رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟


سوالات درس ۸ جامعه شناسی دوازدهم

نمونه سوال درس۸ جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید در این نوشته با سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم با ۳۲ سوال با جواب را […]


سوالات درس ۸ جامعه شناسی دوازدهم

نمونه سوال درس۸ جامعه شناسی دوازدهم

نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید

در این نوشته با سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم با ۳۲ سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم

۱- منظور از هویت فردی و هویت اجتماعی چیست؟

ویژگی هایی که من را از دیگران متفاوت می کند هویت فردی است.

مثلا ویژگی های جسمانی و روانی و اخلاقی. تفاوتهایی که بین گروه اجتماعی ما و سایر گروههای اجتماعی رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ وجود دارد هویت اجتماعی ما را شکل می دهد مثلا ایرانی بودن مسلمان بودن دانش آموز بودن،

٢- نام جمهوری اسلامی در شناسنامه های ما ایرانی ها بیان کننده چیست؟

بیان کننده حاکمیت اراده مردم بر اساس آرمان ها و ارزش های اسلامی است

٣- ذکر جمله “شناسنامه سند هویت شماست و از آن نگهداری کنید” در شناسنامه ها نشان دهنده چیست؟

نشان میدهد دولت هویت فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آنها را به رسمیت می شناسد.

۴- جمله نوشته شده در شناسنامه ” هر گونه تغییر و تحریف در شناسنامه جرم است و تعقیب قانونی دارد” چیست؟

یعنی نمی توان خودسرانه و به دلخواه خویش در این سند هویت دست برد و آن را تغییر داد.

۵- عکس در شناسنامه دارای چه مفهوم و معانی می باشد؟

هویت جنسی خانوادگی سنی نژادی و فرهنگی فرد را آشکار می کند

۶- شناسنامه کدام یک از ابعاد هویت ما را آشکار می کند؟

جنسیت، سن ،نژاد، فرهنگ، محل تولد زمان تولد

۷- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمی شناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی ( ناسیونالیسم بودند.

۸- مدیریت رایج سیاست گذاری هویتی در دوران مدرن را نام برده و آن را توضیح دهید؟

مدل هویتی همانند سازی رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ این مدل در دولت ملت های جدید شکل یافته به وجود آمدند زیرا این جوامع دارای تنوع قومی نژادی زبانی و مذهبی بودن و می باید در کنار هم زندگی می کردند و دولت ها مجبور بودند که آنها را همانند سازی کنند.

یعنی پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه به گونه ای که همه گروه ها یکسان شود. همانند سازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های خوبی طی گروههای مختلف و یکسان سازی آنها در پیش گرفتند.

۹- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمی شناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا

۱۰- تعدادی از روشهای خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید

نسل کشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

۱۱- در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟

در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۱۲- چرا سیاست هویت در دوران پسا مدرن به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟

یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۱۳- ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم ( پسامدرن) چگونه است؟

در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد.

جهانی شکل می گیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی هیچ در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۱۴- جهانی شدن یا به عبارتی جهان بدون مرز با توسعه ارتباطات چه تاثیراتی در سطح جهانی داشته است؟

فرهنگ ها دیگر کاملا خالص و ثابت نیستند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر می شوند و برخی از جوامع در برابر فرایند جهانی شدن مقاومت می کنند مانند جنبش های سبک زندگی زنان آفریقای آمریکایی ها آسیایی تبارها اقلیت های قومی مذهبی جنبه های زیست محیطی نمونه هایی از این اعتراض ها و مقاومت ها هستند.

۱۵- مدل هویتی تکثرگرا چیست و در چه دوره ای به وجود آمده است؟

در مدل تکثرگرا تفاوتهای موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می شود. این مدل مخصوص دوره پسا مدرن است در این الگو همچنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد.

۱۶-سیاست هویت یا مدل تکثر گرا چگونه چهره ی خود را نشان می دهد؟

یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی در جوامع می شود یا گروه های به حاشیه رانده را به رسمیت می شناسد و از آنها حمایت می کند.

۱۷- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمیشناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی ( ناسیونالیسم ) بودند.

۱۸- تعدادی از روشهای خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید

نسل کشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۱۹- در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟

در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۲۰- چرا سیاست هویت در دوران پسا مدل به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟

یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۲۱- ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم ( پسامدرن) چگونه است؟

در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد.

جهانی شکل می گیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروهها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی هیچ در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۲۲- سه الگوی هویتی را نام ببرید؟

مدل همانند سازی مدل تکثرگرا مدل شناخت متقابل هویت ها یا الگوی تعارف

۲۳- الگوی تعارف چیست

تعارف به معنی شناخت متقابل است الگوی تعارف در مقابل الگوی تنازع قرار دارد و همان الگوی است که قرآن ارائه می کند که می فرماید شما را به تیره ها و قبیله های قرار دادیم تا یکدیگر را بهتر بشناسید.

و این ویژگی ها ملاک برتر دانستن خود نسبت به دیگری نیست و بهترین معیار تقوا و بزرگواری. از نظر قرآن تکثر و تنوع زبانی و نژادی و قومی مانع وحدت و همدلی نیست. رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری نیز به دلیل پیروی از این الگو است.

۲۴- دلیل رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری چیست؟

پیروی از الگوی تعارف و شناخت متقابل هویت ها مثلا برای جهان اسلام به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یک ایرانی به نام سیبویه باشد یا مهمترین حاکم های جهان اسلام فارابی و ابن سینا باشند.

۲۵- یکی از راه های ایجاد آشتی و صفا و اعتقاد دوستی در میان گروه ها و ملت ها در سطح جهانی چیست ؟

شناخت متقابل هویت ها و الگوی تعارف

۲۶-چرا جامعه شناسی انتقادی نمی خواهد ملاک داوری ارزشی بیرون از دایره علم صورت گیرد؟

پاسخ: زیرا در آن صورت سرنوشت ارزش ها به مناسبات قدرت و ثروت سپرده می شود و همواره ارزش های غالب در زندگی اجتماعی ،ارزش های ثروت مندان و قدرتمندان خواهد بود.

۲۷- رویکرد انتقادی چه نقشی برای علوم اجتماعی قایل است؟

پاسخ : علوم اجتماعی را دارای ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی از سلطه در مناسبات انسانی می داند .علوم اجتماعی می تواند روابط ومناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها را نقد کند.

۲۸- چرا از درون رویکرد تفسیری جریانی رهایی بخشی انسان از سلطه مناسبات را بیرون از علم جستجو می کنند ؟

پاسخ : چون معتقدند خود علم با درست و غلط دانستن (خوب وبد کردن امور) سلطه گری می کنند . خوب را به معنای خوب بودن برخی افراد و بد را بد بودن برخی دیگر از افراد قلمداد می کنند و علم روشنایی بخش راه انسان نیست. دانش جهان شمول همانند قدرت و ثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

۲۹- چرا عده ای معتقدند علم سلطه گراست؟

پاسخ : خوب را به معنای خوب بودن برخی افراد وبد را بد بودن برخی دیگر از افراد قلمداد می کنند وعلم روشنایی بخش راه انسان نیست و دانش جهان شمول همانند قدرت و ثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

۳۰- پیدایش نظریه های فمینیستی معاصر نظریه آفریقایی تبارها ونظریه آمریکایی بومی ونتیجه کدام درخواست و رویکرد است؟

پاسخ :هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود وهر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب باخود را تولید کند.هر گروه و فرهنگ و جامعه می خواهد از چشم خودش به خود نگاه کند نه از چشم دیگران وزمینه فرهنگی آنها(که غریبه هستند.).

(نوعی نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت است. این گروه معتقدند علوم اجتماعی تا کنون دانشی جهانشمول نبوده است بلکه روایت مردان سفید پوست اروپایی است.

۳۱- از نظر کتاب ، تاکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به تمام فرهنگ ها چه ایرادی دارد؟

پاسخ : در صورتی که دانش تماما محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت و متکثر باشد نمی توان میان شناخت های مختلف داوری کرد و شناخت صحیح را تشخیص داد و امکان شناخت واقعی را از انسان می گیرد و اساس دانش انکار می شود.

۳۲- با تکمیل جدول زیر، سه نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی، تفهمی – تفسیری و انتقادی رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ را مقایسه کنید.

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

بیت کوین چیست؟ | با سرمایه گذاری به روش مدرن پولدار شوید!

بیت کوین از سال 2008 میلادی تا کنون تحولات قیمتی شگفت‌انگیزی داشته و در ماه‌های اخیر نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران جذب این ارز دیجیتالی شده‌اند.
به محض نصب یک کیف پول بیت کوینی بر روی گوشی یا کامپیوتر، می‌توان کار با این رمز ارز را شروع کرد. مسئله اینجاست! اگر بدون دانش کافی، وارد این حیطه شوید، رویای ثروتمند شدن برایتان به کابوس بدل خواهد شد. پیش از هرچیز ابتدا ببینیم بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد.

پیشینه بیت کوین

بیت کوین توسط یک شخص ناشناس به نام «ساتوشی ناکاموتو» اختراع شده است. ناکوموتو ایده خود راجع به این ارز دیجیتال را در سال 2008 میلادی مطرح و آن را یک نسخه «همتا به همتا» از ارز دیجیتالی توصیف نمود. ارزهای رمزنگاری شده‌ای مانند بیت کوین طی فرایند استخراج (Mining) ایجاد می‌شوند. استخراج توسط رایانه‌های قدرتمند که توان حل مسائل پیچیده را دارند، انجام می‌شود.

تا سال 2011 بیت کوین تنها به عنوان یک رمز ارز یا رمز پول بود. رفته رفته دنبال‌کنندگان آن در پی رفع نواقص موجود تصمیم به ایجاد سکه‌های جایگزین گرفتند. این سکه‌ها به نام «آلت‌کوین» خوانده رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ می‌شوند. اولین آلت‌کوین، «لاین کوین» نام داشت. به فرض اگر بیت کوین طلا باشد، لایت کوین نقره است. تا امروز بیشتر از 1600 رمز‌ ارز ارائه شده و در آینده بیشتر هم خواهد شد.

بیت کوین چیست؟

آن چه که ما به عنوان پول استفاده می‌کنیم، چندین بار در طول تاریخ تغییر کرده است. هر تغییری زمان می‌برد؛ با این حال این زمان مورد نظر، برای این که جامعه چیزی را به عنوان پول بپذیرد، کم‌تر و کم‌تر می‌شود. این پول باید کمیاب و قابل تقسیم بوده؛ همچنین بادوام و قابل حمل باشد.

آن چه به عنوان پول استفاده می‌کنیم با کشف یک جایگزین بهتر، تغییر خواهد کرد. یکی از معایب پول کنونی کمیاب نبودن آن است. با کاهش نرخ بهره، حجم عظیمی از پول وارد اقتصاد می‌گردد. چنین امری قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد. این همان پدیده‌ای است که تورم خوانده می‌شود. برخلاف سایر پول‌های رایج ملی ( ارز ) که محدود نیستند، بیت کوین محدود می‌باشد. تنها 21 میلیون پول وارد گردش خواهد شد؛ بنابراین احتمال دارد، قیمت آن همچنان بالا برود.

در بیانی ساده بیت کوین ، پول یا یک نوع ارز رمزنگاری شده است. برخی آن را یک محصول می‌دانند نه یک نوع ارز یا پول! باید گفت تا زمانی که می توان با استفاده از این ارز دیجیتال محصولات و خدمات مورد نیاز خود (مانند طلا یا نقره) را خریداری نمود، در واقع یک نوع پول است.

منظور از قابل حمل بودن بیت کوین چیست؟

هر واحد بیت کوین به هشت رقم قابل تقسیم می‌باشد؛ یعنی صدها میلیون قطعه را در خود جای داده است، پس کاملا قابل حمل خواهد بود. برخلاف پول نقد و طلا که دارایی‌های ملموس هستند، این رمز ارز در کیف پول دیجیتالی ذخیره می‌شود. به آسانی می‌تواند تجارت شود و از هر کامپیوتر و موبایلی به آن دسترسی پیدا کرد. با این ویژگی می‌توان به راحتی پول خود را به هرجا در دنیا فرستاد، بدون این که نگران بانک و صرافی و مشکلاتی از این قبیل داشته باشیم. چنین انتقال پولی، فوری و با کم‌ترین کارمزد و هزینه صورت می‌گیرد.

هدف بیت کوین چیست؟

سازنده این ارز دیجیتال آن را برا تحقق اهداف زیر ایجاد کرد:

  • حذف کلیه واسطه‌ها در تراکنش‌های مالی
  • حمل و نقل آسان دارایی
  • آزادی در خرید
  • کنترل انحصاری تراکنش‌ها
  • شفافیت و بی طرف بودن
  • غیرقابل جعل بودن

بیت کوین خوب است یا بد؟

ترجیح شما برای سرمایه گذاری کدام است؟ در ادامه چند مقایسه انجام می دهیم که به شما در مورد این رمز ارز درک بهتری می‌دهد. ابتدا یک مقایسه مختصر بین طلا و بیت کوین انجام می‌دهیم:

سال 2011 میلادی مصادف با 1389 شمسی برابر با 1368 دلار
سال 2020 میلادی مصادف با 1398 شمسی برابر با 1740 دلار
طی این 9 سال 20% رشد داشته است.
سال 2011 میلادی مصادف با 1389 شمسی برابر با 3 دلار
سال 2020 میلادی مصادف با 1398 شمسی برابر با 9650 دلار
در بازه 9 سال 3216 برابر شده است.

این ارز دیجیتال و طلا تا حدودی به هم شباهت دارند. هر دو کمیاب‌اند، نیازمند استخراج هستند، منابع محدودی داشته و هر دو ارزشمند می‌باشند. تفاوت عمده طلا و بیت کوین در نوع تبدیل شدن آن‌ها به پول است. این ارز دیجیتال به سهولت و سرعت، قابل تبدیل به پول بوده و از امنیت بیشتری برخوردار می ‌باشد.

حالا یک مقایسه نیز بین دلار و بیت کوین انجام می‌دهیم:

  • هزینه و کارمزد انتقال بیت کوین بسیار پایین است. کارمزد انتقال برای یک میلیون دلار از این رمز ارز ، ظرف یک ساعت، کمتر از ده دلار می‌باشد. این رقم در مقابل کارمزدهای انتقال دلار ناچیز است.
  • انتقال این ارز دیجیتال فوری انجام می‌شود، اما انتقال دلار زمان‌بر خواهد بود. از طرفی این ارز دیجیتال مجازی رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ بوده و به طور پیشرفته رمزنگاری شده است، به همین دلیل قابلیت جعل ندارد. در مورد دلار یا به طور کلی پول‌های سنتی همیشه شاهد چاپ غیرقانونی و جعل آن‌ها بوده‌ایم.
  • یکی از دلایل اصلی تورم، چاپ پول، بیشتر از استاندارد است. از آن جا که منابع بیت کوین محدود هستند در مورد این ارز رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ دیجیتالی تورم معنا ندارد.

مزایا و معایب بیت کوین چیست؟

بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال از سرمایه‌گذاری‌های سودآور به‌شمار می‌رود. در ادامه به شرح دیگر مزایای این ارز دیجیتال می پردازیم:

1- کاهش فساد

لرد اکتون، یک سیاستمدار بریتانیایی می‌گوید: «قدرت میل به فساد دارد و قدرت مطلقه به طور مطلق فاسد خواهد بود.» زمانی که قدرت زیادی در دست یک نفر یا یک نهاد قرار می‌گیرد، احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد. بیت کوین یا دیگر ارز‌های دیجیتال با توزیع قدرت در بین افراد بیشتر، مشکل قدرت مطلق و فساد احتمالی را برطرف می‌کند.

2- دریافت خدمات بدون نیاز به حساب بانکی

بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال با رواج تجارت الکترونیک، بی‌نیاز از سیستم‌های پرداختی مانند بانک‌ها می‌باشند. به وسیله آن‌ها در سراسر جهان با استفاده از یک تلفن همراه می‌توان پرداخت‌های مالی انجام داد.

3- عدم مسدودیت و غیرمتمرکز بودن

در مورد پول سنتی اختیار پول ما در دست بانک‌ مرکزی است. با مسدود شدن حساب ما از جانب دولت یا بانک مرکزی, عملا اختیار ما از پولمان سلب می‌شود. مثلا در آمریکا اگر فرد متوفی وارث قانونی نداشته باشد، دولت می‌تواند کلیه دارایی وی را مصادره نماید. دولت هند نیز در سال 2016 میلادی، اوراق بانکی را مختومه اعلام کرد.
بیت کوین و به طور کلی ارز‌های دیجیتال فقط در اختیار و دسترس خود ما قرار دارند. ارزهای دیجیتالی تنها در زمان قطع اینترنت و برق، مسدود می‌شوند. هیچ دولت و نهادی توانایی ندارد مانع فعالیت آن شود.

4- تبادل آسان این ارز دیجیتال در مقایسه با سایر ارزهای رمزنگاری شده

تبادل بیت کوین در مقایسه با ارزهای رمزنگاری شده موجود، بسیار آسان‌تر است. یعنی تبدیل رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ آن به پول نقد آسان‌تر از دیگر ارزهای دیجیتال می‌باشد. به همین دلیل بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

5- مورد پذیرش فروشگاه‌ها بودن

فروشگاه‌ها بیت کوین را بیشتر از سایر ارزهای رمزنگاری شده می پذیرند. این رمز ارز به عنوان اولین ارز رمزنگاری شده، 40% از بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده را به خود اختصاص داده است. این رقم، عدد قابل توجهی است.

6- تراکنش های امن و بی واسطه

در پرداخت‌های بیت کوین از الگوریتم‌های بسیار پیچیده‌ای استفاده می‌شود. دور زدن و دستکاری حساب‌ها در این شبکه ممکن نیست. تراکنش‌ها بدون واسطه به شکل همتا به همتا انجام می‌شوند. یک آدرس مبدا و یک آدرس مقصد کافی بوده و هیچ شخص سومی در کار نیست.

7- عدم افشای هویت افراد

شما می‌توانید بی آن که اطلاعات شخصی و هویتی خود را وارد نمایید، صاحب یک آدرس بیت کوین شوید. جهت پرداخت با این ارز دیجیتال ، تنها کافیست آدرس کیف پول مقصد و مقدار را وارد کنید. از این طریق ریسک سرقت هویت پایین می‌آید.

8- عدم برگشت تراکنش ها و نقدشوندگی بالا

همان طور که گفتیم تراکنش‌های بیت کوین بی واسطه هستند، به همین دلیل پس از تراکنش امکان بازگشت آن نخواهد بود. ویژگی دیگر این که بازارش همیشه فعال بوده و در کل شبانه‌روز می‌توان آن را به یکی از ارزهای رایج جهان تبدیل کرد.

9- قابلیت تقسیم بالا

هر واحد از بیت کوین می‌تواند تا 8 رقم اعشار خرد شود. این ویژگی، آن را جهت انجام مبادله‌های کم‌ارزش، گزینه مناسبی می‌سازد. جالب است بدانید به کوچکترین جزء آن ساتوشی می‌گویند.

10- کارمزد انتقال کم

این کارمزد در قبال هر تراکنش مبلغی حدود 0.0005 بیت کوین است. کارمزد تراکنش‌ها ارتباطی با مبلغ آن نداشته و ثابت است.

11- محدود بودن

طبق آمار تنها 21 میلیون واحد بیت کوین وجود دارد و این مسئله این ارز دیجیتال را ارزشمند می‌کند. تا کنون حدود 18 میلیون آن کشف شده و حدوداً 3 میلیون واحد، بیشتر باقی نمانده است.

12- تکنولوژی بلاک‌ چین

شبکه بیت کوین ، به دلیل استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین از مشکلاتی قبیل هک و تقلب‌های اینترنتی مصون است. این ارز رمزنگاری شده در کنار مزایای بسیار، معایب و محدودیت‌هایی نیز دارد. در ادامه به این معایب اشاره می‌کنیم:

۱- امکان کلاهبرداری

درک چیستی و کارکرد بیت کوین برای افرادی که آشنایی کمی با تکنولوژی روز دارند، مشکل است. ما پیش از ورود به این حیطه باید اطلاعات و دانش خود را نسبت به آن بالا ببریم؛ در غیر اینصورت ممکن است گرفتار وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای تقلبی شویم.

۲- بازار سیاه

مجرمین و بازار‌های سیاه به بیت کوین علاقه‌مند هستند؛ زیرا تراکنش‌های این ارز رمزنگاری شده به طور ناشناس انجام می‌شوند. در بازار‌های سیاه از این ارز رمزنگاری شده برای حملات سایبری، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق تسلیحات جنگی استفاده می‌شود. علت عمده این مشکل عدم وضع قوانین شفاف در این حوزه می‌باشد. در کل کلاهبرداران برای اقدامات غیرقانونی خود مانند پولشویی از این ارز دیجیتال استقبال می‌کنند!

3- نوسانات شدید قیمتی

بر خلاف بازارهای سنتی، بیت کوین در یک روز ممکن است 50% نوسان قیمتی داشته باشد. اکثر کسب و کارها به همین علت در پذیرش آن مردد هستند.

4- عدم بازگشت تراکنش ها

عدم بازگشت‌پذیری تراکنش‌های بیت کوین به نوعی هم یک محدودیت برایش محسوب می‌شود و هم برخی آن را یک حسن می‌دانند. پس از تایید و تکمیل یک تراکنش، به هیچ‌ وجه امکان لغو و برگشت آن وجود نخواهد داشت.

5- ایجاد ارزهای دیجیتال جدید

ممکن است در آینده ازرهای دیجیتال تازه‌ای به وجود آیند و با رفع معایب بیت کوین جای آن را گرفته و جایگاهش متزلزل شود.

6- تراکنش های آهسته

شبکه بیت کوین در هر ثانیه تنها 7 تراکنش را تایید می‌کند، در حالی که شرکت‌های دیگر مثل ویزا، در هر ثانیه 20 هزار تراکنش را تایید و پردازش می‌نمایند. مدت زمان انتظار برای تکمیل پردازش تراکنش بیت کوین حدود 10 دقیقه می‌باشد. صرف این مدت زمان برای استفاده از آن جهت نیازهای روزمره، خیلی زیاد است.

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

این رمز ارز در ایران رسمیت پیدا نکرده اما خرید و فروش و نگهداری آن غیر قانونی نیست. مادامی که این ارز ابزار جرم قرار نگیرد، استفاده و نگهداری آن جرم محسوب نمی‌شود. در صورتی که از آن برای پولشویی، قاچاق مواد و اسلحه یا هر اقدام مجرمانه‌ای استفاده شود جرم تلقی خواهد شد.

هرگونه کلاهبرداری و فریب‌کاری، هک و یا عدم پایبندی به قراردادها در حوزه ارزهای دیجیتال، توسط قوه قضاییه پیگیری و پیگرد خواهد داشت.

در بهمن سال 1397، پیش‌نویس قوانین ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی منتشر شد. طبق این پیش‌نویس صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند با کسب مجوز به فعالیت بپردازند، اما استفاده بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.

منظور از استخراج بیت کوین چیست؟

بیت کوین تا حدودی شباهت به طلا دارد. همانند منابع طلا که محدود‌اند، منابع این ارز دیجیتال نیز محدود هستند. تفاوتشان در این است که همواره امکان کشف یک معدن طلا در سراسر جهان بوده و ما نمی‌دانیم چند معدن طلای ممکن است کشف شود؛ اما در مورد این رمز ارز ، شفافیت وجود داشته و می‌دانیم تنها 21 میلیون واحد از آن موجود است.

اما شباهت طلا و این ارز دیجیتال در این است که هر دو باید استخراج شوند. یکی از معدن و دیگری از دستگاه‌های ماینر استخراج می‌شود. همان‌طور که طلا‌های کشف نشده در خاک وجود دارند، بیت کوین‌ها نیز در طراحی پروتکل رمزنگاری وجود دارند.

استخراج ارزهای دیجیتال با دستگاه‌های استخراج‌کننده که اصطلاحاً "ماینر" خوانده می‌شوند، صورت می‌گیرد. ماینر‌ها اعداد را یکی پس از دیگری امتحان می‌کنند تا با حل یک معادله، به پاداش برسند. پاداش ماینرها ارز دیجیتال یا بلاک‌چین است.

کنترل بیت کوین در دست کیست؟

همان‌گونه که کسی صاحب تکنولوژی‌ای که ماورای ایمیل قرار دارد، نیست، شبکه بیت کوین نیز تحت مالکیت شخص یا نهاد خاصی نیست. کاربران این ارز دیجیتال در سراسر جهان، آن را کنترل می‌کنند. توسعه‌دهندگان این ارز دیجیتالی تنها می‌توانند نرم‌افزار آن را بهبود بخشند، اما نمی‌توانند به پروتکل اصلی آن تغییری تحمیل کنند. کلیه کاربران در انتخاب نسخه‌ی نرم افزاری که استفاده می‌نمایند، آزاد هستند.

کارکرد بیت کوین چگونه است؟

در نگاهی سطحی، این ارز دیجیتال این‌گونه کار می‌کند که: ما یک برنامه روی تلفن همراه یا کامپیوتر خود نصب می‌کنیم، از این طریق یک کیف پول دیجیتالی شخصی جهت ذخیره بیت کوین، می‌سازیم. هر کیف پول یک آدرس داشته و با استفاده از آن می‌توان به تبادل پرداخت.

کمی که عمیق‌تر شویم، شبکه بیت کوین، یک دفتر کل به نام "بلاک‌چین" به اشتراک می‌گذارد. بلاک‌چین یک نوع دفتر کل توزیع شده و عمومی است که اطلاعات در آن به صورت زنجیره‌ای از بلاک‌ها ذخیره می‌گردد. کلیه تراکنش‌های پردازش‌شده در شبکه، در این دفتر کل وارد می‌شود و به کامپیوتر کاربر اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را راستی ‌آزمایی کند.

محافظت از هر تراکنش به وسیله امضای دیجیتالی آدرس‌های ارسال، صورت می‌گیرد. کاربران از این طریق بر ارسال بیت کوین‌ها از آدرس کیف پول خود، کاملا کنترل دارند.
کیف پول‌ها به دو شکل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وجود دارند. کیف پول‌های نرم‌افزار به صورت برنامه قابل نصب روی موبایل یا کامپیوتر هستند. کیف پول‌های سخت‌افزار دارای یک توکن شخصی بوده و از امنیت بیشتری برخوردار هستند.

جمع‌بندی

پول در طی دوران زندگی بشر بارها تغییر شکل داده است. از مبادله کالا به کالا گرفته تا سکه، اسکناس و کارت‌های اعتباری و. . ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین ، شاید امروز صحبت تازه‌ای باشند، ولی خیلی زود جایگزین پول سنتی خواهند شد؛ بنابراین بهتر است ما با ارزهای رمزنگاری شده و کارکردهای آن‌ها آشنا شویم.

۵ نکته رمز پول بانک‌ مرکزی از زبان همتی

رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.

۵ نکته رمز پول بانک‌ مرکزی از زبان همتی

به گزارش منیبان، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌ مرکزی در یادداشتی درباره رمزپول بانک مرکزی نوشت:

-در سال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم گری رمز ارزها، و نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

-طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده گذاری در بالاترین سطوح سیاست گذاری‌های اقتصادی جهان در باره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

- ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

-از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟

ماموریت دنیل؛ جلوگیری از تاریخ سازی رافا / مدودف - نادال، فینال تنیس گرند اسلم استرالیا را برگزار می کنند

صیامی: هدف ما بازی های آسیایی و کشورهای اسلامی است / لغو مسابقات داخل سالن آسیا، تمرین دوومیدانی کاران را تعطیل نکرد

روزنامه ایران، شماره 7837

روزنامه ایران، شماره 45080

  • پربازدید‌های این شماره

شرق

ایران

کیهان

رسالت

جام جم

اعتماد

دنیای اقتصاد

تمامی خدمات پایگاه magiran.com ،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به «بانک اطلاعات نشریات کشور» است.
اطلاعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعلام شده است. نسخه‌برداری و بازنشر اطلاعات به هر روش، در هر نوع رسانه و با هر هدفی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

رمزریال، پول جدید ایران همانند رمزارز است؟ + جزئیات

بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارز‌ها (coin) است که قابلیت سرمایه گذاری دارد، اما رمزپول‌ها اینگونه نیستند.

به گزارش مجله خبری نگار، بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارز‌ها به وجود آمده که این روز‌ها با افت و خیزی که دارد، نمودِ بیشتری یافته است. رمز ارز‌ها در حوزه رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند.

فلسفه اصلی رمزارز‌ها مبتنی بر تمرکززدایی تشکیل شده و این رمزارز‌ها فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها ایجاد کرده است. در حوزه پولی در هر کشوری گفته می‌شود، در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می‌یابد.

در حال حاضر فضایی در حوزه پولی کشور‌ها ایجاد شده است که بانک مرکزی هیچ کشوری از رمزارز‌ها پشتیبانی نمی‌کند و این پول‌ها ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. در شرایط فعلی بانک‌های مرکزی در حال بررسی وضعیت این رمزارز‌ها هستند؛ زیرا موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطوط قرمز آن کشور به حساب می‌آید.

شهریورماه موعد اجرای رمزریال

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد.

رمزپول‌ها چگونه شکل گرفتند؟

پس از چندی بانک‌های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی‌های آن که به حاکمیت پولی لطمه‌ای وارد نمی‌کند، استفاده کرده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. براین اساس در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارز‌ها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارز‌ها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آن‌ها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند و برخی دیگر مقررات را تصویب کرده اند و آماده ارائه رمزپول هستند. تعدادی دیگر از بانک‌های مرکزی نیز ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده و در کشور‌های معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشور‌ها می‌توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال ۱۳۹۹ به حوزه مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بُعد فنی نیست؛ بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دی ماه سال ۱۴۰۰ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی ادامه داد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟ و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می‌دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و. ) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها می‌گوید: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارز‌ها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکر‌ها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.

هدف از ایجاد رمزریال چیست؟

به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

درباره تفاوت رمزپول با کارت‌های اعتباری باید گفت، کارت بانکی که در دسترس ما قرار دارد، به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما وجود دارد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و رمزپول مانند پول و اسکناس به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

تفاوت رمزپول ملی با رمزارز

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) را می‌شنوند، تصوری به مانند رمزارز برای آن‌ها ایجاد می‌شود. اما رمزریال یک رمزارز جهانی مانند بیت کوین و بی پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. تمام رمزارز‌های جهانی نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد.

البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارز‌ها (coin) است که قابلیت سرمایه گذاری دارد که باید تأکید کرد رمزپول‌ها اینگونه نیستند. زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله و یک ابزار پرداخت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.