نسخه های ناکارآمد برای بورس


علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

نسخه های ناکارآمد برای بورس


هيئت وزيران در جلسه 19 /9 /1393 به پيشنهاد وزارت مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري- مصوب 1389- آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري
مصوب 1393,09,19

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- قانون: قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري- مصوب 1389-.
2- طرح: طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري موضوع بند (ج) ماده (2) قانون.
3- مجريان طرح: شهرداري هاي سراسر كشور و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي.
4- اوراق رهني مسكن: اوراق بهاداري كه به پشتوانة تسهيلات اعطايي مسكن به افراد منتشر مي شود و نشان گر ادعاي صاحبان آن نسبت به جريان هاي نقدي حاصل از وام هاي رهني تجميع شده است.
5- صندوق پس انداز مسكن: صندوق پس اندازي كه با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار جهت خريد، ساخت (نوسازي و بهسازي) واحدهاي مسكوني و اداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
6- موسسه پس انداز و تسهيلات مسكن: موسسه اي كه با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار با جذب سپرده از سرمايه گذاران به متقاضيان خريد و بهسازي مسكن در يك پروژه يا منطقه جغرافيايي محدود تسهيلات اعطا مي كند.
7- اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن: اوراقي كه حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار مي تواند جهت خريد، ساخت، نوسازي و بهسازي مسكن در بافت هاي موضوع قانون مورد استفاده قرار گيرد.
8- حساب امين: حسابي كه توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي تحت ضوابط و مقررات قانوني، به منظور نگهداري وجوه به نمايندگي مشتري بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي ايجاد مي شود و تا زمان انجام يا انقضاي يك قرارداد ترتيبات پرداخت مرحله اي از اين حساب به ساير اشخاص حسب قرارداد مشتري با بانك صورت مي گيرد.
9- گواهي سپرده: گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام يا خاص كه براساس دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري مربوط، مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود.
10- شركت تأمين سرمايه در حوزه مسكن: شركت تأمين سرمايه كه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام فعاليت هاي شركت هاي تأمين سرمايه منحصراً در حوزه املاك و مستغلات است.
11- صندوق هاي سرمايه گذاري نيكوكاري در بافت فرسوده: صندوق سرمايه گذاري كه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شود و با جمع آوري وجوه از خيرين و افراد نيكوكار در ابزارهاي بازار پول و سرمايه گذاري كرده و تمام يا بخشي از منافع حاصله را در پروژه هاي احياء، بهسازي و نوسازي ساخت مسكن در بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري صرف مي نمايد.
12- صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان: صندوق سرمايه گذاري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تشكيل شده و با جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران داخلي و خارجي به انجام پروژة ساختماني مشخص مي پردازد.
13- صندوق سرمايه گذاري تملك و تنظيم مجدد قطعه بندي زمين: صندوق سرمايه گذاري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هدف جلب مشاركت مالكان و سرمايه گذاران در تملك و تنظيم مجدد زمين هاي درون بافت هاي موضوع قانون تأسيس مي شود.
14- شركت سهامي پروژة ساختماني: شركتي غيردولتي از نوع سهامي عام با مدت محدود كه وجوه لازم را از طريق انتشار سهام براي اجراي پروژه يا پروژه هاي ساختماني مشخصي جمع آوري كرده و عوايد حاصل از فروش واحدهاي پروژه ها را ميان سرمايه گذاران تقسيم مي نمايد.
15- صندوق سرمايه گذاري مستغلات: صندوق سرمايه گذاري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تشكيل شده و از طريق انتشار گواهي سرمايه گذاري جذب سرمايه مي كند و از طريق خريد و فروش واحدهاي ساختماني، سرمايه گذاري در پروژه هاي ساختماني با هدف اجاره دهي، سرمايه گذاري در ابزارهاي تأمين مالي بخش ساختمان به سرمايه گذاري مرتبط با بخش املاك و مستغلات اقدام مي نمايد.
16- اوراق سرمايه گذاري متري: اوراق بهاداري است كه ناشر آن مالكيت مشاع قسمتي از زيربناي پروژه هاي ساختماني را براساس ضرايبي صحيح از واحد مترمربع و در ازاي دريافت مبلغي به سرمايه گذار واگذار مي نمايد. ارزش اين اوراق مطابق با متوسط ارزش مترمربع واحد پروژه مورد نظر محاسبه مي گردد.
17- اوراق قرض الحسنه بهسازي شهري ايران: اوراق بهادار با نام، قابل نقل و انتقالي كه با هدف تأمين مالي طرح هاي عام المنفعه در حوزه احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده كشور از طريق بورس منتشر مي شود و نشان دهنه ميزان بدهي باني به دارندگان اوراق است كه بايد در سررسيد يا سررسيدهاي معين پرداخت گردد.
18- اوراق اجاره: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره است.
19- اوراق مرابحه: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي (طلب) است كه براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. قرارداد مرابحه، فروش دارايي به بيشتر از قيمت خريد آن با ذكر ميزان سود و مبلغ پرداختي خريد مي باشد.
20- اوراق سفارش ساخت (صكوك استصناع): اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن بر پروژه اي است كه براساس قرارداد سفارش ساخت تأمين مالي شده است. سفارش ساخت قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد در مقابل دريافت مبلغي معين، ساخت و تحويل دارايي مشخصي را در زمان معين متعهد مي شود.
21- محدوده ها و محله هاي هدف: محدوده هايي كه به موجب طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه هاي ساماندهي در اين آيين نامه قرار مي گيرند.

ماده 2 - شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايارن اقدامات لازم را مطابق قوانين و مقررات مربوط براي تأسيس و راه اندازي صندوق پس انداز مسكن، مؤسسه تسهيلات و پس انداز مسكن، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن، حساب امين و گواهي سپرده را انجام مي دهد.

ماده 3 - شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف اند در حدود قوانين و مقررات، ظرف نه ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي شرايط تأسيس ابزارها و نهادهاي مالي جديد و تسهيل در بهره گيري از ابزارها و نهادهاي موجود موضوع بندهاي (9) الي (20) ماده (1) به ويژه در حوزة بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده را فراهم سازند.

تبصره 1 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، پيش نويس مقررات مربوط به نهادها و ابزارهاي مالي جديد مذكور در اين آيين نامه را به شوراي عالي بورس ارايه و پس از تصويب آن شورا در اسرع وقت اجرايي نمايد.

تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است شرايط را براي تسهيل در راه اندازي و پذيرش ابزارها و نهادهاي مالي تعريف شده در ماده (1) در بازار سرمايه كشور فراهم نمايد.

تبصره 3 - اعطاي مجوز انتشار و يا تأسيس ابزارها و نهادهاي مالي موضوع ماده (1) جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مربوط به بازار سرمايه، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي گيرد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نظر كارشناسي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را در موارد فني و تخصصي مربوط به بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري اخذ نمايد.

ماده 4 - بيمه مركزي ايران مكلف است با همكاري سازمان هاي ذي ربط از طريق شوراي عالي بيمه پوشش هاي بيمه اي مناسب براي ريسك هاي بيمه پذير موضوع اين آيين نامه و ساختمان و مسكن را تدوين و جهت اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ نمايد.

ماده 5 - به منظور احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري، اشخاص موضوع ماده (4) قانون مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تشكيل نهادها و همچنين انتشار ابزارهاي مندرج در ماده (1) اين آيين نامه اقدام كنند.

تبصره 1 - به منظور فراهم شدن زمينه هاي اجراي اين آيين نامه، مجريان مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، آن دسته از املاك و اراضي خود را كه مستعد سرمايه گذاري و اجراي پروژه مي باشند، در مقابل دريافت مابه ازاي متناسب با شيوه هاي تأمين مالي مذكور در اين آيين نامه از جمله با دريافت اوراق بهادار منتشر شده براي تأمين مالي اجراي پروژه ها و در چارچوب دستورالعمل مشتركي كه ظرف سه ماه از زمان ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نسخه های ناکارآمد برای بورس كشور تهيه و ابلاغ مي شود، به حساب ها، نهادها و شخصيت هاي حقوقي تشكيل شده منتقل نمايند.

تبصره 2 - مجريان طرح مجازند در صورت انتشار اوراق مشاركت يا ساير اوراق مربوط به بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري توسط اشخاص حقوقي مشروط به اخذ تعهدات لازم از ناشران اوراق و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به عنوان ركن ضامن اوراق بهادار قبول سمت نمايند.

ماده 6 - مجريان طرح مجازند به منظور جذب مشاركت سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي واقع در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، با مجوز هيئت سرمايه گذاري خارجي و با رعايت مفاد قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي اقدام نمايند.

ماده 7 - مجريان طرح مجازند در اجراي طرح هاي محدوده ها و محله هاي هدف مطابق قوانين و مقررات از تسهيلات خارجي استفاده نمايند.

ماده 8 - مجريان طرح مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به منظور تأمين خدمات مورد نياز در محدوده هاي بافت فرسوده يا به منظور انجام طرح مشخص و به منظور معين، بخشي از اختيارات خود را با رعايت صرفه و صلاح عمومي، استفاده بهينه از اموال بيت المال و رعايت شرايط رقابتي به بخش غيردولتي واگذار و تفويض نمايند.

ماده 9 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به منظور تشويق و حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري براي جبران مابه التفاوت سود تسهيلات ارزان قيمت، مابه التفاوت سود تخفيف عوارض شهرداري موضوع ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن- مصوب 1387-، پرداخت كمك وديعه اسكان موقع و اجاره موقت املاك ساكنين در بافت فرسودة شهري، توسعة معابر و زيرساخت هاي محدوده ها و محله هاي هدف، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) اعتبارات لازم را در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي نمايد.

ماده 10 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند سالانه سهمي از اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي ثابت خود در حوزه ساخت فضاها و ساختمان هاي عمومي و خدمات زيربنايي و ساير خدمات را در محله ها و محدوده هاي هدف مطابق طرح هاي مصوب اختصاص دهند.

ماده 11 - به منظور تسريع در احياء، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناكارامد شهري، شهرداري ها مكلفند در خصوص سهم عوارض، تراكم و حقوق مربوط به صدور پروانه و پايان كار ساختماني به يكي از روش هاي زير اقدام نمايند:
1- تقسيط حداقل سه ساله از زمان اتمام پروژه.
2- دريافت سهم الشركه براساس قرارداد مشاركت در زمان اتمام پروژه.
3- دريافت گواهي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري يا ساير اوراق بهادار طبق ضوابط قانوني.
4- ساير رويه هاي تشويقي و تسهيل كننده مصوب شوراي اسلامي شهر.

ماده 12 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اقدامات لازم براي اجراي ماده (15) قانون را به عمل آورده و گزارش عملكرد سالانه خود در اين زمينه را همكاري وزارت راه و شهرسازي تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايند.

ماده 13 - نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد و كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به همكاري با وزارت ياد شده مي باشند.

گام سوم دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

پس از اقدام های دولت سیزدهم در راستای خروج صنایع کشور از نظام ناکارآمد قیمت گذاری دستوری که از سال گذشته با ورود کل سیمان کشور و در ادامه عرضه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا اجرایی شد، این بار قرعه به نام صنعت خودرو افتاده که به زودی اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا و کنار گذاشتن قیمت های دستوری برای بازار، تولید، مصرف کنندگان و سهامداران نمایان می شود.

به گزارش کالاخبر و به نقل از ایرنا، آزادسازی سهام عدالت براساس تاکید رهبر انقلاب و سهامدار شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی باعث شد یکی از اولویت های تصمیمات اقتصادی در بدنه سیاست گذاران، توجه به بازار سرمایه و سهامداران باشد.

در همین راستا در پی اعتراض گسترده مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری صنایع، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و در اقدام نخست، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت.

پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا و تعادل بازار زیر چتر شفاف بازار سرمایه، گام دوم در صنعت فولاد محقق شد. به نسخه های ناکارآمد برای بورس طوریکه با وجود مقاومت های مختلف، عرضه کل زنجیره تولید فولاد به سمت بورس کالا هدایت شد که به گواه آمارها با وجود تورم بالای کشور طی یکسال اخیر اما دو بازاری که عموما با آرامش و تعادل به کار خود ادامه داده اند، سیمان و فولاد بوده است.

در مرحله سوم، طرح حذف قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور را می توان به صنعت خودرو اختصاص داد، جایی که طبق اطلاعیه رسمی بورس کالای ایران و بعد از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا از سوی شورای رقابت، قرار است دو هفته دیگر نخستین عرضه رسمی خودرو عملیاتی شود.

با هم درباره پیامدهای نامطلوب قیمت گذاری دستوری بخوانیم:

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کرده اند، اگر دستگاه های مرتبط با صنعت خودرو حامی واقعی عرضه خودرو در بورس کالا باشند و این اقدام به طور مستمر انجام شود، احیای این صنعت نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت، چراکه واقعی شدن قیمت خودرو در تقابل عرضه و تقاضا به تنهایی چند مزیت بزرگ را برای اقتصاد و مشخصا صنعت خودرو در پی دارد.

 • نخست، کنار رفتن تقاضای سفته بازی که همواره به دلیل قیمت های دستوری در بازار وجود داشته است.
 • دوم، انتقال سود واقعی حاصل از تولید به تولیدکنندگان که این رویه می تواند جانی دوباره به خودروسازان بدهد و آن زمان است که توقع رشد کمی و کیفی تولید به جا و منطقی خواهد بود.
 • سوم، حمایت از بازار سرمایه و سهامداران است که این امر نیز به جذب نقدینگی های سرگردان جامعه به بورس و کاهش فعالیت های واسطه گری در بازارهای موازی و غیرمولد منجر خواهد شد.

با این تفاسیر تاکیدات کارشناسان اقتصادی بر لزوم حمایت همه جانبه از شفافیت بازار خودرو در بورس کالاست که البته با توجه به سنگ اندازی هایی که در طرح های قبلی حذف قیمت گذاری دستوری طی سالیان گذشته و اجرای آن در بازار سیمان و فولاد در این اواخر، بعید نیست که کماکان شاهد مقاومت هایی از سوی دلالان بازار خودرو که سود آن ها ناشی از غیرشفاف ماندن بازار است، باشیم.

در پایان اینکه اعلام رسمی خبر عرضه خودرو در بورس کالا از سوی گروه بهمن، اعلام آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای عرضه و آغاز اقدامات گروه خودروسازی ایران خودرو برای پذیرش محصول‌هایش در بورس کالا همگی نوید روزهای روشنی را برای صنعت خودرو و بازار سرمایه می دهد که گواه آن، سبز پوشی گروه خودرو و کلیت بازار سهام در روز جاری است.

آنچه باید درباره اهمیت عرضه خودرو در بورس کالا بدانید:

 • نان دلالان با عرضه خودرو در بورس کالا آجر می شود
 • آینده‌ای که در انتظار بازار خودرو است/ مزایای بورسی شدن خودرو
 • سازوکار بورس کالا، تسهیلگر عرضه و معاملات خودرو است
 • امیدها به احیای صنعت خودرو زنده شد
 • عرضه خودرو در بورس کالا به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است
 • راه برون رفت از شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا

چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟

پرسش مهم این روزها این است که چگونه باید از بورس کالا خودرو خرید. برای پاسخ به این پرسش باید بدونیم که خرید خودرو از بورس کالا ساده است و می شود با چند اقدام بدون دردسر خودرو مورد نظر خودمان از بورس کالا خریداری کنیم.

متقاضیان برای خرید خودرو در بورس کالا پس از آنکه در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شدند، باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند.

نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان علاوه بر اینکه می توانند به صورت حضوری به یکی از کارگزاران مجاز بورس کالا مراجعه کنند، می توانند از طریق سامانه های صدور کد الکترونیکی بورس کالا در سایت یکی از شرکت های کارگزاری درخواست خود را ثبت کنند.

مرحله بعدی، گشایش حساب وکالتی در یکی از بانک های عامل است. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند معامله شرکت کرده و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

خریداران باید توجه کنند که برای خرید خودرو، قیمت پایه خودرو (براساس اعلام بورس کالا) در حساب وکالتی آن ها موجود باشد و نکته بعدی این است که خریداران باید در زمان ثبت سفارش مبلغ پیشنهادی خود را به کارگزاران اعلام کنند.

همچنین پس از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن خریدار، یکسری هزینه های عوارض، شماره گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می شود و مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای قیمت نهایی خودرو باید پرداخت شود.

در پایان اینکه در این مرحله از عرضه خودرو در بورس کالا هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است و صدور سند و شماره گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود. ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در تاریخ ۲۶ مرداد در بورس کالا عرضه می شود.

سه گروهی که عامل ریزش بورس شدند/ رشد 16 درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه پس از یک روز تعطیلی باز هم با روندی نزولی آغاز به کار کرد و باتوجه به اینکه روز شنبه کانال یک میلیون و 500 هزار واحد پس از دو ماه از دست رفت و روند خروج سرمایه حقیقی برای هجدهمین روز متوالی ادامه داشت، امروز نیز بورس قرمزپوش کار خود را به پایان رساند.

برخی کارشناسان معتقدند، از دست رفتن مرز یک میلیون و 500 هزار واحد که تحلیلگران تکنیکال آن را سطح مهم حمایت شاخص می‌دانستند؛ می‌تواند اثر روانی مهمی بر بازار داشته باشد. کاهش ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته به پایین ترین حد در سال 1401، نگرانی مهم دیگری است که بازار با آن دست و پنجه نرم می کند.

* رکود در بازار سرمایه عمیق تر شده است

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند بورس طی معاملات روزهای آینده گفت: با توجه به شکسته شدن مرز 1.5 میلیون واحدی شاخص کل بورس جو کلی بازار سهام منفی ‌تر از روزهای گذشته بود و در چنین شرایطی اخبار سیاسی و تحرکات دیپلماتیک نیز نتوانسته است، جو کلی بازار را تغییر دهد.

وی ادامه داد: هر چند که برخی تحلیلگران امید داشتند که شاخص کل در معاملات امروز به کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی باز گردد، اما فشار گروه محصولات شیمیایی باعث افت شاخص های بورس شد. نکته نگران کننده بازار امروز به تشدید خروج پول حقیقی باز می‌گردد؛ در صورتی که این روند ادامه دار باشد، رکود در بازار عمیق تر شده و سایر بازارهای مالی برای سرمایه گذاران جذاب تر خواهد شد.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با ریزش 10 هزار و 891 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 487 هزار و 622 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 73 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با افت 6 هزار و 270 واحدی در سطح 409 هزار و 559 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 1.51 درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس نیز 222 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 822 واحد قرار گرفت.

* رونق معاملات اوراق در بازار ثانویه

امروز ارزش کل معاملات بازار سرمایه به رقم 133 هزار و 190 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 128 هزار و 109 میلیارد تومان بود که 96 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

البته ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 16 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 273 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه 2 درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد 113 درصدی داشته است.

سه گروه بیمه‌ و صندوق‌های بازنشستگی، فرآورده‌های نفتی، کک و محصولات شیمیایی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در میان صنایع، فلزات اساسی و هتل ها و رستوران‌ها شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت و نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شرانل (نفت ایرانول) و ویسا (سرمایه گذاری ایساتیس پویا) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* کاهش ارزش صف‌های خرید بورس

درجریان معاملات روز دوشنبه، 100 سهم با رشد قیمت و 506 نماد نیز با کاهش قیمت روبرو شدند. تعداد 5 سهم در صف خرید و 100 نماد نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز نسخه های ناکارآمد برای بورس کاری قبل 75 درصد افزایش یافت و 215 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 55 درصد افت کرد و در رقم 58 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای سکرد (شرکت سیمان کردستان)، تکنو (شرکت تکنو تار) و خچرخش (شرکت چرخشگر) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهم های شاوان (شرکت پالایش نفت لاوان)، غنوش (نوش مازندران) و قچار (فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال) تعلق داشت.

نسخه های ناکارآمد برای بورس

شوک امیدوار کننده به بورس تهران

شوک امیدوار کننده به بورس تهران

رشد ارزش معاملات خرد در بازار سهام

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 7 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 85 میلیارد تومان رسید، بازار سهام برای رقم زدن اتفاقات خوب به محرک قوی نیاز دارد.

سایه سنگین سود سپرده بانکی بر بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تولید و بازار ریسکی را کاهش می‌دهد، گفت: یکی از ریسک‌هایی که بازار سرمایه به شدت از آن هراس دارد، افزایش بهره بانکی است.

چرا بورس ریخت؟

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل ریزش بورس در هفته‌های اخیر گفت: اکنون فرصت مناسبی برای تهیه یک پرتفوی مناسب برای کسب سود در آینده است.

بازگشت انتظارات مثبت به بورس

بورس بعد از نوسانات روزهای اخیر و حتی قرمز پوش شدن یکبار دیگر با حرکت صعودی همراه شد دامنه روند صعودی در بازار سرمایه به دیروز هم کشیده شد و شاخص کل بورس توانست بیش از ۶۰۰۰ واحد افزایش یابد.

بورس قرمز ماند

هرچند که شاخص بورس در ساعات ابتدایی معاملات روندی صعودی داشت و تا یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد افزایش یافت، اما در ساعات میانی و پایانی، روند نزولی به خود گرفت و در نهایت با چراغ قرمز به کار خود پایان داد.

معرفی بهترین دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در اصفهان

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان نام دوره‌ای است که این روزها با فراگیر شدن ارزهای دیجیتال، درخواست زیادی دارد. به همین دلیل در این مطلب ابتدا به بررسی مزایای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال پرداخته و سپس یک کلاس حضوری ارز دیجیتال در اصفهان را معرفی کرده‌ایم، بنابراین تا آخر مطلب همراهمان باشید.

رونق بورس با آزاد‌سازی منابع

با آزاد سازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی کارشناسان انتظار کاهش نرخ ارز و بهبود شاخص بورس را دارند. به گفته نظران منابع بلوکه شده ایران در صورت آزادسازی اگر برای جبران کسری بودجه بکار برود و بخشی هم به شکل کالاهای واسطه ای وارد شود می‌تواند به رشد اقتصادی، رونق معاملات بورسی و کاهش انتشار اوراق کمک کند.

درخواست وزیر اقتصاد از مدیران بورس

راهکارهای میان مدت و بلند مدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس سازمان بورس و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد.

پایان هفته خاکستری بورس تهران

شاخص کل بورس در آخرین روز کاری این هفته، به روند نزولی خود ادامه داد و با افت حدود ۴۷۸۶ واحدی به یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحد رسید.

جزئیات واریز مبالغ جدید به بورس

آخرین اخبار حاکی از آن است که صبح امروز مبالغ جدیدی توسط صندوق توسعه ملی به حساب صندوق ‌تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

بورس هفته را با کاهش آغاز کرد

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس در سومین روز کاری این هفته امروز هم روند افزایشی خود را حفظ کرد و نسبت به دو روز گذشته(دوشنبه)، با رشد ۱۲ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

۸ عامل ریزش و رکود بازار سرمایه اعلام شد

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام ۸ چالش عمده و ۶ پیشنهاد برای مدیریت نا اطمینانی ها را اعلام کرد.

بورس پاییز را قرمزپوش آغاز کرد

شاخص کل بورس در حالی در روز گذشته با افت خود سرمایه‌گذاران را شوکه کرد که به گفته کارشناسان امکان ریزش‌های بیشتر شاخص همچنان وجود دارد.

چرا بورس درجا می‌زند؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نبود ورود پول جدید به بازار که به خاطر شرایط وضیعت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور است، مهم‌ترین دلیل درجا زدن این روزهای بازار سرمایه است.

علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

شاخص کل بورس تهران امروز (سه‌شنبه، ۴ مردادماه) با ۹۶۸ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ٤۳۸ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش تیتربرتر؛ به گفته کارشناسان قیمت گذاری دستوری عامل اصلی نوسانات بورس است.

علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

 علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

یک کارشناس اقتصادی، از دلایل اصلی تاثیرگذار در وضعیت کنونی بورس را روش‌های جدید قیمت‌گذاری دانست و گفت: با قیمتگذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که هم در ذهن بورسی‌ها و هم در واقعیت بر انتظارات افراد تاثیرگذار است.

به گزارش ایبِنا، مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: با توجه به اینکه تقریبا ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تسهیلات و سپرده قطع است؛ اثرگذاری مستقیم یا واضحی بر شاخص بورس نمی‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: ممکن است بگوییم در بلندمدت شاید در رفتار تسهیلات‌دهی یا رفتار بانک‌ها در نرخ سود سپرده می‌تواند با روش‌های غیرصریح اثر داشته باشد؛ اما با این شرایط کنونی و در کل، در کوتاه مدت قطعا اثری ندارد. متاسفانه عملا از اتفاقات سال ۹۹ به بعد نرخ بهره بین بانکی به عنوان یک شاخص بین بورسی‌ها جا افتاده است.

شاکری با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی که اثر قاطع‌تری در وضعیت کنونی بورس دارد، روش‌های جدید قیمت‌گذاری است، تصریح کرد: با قیمتگذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسی‌ها و هم در واقعیت بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهم های مختلف برای صاحبانشان می‌تواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.

اقدام مثبت بانک مرکزی در کمک به شرکت‌های بورسی صادرات‌محور

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و تاثیر آن در تسهیل امور شرکت‌های بورسی صادرات‌محور، تاکید کرد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می‌توانیم بگوییم ورود نرخ ارز توافقی اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور دارد.

باتوجه به اینکه کشورهای مختلف از سیاست افزایش نرخ بهره در برابر تورم های دو سال اخیر به ویژه در ۲ هفته اخیر (ناشی از کرونا، جنگ اوکراین) استفاده کرده‌اند و باعث شده نرخ کامودیتی‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش داشته باشد، برخی معتقدند این امر هم در نوسانات بازار بی‌تاثیر نبوده است.

 علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

علت اصلی نوسانات بورس در دولت سیزدهم

در همین‌باره، شاکری معتقد است: می‌توانیم بگوییم بخشی از رشدی که ناشی از رشد کامودیتی‌ها بوده در ماه‌های ابتدایی امسال و انتهای سال گذشته، ممکن است در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها پس گرفته شده باشد؛ اما این موضوع در مقابل عوامل دیگر و به طور خاص قیمتگذاری دستوری، مهم نیست و نباید اصراری روی آن داشته باشیم.

آخرین وضعیت بورس

شاخص هم‌وزن با ۲ هزار و ۸۳۱ واحد کاهش به ۳۸۸ هزار و ۲۹۹ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ۶۹۹ واحد افت به ٢۳۳ هزار و چهار واحد رسید.

شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۳۶۵ واحد کاهش و شاخص بازار دوم سه هزار و ۴۴ واحد افزایش را ثبت کرد.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال معامله شد.

همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۶۴۳ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۵۷۸ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۴۰۷ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۳۹۹ واحد و پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۲۴۷ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۲۶۲ واحد، فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با ۲۰۱ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۱۷۸ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۱۵۷ واحد و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۱۴۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، امروز نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ایران خودرو (خودرو) و سیمان کردستان (سکرد) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۷۰۷ میلیون و ۹۷۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۹۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۵۵ واحد کاهش داشت و به ۱۸ هزار و ۸۱۸ واحد رسید.

در این بازار یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۱۳۴ هزار و ۵۸۰ نوبت بود.

نمادهای پخش البرز (پخش)، پویا زرکان آق دره (فزر)، پلیمر آریاساسول (آریا)، حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر)، بهمن دیزل (خدیزل) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

همچنین صنعتی مینو (غصینو)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، اعتباری ملل (وملل) و تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) و بانک دی (دی) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

ند کارگزاری امروز با اختلال مواجه شده است.

 • زمان ثبت نام مجدد جاماندگان سهام عدالت در سال 1400
 • مبلغ قسط ماهیانه وام سهام عدالت چقدر است؟+شرایط

سرنوشت بورس چه می شود؟

سرنوشت بورس چه می شود؟

سرنوشت بورس چه می شود؟

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه به برخی عوامل اثرگذار بر روند حرکتی بازار سرمایه در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: حضور فصل مجامع، افزایش نرخ دلار، حواشی مرتبط با بورس کالا، کاهش عوارض گمرکی و تعیین آن با نرخ ارز نیمایی در نزول بازار سرمایه اثر گذاشته است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرایط اقتصادی کشور موجب شده تا این روزها نقدینگی در بازارهایی جز بازار سرمایه حضور داشته باشد که البته با توجه به نشانه‌هایی که از رکورد در اقتصاد و این بازارها دیده می‌شود، می‌توان انتظار حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را داشت.

وی افزود: بورس همواره خود را با تورم هماهنگ می‌کند اما زمان آن مشخص نیست و از سوی دیگر در این روزها باید منتظر رقابت نرخ بهره با بازارسرمایه نیز بود.

دارابی، بازار سرمایه را مهجور در نزد مسئولان، دولتمردان و حتی اصحاب رسانه دانست و ادامه داد: ضعف اطلاع‌رسانی از سال‌های گذشته در بازار سرمایه دیده می‌شود و از سوی دیگر حضور بورس و کارشناسانش در نهادهای تصمیم‌گیری بسیار کم بوده است. حتی برخی جریان ها وجود دارد که تلاش می کنند سطح رئیس سازمان به حد هیات دولت نرسد تا از این بخش حمایت بیشتری نشود.

وی گفت: بر اساس آمارها می توان به یکی دیگر از خصوصیات بازار سرمایه اشاره کرد؛ به طوری که این بازار به لحاظ رفتار شاخص، پایداری دارد و پس از چند روز مثبت یا منفی شدن به رفتار واقعی خود باز می‌گردد.

دارابی همچنین به طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی اشاره کرده و افزود: این طرح منجر می شود تا قیمت گذاری دستوری، انحطاط اقتصاد را رقم بزند.

وی افزود: زمانی که شورای بورس وجود دارد، تشکیل و ایجاد شورای جدید که پر از کمیسیون و . است و موازی کاری نیز دارد، بی‌معنا خواهد بود.

این فعال بازار سرمایه با انتقاد از رشد بی‌رویه بوروکراسی‌ها در کشور و بدنه اقتصاد گفت: سیستم بورکراتیک موجودی زنده است و سعی می کند هر جا که پول و تصمیم‌ساز است را به دست آورد. بنابراین به بازار آزاد حمله و آن را نابود می کند. این سیستم و اعضای آن تلاش دارد تا رانت عظیم خود را حفظ کند. از این رو قیمت‌گذاری آزاد تحت فشار قرار می‌گیرد و منفعت به سمت رانت سوق داده می شود.

این فعال بازار سرمایه طرح مذکور را غیراصولی، ناشیانه، محافظ منفعت برخی اشخاص دانست و اعلام کرد: امیدوارم بورس کالا از گردنه این قوانین بگذرد.

دارابی یادآور شد: اگر پتروشیمی و فولاد سیمان پس از سال ها رکود، استهلاک و استهمال رونق داشته و زنده شده اند، مدیون بورس کالا هستند.

وی همچنین تخصیص و چند نرخی شدن ارز را یکی از تجربه های ناکارآمد و ناشی از حاکمیت رانت دانست و با بیان این که اجرایی شدن طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی عقبگرد بزرگ بورس و اقتصاد است، گفت: این اتفاق باعث خواهد شد تا تلاش‌ها برای ورود سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی به بورس، حذف یارانه های پنهان به همراه رانت و قیمت‌گذاری‌های ناشی از اتصال به قدرت و دلالی و . از بین برود.

دارابی حذف مشارکت مردم را یکی دیگر از آثار این مصوبه عنوان کرد و گفت: با این رخداد سرمایه مردمی از ریل بورس خارج می شود. بنابراین اگر برخی رانت‌ها از صنایع با عرضه در بورس کالا از بین رفته، با این مصوب شدن این طرح مجددا شرایط تاریک و به نفع سوداگران و رانت بازان می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.