کلماتی که خاص یک گروه‌های اجتماعی است تا الفاظ حاشیه‌ای و به‌اصطلاح فرهنگ کوچه‌بازاری که محتوای رسانه‌ای را کتاب های موفقیت مالی و ثروتمند شدن تشکیل داده است.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، سیاست‌ورزی در دنیای مدرن نمادهای خودش را می‌خواهد، اما چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد و بروز چنین مسائلی را حتی در دانشگاه‌ها تقویت می‌کند: «نمی‌توان حزب سیاسی نداشت و در عوض مشارکت افراد در فعالیت‌های سیاسی را انتظار داشت. یکی از کارکردهای حزب سیاسی این است که به افراد انطباق حزبی می‌آموزد که برنامه مشخصی را دنبال کنند.

در کشور ما ۲جریان اصلی سیاسی فقط در زمان انتخابات فعال می‌شوند و وقتی که انتخابات برنده می‌شود، تقسیم غنائم در قالب پست‌های دولتی و حکومتی صورت می‌گیرد. آنها به آموزش سیاسی برای اقشار مختلف جامعه ازجمله همین جوان‌ها و حتی تدوین اسناد سیاستی کاملا بی‌توجه هستند؛ به همین دلیل بخشی از مسئله بروز خشونت‌های کلامی و شعارهای مطرح شده در دانشگاه‌ها به ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی این جریان برمی‌گردد.» او معتقد است که بقیه گروه‌ها هم به جز ۲گروه سیاسی اصلی در کشور باید نمایندگان خود را داشته باشند، اما انتخابات در کشور ما به‌گونه‌ای است که تنها حزب برنده همه امتیازات را می‌برد و این مسئله باعث محقق نشدن مطالبات افراد و اقشار مختلف در جامعه است.

مراجع اخلاقی تضعیف شده‌اند

ادبیات متفاوت و رعایت نشدن مفاهیم اخلاقی در صحبت‌های برخی مسئولان به‌ویژه در فضای مجازی هم یکی از نکاتی است که جامعه‌شناسان و روانشناسان آن را در تغییر ادبیات اعتراضی دانشجویان و فحاشی‌های اخیر مؤثر می‌دانند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تغییر رفتارهای افراد در فضای مجازی را تأیید می‌کند و می‌گوید: «مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاربران فضای مجازی آداب اجتماعی و اخلاقی مرسوم در زندگی واقعی را هنگام حضور در این محیط کنار می‌گذارند؛ یعنی افراد بی‌پرده و بدون رعایت نکات اخلاقی به هم حمله می‌کنند و الفاظ زشت نسبت به هم به‌کار می‌برند؛ به همین دلیل است که توصیه می‌شود در فضای مجازی بحثی صورت نگیرد تا در نهایت به فحاشی کشیده نشود. در فضای واقعی افراد ملزم به رعایت نکات اخلاقی هستند و به نوعی رفتارهای اجتماعی نشان می‌دهند و در چارچوب عرف و هنجار رفتار می‌کنند.»

او البته همین فضای مجازی را هم یکی از دلایل تقویت خشونت کلامی و از بین رفتن قبح فحاشی در فضای واقعی می‌داند و ادامه می‌دهد: «فضای مجازی یک‌بعدی است و افراد با فیلترهای نظام اجتماعی مواجه نیستند که براساس آن رفتارهای مودبانه داشته باشند. این مسئله تا اندازه‌ای بر نسل جوان و دانشجو هم تأثیر گذاشته؛ چون آنها نسلی هستند که در مقایسه با نسل‌های پیشین، بخش قابل‌توجهی از وقت‌شان را در فضای مجازی می‌گذرانند و در استفاده از کلمات و واژه‌ها بی‌پرواتر هستند.»

جاجرمی البته مشکلات مربوط به حوزه اخلاقی در جامعه را در این مورد دخیل می‌داند و تأکید می‌کند: «هر جامعه‌ای مراجع اخلاقی دارد و جوان‌ها نگاهی هم به این مراجع دارند. اتفاقی که در جامعه رخ داده خواسته یا ناخواسته ناشی از این است که در حوزه‌های مختلف مراجع اخلاقی از بین رفته یا تضعیف شده‌اند.»

فهم مسئله دانشجویان ضرورت دارد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره مسائل مطرح شده مبنی بر کمرنگ شدن نخبه‌گرایی در دانشگاه‌ها با وجود تغییر شکل پذیرش دانشجویان ازجمله خرید صندلی، پذیرش سهمیه‌ای و شرط معدل و تأثیر آن بر ورود دانشجویانی که فرهنگ و رفتارهای کاملا متفاوت دارند، می‌گوید: «این برداشت غلطی است؛ اولا اینکه مگر چند درصد صندلی‌ها پولی یا براساس پذیرش از طریق این تغییرات صورت می‌گیرد. اتفاقا کسی که هزینه پرداخت می‌کند کمتر باید در این آشفتگی‌ها شرکت داشته باشد.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، دانشگاه درواقع ویترین جامعه است و مسائلی که در جامعه به‌صورت پنهان وجود دارد یا به زبان آورده نمی‌شود یا سرکوب می‌شود در دانشگاه فرصت بروز و بیان پیدا می‌کند: «از نگاه من دانشجویانی که این روزها اعتراضات و نارضایتی‌هایشان را اعلام می‌کنند به هیچ عنوان مشمول چنین ویژگی‌هایی نیستند و برعکس بچه‌هایی هستند که ازجمله خصلت‌هایشان هوش، تفکر و دغدغه‌مندی نسبت به مشکلات جامعه است.»

او تأکید می‌کند: «باید اعتراضات دانشجویی را از لایه بی‌ادبی و فحاشی جدا کرد. هم‌اکنون آنچه از اعتراضات دانشجویی نماد بیشتری دارد، همین بی‌ادبی و فحاشی است که روایت و بازنمایی می‌شود، اما بدنه اصلی، نسلی است که سؤالات و دغدغه‌هایی دارد که باید شنیده و با آنها گفت‌وگو شود تا در نهایت اگر به این نتیجه رسیدند که اعتراض به‌درستی صورت گرفته در جهت اصلاح اقدام شود.» جاجرمی معتقد است چهره ساختن از اتفاقات دانشگاه تحت عنوان نسل فحاش و پولدار یعنی درست نفهمیدن مسئله.

او گفت: «در این‌باره ضرورت دارد مسئولان ابتدا به حرف‌های این نسل گوش دهند و بدانند که چه می‌خواهند و در نهایت می‌توان هر صفت و برچسبی به آنها الصاق کرد، اما اکنون برچسب‌زنی کار اشتباهی است و باید گفت‌وگو کرد؛ آن هم در فضایی کاملا برابر.» به‌گفته این استاد دانشگاه هم‌اکنون فضایی برای گفت‌وگو وجود ندارد: «برای اینکه بدانیم چقدر این مسئله می‌تواند کارساز باشد، به تنها برنامه صداوسیما در شبکه ۴باید اشاره کرد که مجری آداب گفت‌وگو را دنبال می‌کند و به یکی از برنامه‌های پرمخاطب تبدیل شده است. مسئولان باید تنوع، تکثر و مشکل را قبول کنند و به دانشجویان برچسب فحاش نزنند. یکی از مشکلات این است که گروه‌های قدرتمند برداشت و روایت خودشان را غالب می‌کنند و بسیاری از مسائل این گروه دیده و فهم نمی‌شود. روایت امنیتی کردن از داستان دانشگاه‌ها یا گروه‌های دانشجویی بی‌ادب بخشی از کلیت ماجراست، اما همه آن نیست. باید تلاش کرد که کلیت آن درک شود که این مسئله هم با پذیرش مشکلات مطرح شده ممکن خواهد شد.»

۴ دلیل بروز خشونت‌های کلامی

علی صاحبی، روانشناس و مربی ارشد و عضو هیأت علمی مؤسسه واقعیت درمانی «ویلیام گلسر» ۴دلیل را درباره بروز خشونت‌های کلامی مطرح می‌کند. او در گفت‌وگویی که با مجله موفقیت داشته نخستین دلیل را ناکامی عنوان کرده و گفته: «جامعه هرگاه در راه رسیدن به هدفش ناکام می‌شود و نمی‌تواند به آن چیزی که می‌خواهد برسد یا چیزی را که می‌بیند، نمی‌خواهد، توازنشان بر هم می‌خورد و دست به رفتار خشونت‌آمیز می‌زند که خشونت کلامی هم یکی از آن رفتارهاست.»

به‌گفته او، دومین دلیل هم یادگیری اجتماعی است: «یعنی بچه‌ها، کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که در محیط‌هایی زندگی می‌کنند که فحاشی، بد و بیراه گفتن، لغزش‌های زبانی و کلا استفاده از زبان خشونت‌آمیز یک رسم یا بسیار معمول هست، یاد می‌گیرند.»

او سومین دلیل را روان‌شناختی می‌داند و ادامه می‌دهد: «افراد یک سلسله مسائل حل نشده روانشناختی دارند و هنگامی که نمی‌توانند در زندگی خودشان آنچه می‌خواهند را به‌دست بیاورند، دست به چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی می‌زنند. چهارمین دلیل هم فقدان مهارت‌های گفت‌وگویی است؛ یعنی افراد زمانی که نمی‌توانند آنچه در دل دارند را به زبان روشن بیان کنند، دست به خشونت می‌زنند.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.