مزایای داشتن حساب بین المللی


مزایای داشتن حساب بین المللی

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

آراد برندینگ راهی به سوی ثروت

آموزش های تجارت: همکاری با صرافی ها + راه اندازی قالب جدید عربی و .

آراد برندینگ یک شرکت بزرگ تجاری با بیش از ۸۰۰ کارمند متخصص و ۵۷۰۰ تاجر مستقل است که در بیش از ده هزار محصول به تجارت مشغول است.
عمده فعالیت تجاری آراد برندینگ بر روی صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور و یا تجارت داخلی می باشد و هیچگونه فعالیتی در زمینه واردات ندارد.

ایده ما برای افزایش ثروت

ما بر این باوریم اگر کسی می خواهد ثروتمند شود بهترین مسیر تجارت است و در کنار هر کسی که قصد دارد تجارت کند می ایستیم و صفر تا صد تجارت را هم به او می آموزیم و هم اجرا می کنیم تا تعداد تاجران ایرانی را زیاد کنیم.
علاقه مندان به تجارت هم می توانند در دفتر مرکزی آراد برندینگ واقع در شهر قم به عنوان کارمند فعالیت نمایند و هم می توانند به عنوان تاجر مستقل با آراد همکاری داشته باشند.

ما برای کارمندان تجاری خودمان و تاجران مستقل به روش های مختلف که یکی از آنها برندسازی اینترنتی می باشد جذب مشتری می کنیم و با راه اندازی ساختار تامین کالا، اقدام به مذاکره با مشتریان و ارسال کالاهای درخواستی آنان می نماییم.
تمام نگرانی های یک تاجر در زمینه تجارت داخلی و صادراتی را پاسخ اجرایی داده ایم و روز به روز در حال افزایش قدرت برندسازی و مذاکرات در ایران و جهان هستیم.
خبرهای روزانه سایت ما نشان از قدرت ما در امر تجارت دارد و امیدواریم روز به روز بر حجم اشتغال و کارآفرینی و رونق تولید بیافزاییم.

همکاری با آراد تاکنون درآمدهای بالایی را برای تاجران آرادی به همراه داشته است.
کارمندان آراد برندینگ که تجارت می کنند نیاز به پرداخت هیچ وجهی ندارند بلکه حقوق هم دریافت می نمایند و پورسانت هم می گیرند.
اما تاجران مستقل برای فرآیند برندسازی خود باید وجهی را پرداخت نمایند و در سود تجارتشان ۲۰ درصد سهم برای آراد در نظر می گیرند پس سود خودشان به مراتب بیشتر از سود کارمندان تجاری آراد است.
علاقه مندانی که قصد ورود به تجارت به شیوه آراد برندینگ را دارند می توانند از طریق لینک بالای صفحه (ایده ما برای افزایش ثروت) اقدام نمایند و به صورت کارمند یا مستقل با آراد همکاری داشته باشند.

قوانین حریم شخصی

آرادی ها از طریق سایت آراد برندینگ می توانند خود را در معرض دید نمایش مشتری هایشان قرار دهند به این صورت که در انتهای هر مطلبی نام یک تاجر قرار داده شده که مردم با آنها تماس می گیرند.
در صورتی که تاجری خلاف مقررات قانونی تجارت در کشور و قوانین مقررات داخلی آراد رفتار نماید شماره تماسش برداشته خواهد شد.
مشتریان قبل از دادن وجه به تاجران می بایست خودشان به اعتبارسنجی و اعتماد به تاجر اهتمام ورزند و در صورتی که تخلفی از سوی تاجر رخ بدهد آراد برندینگ مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود و مسیر قضایی اش بین مشتری و تاجران خواهد بود.
کاربران سایت اجازه درج پیام های ناقض حقوق اشخاص دیگر را ندارند.
همچنین کاربران نباید در خصوص امور مذهبی و سیاسی در این سایت اظهار نظر کنند.
چنانچه هر یک از کاربران این ماده را رعایت نکنند، بلافاصله از سایت اخراج شده و چنانچه خریدی انجام داده باشند، وجه واریزی به آنان مسترد نمی‌شود.
همچنین کاربر یا عضو حق استفاده از این سایت را از دست می‌دهد.

ساعت پاسخگویی دفتر مرکزی آراد برندینگ ۱۰ تا ۱۸ می باشد.
در صورتی که شماره تماس مشاوران تجاری، مدیرگروه های بین المللی و یا مدیران تامین کالا را داشته باشید عموما تا ساعت ۲۲ پاسخگو هستند.

خدمات پس از فروش

زمانی که تجارت را با آراد آغاز می کنید واحد فنی ما به برندسازی اینترنتی شما مشغول می شود و شماره تماس شما در انتهای خبرهای سایت آراد قرار می گیرد.
و در طول همکاری با آراد ۴ شخص شما را همراهی می نمایند: مشاور تجاری، مدیرگروه، مدیر تامین کالا و مسئول اطلاع رسانی.
در صورتی که در هر یک از مزایای داشتن حساب بین المللی مراحل اجرای پروژه برندسازی یا مذاکرات تجاری تان ضعف یا خطا دیدید و یا نقطه نظری درباره بهتر شدن آنها داشتید می توانید از طریق ارتباط با مسئولین فوق الذکر اطلاع دهید.
آراد برندینگ از این نظر انعطاف بسیار بالایی دارد که می تواند فعالیت شما را بهبود دهد.
نظارت مرتب شما بر فرآیند کارها و ارتباطتان با مسئولان آراد می تواند نتایج تجاری شما را با پیشرفت قابل ملاحظه ای همراه نماید که امیدواریم از این فرصت بهره های لازم را ببرید.
مشاوران ما به شما پیشنهادهای سازنده ای درباره بهتر برند شدنتان می دهند که استفاده از آن رهنمودها نیز می تواند بسیار موثر باشد.

در صورتی که می خواهید شکایت خود را از ما ثبت کنید می توانید از طریق شماره تماس زیر اقدام نمایید.
۰۹۱۲۰۴۴۲۸۵۳ خانم رضوانی

خرید آنلاین بلیط پرواز خارجی

Flight

بلیط تمام خطوط هوایی دنیا در سایت علی‌بابا موجود است، چه پروازهایی که مبدا یا مقصد آنها ایران است و چه پروازهای داخلی دورترین کشورهای دنیا. پروازهای ایرلاین‌هایی مثل لوفت‌هانزا، امارات، قطرایرویز، ترکیش‌ایر، ایرفرانس، کی‌ال‌ام، آئروفلوت، آلیتالیا، اوکراینی، ایرایژیا، پگاسوس و ده‌ها ایرلاین دیگر در علی‌بابا قابل تهیه هستند. همچنین بلیط پروازهای خارجیِ شرکت های هواپیمایی داخلی مانند ماهان، ایران‌ایر، قشم ایر، آتا و .. نیز روی سایت علی‌بابا به فروش می‌رسد.

چطور می توانم در مورد مقررات پرواز یا ویزا مربوط به سفرم اطمینان پیدا کنم؟

حتما قبل از انتخاب پرواز خود در مورد مقررات پرواز و قوانین مربوط به ویزا تحقیق کنید (مثلا ممکن است مقصد سفر شما نیاز به ویزا نداشته باشد ولی برای توقفی که در مسیر دارد نیاز به ویزای ترانزیت داشته باشید). برای این کار به صفحه قوانین و مقررات پرواز خارجی مراجعه کنید و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید با پشتیبانی علی‌بابا تماس بگیرید. ۰۲۱-۴۳۹۰۰۰۰۰ : شماره تماس

آیا برای خرید بلیط ایرلاین‌های خارجی، نیازی به کردیت‌کارت یا روش‌های پرداخت ارزی خواهم داشت؟

به هیچ وجه. شما هزینه‌ بلیط را به صورت ریالی و با کارت‌های شتابی که در دست دارید، تنها با داشتن رمز دوم کارت پرداخت می کنید و بلیط شما بلافاصله صادر خواهد شد و قابل استفاده خواهد بود.

آیا ساعت، قیمت و دیگر مشخصات پروازها روی سایت علی‌بابا قطعی است؟

بله، آنچه پس از جستجوی پرواز مورد نظر خود روی سایت علی‌بابا می‌بینید، برنامه قطعی پروازهای ایرلاین‌هاست که به ریال محاسبه شده است. اگر احیانا تغییری در ساعت یا برنامه‌ی پرواز به وجود بیاید، از طریق پشتیبانی سایت علی‌بابا به اطلاع شما خواهد رسید.

آیا پروازهای چارتر خارجی هم روی سایت علی‌بابا عرضه می‌شود؟

بله. بلیط کلیه‌ی پروازهای چارتر خارجی که از سوی ایرلاین‌های داخلی یا خارجی برای فروش عرضه می‌شوند را می‌توانید روی سایت علی‌بابا ببینید.

چطور می توانم برای سفرم ارزان ترین بلیط ممکن را تهیه کنم؟

ارزان بودن بلیط سفر به عوامل مختلفی مرتبط است که برخی از مهم ترین آنها این موارد هستند: در پروازهای سیستمی معمولا هرچه به زمان پرواز نزدیک تر می شویم به دلیل پر شدن کلاس نرخی های ارزان تر، قیمت آن افزایش پیدا می کند. معمولا هرچه زودتر پروازتان را بخرید ارزان تر است. بلیط ایرلاین های مختلف را چک کنید. برای اغلب مسیرها ایرلاین های کم هزینه (Low Cost Airline) وجود دارند که در ازای خدمات و امکانات کمتر، پروازهای ارزان تری به شما پیشنهاد می دهند. در روزهای مختلف سال، فصل و هفته و حتی ساعات متفاوت، قیمت یک پرواز ممکن است تغییرات زیادی داشته باشد. با استفاده از تقویم قیمتی و فیلترهای تعبیه شده جستجو می توانید با چند روز جابجایی پروازهای به مراتب ارزان تری پیدا کنید. علاوه بر این، پروازهای توقف دار و صبح زود هم معمولا پروازهای ارزان تری هستند. بلیط خود را از سایت های معتبر خریداری کنید و قیمت آنها را در ازای خدمتی که می دهند با هم مقایسه کنید. با در نظر گرفتن این موارد می توانید هوشمندانه، بهترین و ارزان ترین پرواز را برای سفر خود تهیه کنید.

تقویم قیمتی (Flexible Date) چیست و چه کمکی به من می‌کند؟

تقویم قیمتی امکان مقایسه قیمت های روزهای نزدیک به جستجو را به شما می دهد. با کلیلک روی نوار سبز رنگ تقویم قیمتی، قیمت بلیط‌های ۳ روز قبل و ۳ روز بعد از تاریخ مورد نظر شما در جدولی نمایش داده می‌شود و به این ترتیب می‌توانید با تغییر کوچکی در برنامه‌ی سفر خود، هزینه‌ی بلیط را حتی تا نصف کاهش دهید!

بهترین پروازها (Best Flights) چه پروازهایی هستند؟

در هر جستجویی که انجام می دهید، به صورت پیش فرض در ابتدای فهرست با پروازهایی روبرو می شوید که به عنوان بهترین پروازها به شما معرفی می شوند. در الگوریتم گزینش و نمایش این پروازها هر دو فاکتور قیمت و مدت زمان سفر در نظر گرفته شده است.

چگونه می توانم بلیط پروازم را کنسل کنم یا تغییر دهم و از شرایط و جریمه آن مطلع شوم؟

برای اطلاع دقیق از شرایط و جریمه کنسلی یا تغییر بلیط پرواز مورد نظرتان در هر ساعتی از شبانه روز می توانید با پشتیبانی علی‌بابا تماس بگیرید.

برای سوار شدن به هواپیما چه زمانی باید در فرودگاه باشم و چه مدارکی مورد نیاز است؟

برای اینکه بدون دغدغه سفر مزایای داشتن حساب بین المللی خود را آغاز کنید باید حداقل دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. برای پرواز نیازی به داشتن پرینت بلیط ندارید و تصویر و شماره بلیط به همراه مدارک شناسایی کفایت می کند.

خرید بلیط هواپیما خارجی

شرکت سفرهای علی‌بابا که فعالیتش را از سال 1393 شروع کرد، بعد از چندین سال فعالیت در زمینه فروش اینترنتی بلیط سفر، توانست که رتبه یک این حوزه را از آن خودش کند و رضایت 97.2 درصد از مشتریان را با ارائه خدمات شایسته و پشتیبانی 24 ساعته به دست بیاورد. مطمئن باشید که اگر شما هم برای خرید بلیط هواپیما خارجی به علی‌بابا اعتماد کنید، پشیمان نخواهید شد.

مزایای رزرو بلیط پرواز خارجی از علی‌بابا

یکی از دلایلی که برای خرید بلیط پرواز خارجی می‌توانید روی علی‌بابا حساب کنید فرایند خرید آسان و پنل کاربرپسند آن است. در ابتدا وارد وب‌سایت علی‌بابا شده و اطلاعات سفر (یعنی شهرهای مبدا و مقصد، تاریخ حرکت و تعداد مسافرین) را وارد کنید. حالا فقط با یک کلیک، لیستی کامل از پرواز خارجی برای شما فهرست خواهد شد.
اگر دقت کنید خواهید دید که قیمت هر کدام از این موارد با دیگری فرق دارد و شما حتما باید قبل از خرید بلیط هواپیما خارجی، این موارد را بررسی کنید تا بتوانید مناسب‌ترین گزینه را بر اساس سلیقه و بودجه‌تان پیدا کنید. این که برای رزرو پرواز خارجی لیستی مزایای داشتن حساب بین المللی از گزینه‌ها پیش روی شماست یکی از مزایای خرید بلیط از وب‌سایت علی‌باباست، چراکه دست شما در انتخاب باز است و می‌توانید بلیط‌های ایرلاین‌های متفاوت را با هم مقایسه کنید.

خرید بلیط هواپیما خارجی ارزان با تقویم قیمتی علی‌بابا

یکی دیگر از امکاناتی که برای پیدا کردن پرواز خارجی ارزان دارید، استفاده از تقویم نمایش داده شده در بالای صفحه است. در این تقویم قیمتی، با یک کلیک می‌توانید قیمت بلیط هواپیما خارجی روزهای قبل و روزهای بعد را مشاهده کنید و اگر مجبور نیستید که در روز خاصی سفرتان را شروع کنید، می‌توانید گزینه‌های به‌صرفه‌تری را انتخاب کنید؛ چرا که یکی از روزهای هفته با رنگ سبز نمایش داده شده و این به معنای بلیط هواپیما ارزان در آن روز خاص هست.
تعداد بلیط هواپیما خارجی که فهرست شده است زیاد است؟ یا وقت ندارید که بین همه گزینه‌ها بگردید؟ مساله‌ای نیست چون علی‌بابا فکر اینجای کار را هم مزایای داشتن حساب بین المللی کرده است. درسمت راست و بالای صفحه، تعدادی فیلتر مشاهده می‌کنید که مواردی مانند نوع ایرلاین، کلاس پروازی (اکونومی یا بیزینس)، بازه قیمت، نوع بلیط (چارتری یا سیستمی) و. را در اختیار شما می‌گذارد. برای سهولت در پیدا کردن پرواز خارجی دلخواه‌تان می‌توانید از این فیلترها استفاده کنید تا فقط گزینه‌هایی که مدنظرتان است برای شما نمایش داده شود.
همچنین در بالای صفحه هم دو گزینه مرتب‌سازی وجود دارد (مرتب‌سازی بر اساس قیمت و زمان). اگر از این فیلترها استفاده کنید، ترتیب نمایش بلیط هواپیما خارجی بر اساس ترتیبی که مد نظر شماست تغییر خواهد کرد تا بلیط‌تان را آسان‌تر پیدا کنید.

ایرلاین‌ها یا خطوط هوایی علی‌بابا در پروازهای خارجی

یکی دیگر از سوالاتی که در حین خرید بلیط هواپیما خارجی به ذهن مشتریان می‌رسد این است که بلیط هواپیمای چه خطوط هوایی را می‌توانیم از علی‌بابا بخریم. خوشبختانه بلیط هواپیما خارجی تمام خطوط هوایی در وب‌سایت علی‌بابا موجود است و این مقصد و سلیقه شماست که تعیین می‌کند کدام گزینه را انتخاب کنید. همچنین اگر تعداد شما بیش از ۹ نفر است، نیازی به رزرو پرواز خارجی به صورت تک‌به‌تک ندارید؛ به راحتی می‌توانید یک درخواست گروهی بدهید تا بلیط تمام افراد به صورت یک‌جا برای شما صادر شود.
راستی، اصلا فرقی نمی‌کند که بلیط هواپیما خارجی می‌گیرید یا داخلی؛ برای خرید بلیط هواپیما از علی‌بابا و پرداخت وجه آن می‌توانید از کارت‌های بانکی عضو شتاب استفاده کنید و نیازی به کارت اعتباری خارجی و ارز ندارید.

امکان استرداد بلیط هواپیما خارجی در علی‌بابا

امکانات و خدمات علی‌بابا هنوز تمام نشده! علی‌بابا همیشه تمام سعیش را می‌کند که مشتریانش را راضی نگه داشته و تمام خدمات ممکن را به آن‎ها ارائه بدهد. به همین دلیل، استرداد بلیط (کنسلی بلیط) هم یکی از این گزینه‌هاست.
شاید بعد از خرید بلیط هواپیما خارجی، مشکلی برای شما پیش بیاید که مجبور شوید سفرتان را کنسل کرده و یا تاریخ آن را تعویض کنید. برای این کار می‌توانید تقاضای استرداد بلیط هواپیما خارجی را برای کارشناسان ما بفرستید تا بلیط شما را گرفته و پولتان را به شما بازگردانند. همچنین برای استفاده از سرویس استرداد بلیط در علی‌بابا نیازی به مراجعه حضوری ندارید؛ فقط کافی است که قوانین کنسلی را روی وب‌سایت مطالعه کرده و مدارک لازم را روی وب‌سایت بارگذاری کنید.
دقت و تخصصی که در طراحی وب‎سایت علی‌بابا به کار گرفته شده، باعث شده است که تمام صفحات آن با تمام دستگاه‌ها (موبایل، لپ‌تاپ و تبلت) سازگاری داشته باشد و به همین دلیل در حین خرید بلیط هواپیما خارجی از هر دستگاهی که استفاده کنید، به هیچ مشکلی برنخواهید خورد.

رزرو بلیط پروازهای خارجی با اپلیکیشن علی‌بابا

البته برای خرید بلیط هواپیما خارجی (یا هر نوع بلیط، هتل و تور) هیچ الزامی وجود ندارد که حتما از وب‌سایت استفاده کنید. علی‌بابا یک اپلیکیشن زیبا و کاربردی هم دارد که از طریق کافه بازار هم قابل دانلود است. اگر این اپلیکیشن را دانلود کنید، کار شما آسان‌تر هم خواهد شد. همچنین دانلود اپلیکیشن برای اپلی‌ها هم امکان‌پذیر است.

با پشتیبانی 24 ساعته علی‌بابا، با خیال راحت بلیط پرواز خارجی رزرو کنید

این که در حین خرید بلیط هواپیما خارجی یا حتی بعد از خرید، سوال یا مشکلی برای شما پیش بیاید یک مساله طبیعی است. تفاوتی که سرویس‌دهنده‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع برخورد آن‌ها با مشکل یا سوال شماست. علی‌بابا با تیم پشتیبانی 24 ساعته که 247 نفر پشتیبان متخصص و متعهد در آن حضور دارند، در تمام ایام هفته و در کل ساعات روز، همیشه آماده پاسخگویی به شماست. طبق یکی از آخرین نظرسنجی‌هایی که انجام شده است، بیش از 97 درصد از مشتریانی که از خدمات علی‌بابا استفاده کرده‌اند، رضایت کامل از آن داشته و آن را به دوستان و آشنایان خودشان پیشنهاد کرده‌اند.

رشد ۵۰ درصدی میانگین مبلغ وام‌های قرض‌الحسنه پرداختی/ روزانه ۹ هزار حساب جدید افتتاح می‌شود

بالاترین افتتاح حساب روزانه در شبکه بانکی برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است و این بانک هر روز ۹ هزار حساب جدید افتتاح می‌کند.

سید سعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه سطح تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: در سال گذشته سقف وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومان بود، اما با توجه به شرایط تورمی و نیاز مردم این سقف با کمک بانک مرکزی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته تا برخی از معضلات و مشکلات مردم برطرف شود.

شمسی‌نژاد گفت: افزایش سقف وام قرض‌الحسنه مورد استقبال بسیاری از آحاد جامعه قرار گرفت، به طوری که در گذشته افرادی که تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کرده بودند، توانستند ما‌به‌التفاوت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان وام را نیز دریافت کنند و این موضوع موجب شد تا ورود منابع بانک بیشتر شود و به تبع آن پرداخت وام افزایش یابد.


رشد ۵۰ درصدی میانگین مبلغ وام‌های پرداختی

این متخصص حوزه پولی و بانکی بیان داشت: میانگین رقم وام در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تومان بود، اما با افزایش سقف وام به ۲۰۰ میلیون تومان موجب شد تا میانگین وام پرداختی ۵۰ درصد رشد کند و به بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد.

وی با اشاره به این که پرداخت وام‌های ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۵ هزار مورد رسیده است، گفت: از ابتدای امسال حدود یک میلیون و ۳۱۲ هزار فقره وام خرد پرداخت کرده‌ایم، که از نظر تعدادی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد و از نظر مبلغی حدود ۱۰۷ درصد رشد کرده است. در ۶ ماهه ابتدای امسال ۴۲۳ هزار میلیارد ریال وام پرداخت کرده‌ایم، اما این نسبت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

شمسی‌نژاد با اشاره به این که بانک‌ها مجاز هستند رشد ترازنامه بین ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد داشته باشند، اما بانک‌های قرض‌الحسنه مجازند تا ۵ درصد ترازنامه‌های خود را رشد دهند، گفت: اگر رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه پایین باشد، مانع بزرگی برای رشد پرداخت وام است. در این مورد بانک مرکزی به دلیل رشدی که بانک‌های قرض‌الحسنه داشتند، مبنای ۵ درصد را اتخاذ کرده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تصریح کرد: در ۶ ماهه امسال رشد ترازنامه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نزدیک به ۵ درصد بوده است، اما در نیمه دوم سال انتظار بر این است که رشد ترازنامه ما به بیش از ۵ درصد برسد، زیرا پرداخت وام افزایش پیدا کرده است. با این حال احتمالاً میانگین کل سال در محدوده ۵ درصد باقی خواهد ماند و فعلاً نرخ ۵ درصد جوابگوی فعالیت‌های ما است. اما اگر پرداخت وام افزایش یابد، با بانک مرکزی تعامل خواهیم کرد تا مجوز افزایش بیشتر ترازنامه را دریافت کنیم.

وی افزود: سقف وام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به هر فرد ۲۰۰ میلیون تومان است و به همین دلیل ما ابر بدهکار بانکی نداریم.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: این بانک ملزم به افشای صورت‌های مالی است و به صورت ۶ ماهه و سالانه صورت‌های مالی را در وب‌سایت کدال یا در وب‌سایت بانک منتشر خواهیم کرد. لازم به یادآوری است که در بین بانک‌ها، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با بهترین کیفیت صورت‌های مالی خود را افشا می‌کند.

وی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که بانک‌ها با آن رو‌به‌رو هستند، پرداخت وام تکلیفی است و حجم وام تکلیفی در سال جاری بسیار زیاد شده است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران چهارمین بانک پرداخت‌کننده وام تکلیفی است.

شمسی‌نژاد گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.


افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت وام ازدواج در ۶ ماهه نخست سال جاری

وی افزود: در خصوص وام فرزندآوری در سال جاری تا کنون ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال وام پرداخت کرده‌ایم و به‌طور میانگین هر نفر حدود ۴۰ میلیون تومان وام فرزندآوری دریافت کرده است؛ بنابراین ما جزو بانک‌هایی مزایای داشتن حساب بین المللی بوده‌ایم که بیشترین وام فرزندآوری را پرداخت کرده است. به مناسبت ماه ربیع از شعب خواسته‌ایم که هر شخصی که مدارکش کامل شد، وام فرزندآوری وی سریعاً پرداخت شود تا کسی در صف باقی نماند.

این متخصص حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: به مددجویان کمیته امداد در ۶ ماهه ابتدای امسال ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده، رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: در ۶ ماهه ابتدایی امسال به افراد تحت پوشش بهزیستی مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۳۵ میلیارد ریال بوده، رشد ۴۰۰ درصدی داشته است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پرداخت وام تکلیفی با همه توان به وظایف خود عمل کرده، هر چند که حجم تقاضا به شدت بالاست، اما در پرداخت وام تکلیفی ۱۵۰ درصد رشد داشته‌ایم.

وی با اشاره به برنامه افزایش سرمایه این بانک گفت: در ۶ ماهه اخیر ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه ۳۴ هزار میلیارد ریالی بانک را در گام اول انجام داده‌ایم، در گام دوم با سود انباشته افزایش سرمایه دوم را ثبت کرده‌ایم و سرمایه بانک را از ۳۴ هزار میلیارد ریال به ۵۰ هزار میلیارد ریال رسانده‌ایم.


افزایش سرمایه به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار بانک قرار دارد

شمسی‌نژاد گفت: در گام سوم به کمک وزارت اقتصاد، بحث افزایش سرمایه از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده‌ایم که افزایش سرمایه ما از محل آورده غیرنقدی است. به این ترتیب که تقریباً ۴۰ درصد از شعب خود را که استیجاری است با شعب مازاد بانک‌های سهام‌دار تهاتر می‌کنیم.

وی در همین رابطه افزود: این نوع افزایش سرمایه چند حسن دارد، اول این که هزینه عملیاتی بانک را به شدت کاهش می‌دهد و شعب استیجاری تبدیل به شعب ملکی می‌شود. دوم اینکه املاک مازاد سهامداران عمده را دریافت می‌کنیم که در اینجا تهاتر بین ۲ بانک انجام خواهد شد. سوم اینکه شعب بانک به قیمت روز کارشناسی می‌شود و به دارایی بانک افزوده خواهد شد.

این متخصص مسائل بانکی ابراز داشت: اگر تا پایان سال مرحله سوم افزایش سرمایه را انجام دهیم، تنها بانکی خواهیم بود که در یک سال هر سه نوع افزایش سرمایه را در تاریخ صنعت بانکداری انجام داده‌ایم.

شمسی‌نژاد اعلام کرد: در دوره ۱۰ ماهه مدیریت جدید این بانک، کار‌های خوبی همچون افزایش سقف وام، تبدیل شدن بانک‌های قرض‌الحسنه به بانک‌های عامل پرداخت حقوق و دستمزد، افزایش چشمگیر حجم سپرده‌گذاری مردم و . صورت گرفته است.

وی افزود: در ۱۴ سال گذشته منابع این بانک ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما از آذر سال ۱۴۰۰ تا کنون منابع بانک با حدود ۸۵ درصد رشد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شمسی‌نژاد گفت: با توجه به گستردگی مشتریان بانک، لازم بود تا توسعه خدمات غیرحضوری را مبنای کار خود قرار دهیم. بر همین اساس سفته الکترونیک را ارائه و توثیق سهام را وارد بحث دریافت تضامین کرده‌ایم. همچنین فرآیند افتتاح حساب و پرداخت وام به صورت آنلاین ارائه شده است. ضمن این که مرکز ارتباط با مشتریان و همچنن پرستاری مشتری را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم، به این شکل که ما مزایای داشتن حساب بین المللی با مردم تماس می‌گیریم و خدمات خود را به آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم، اما همچنان به آن سطح از آنلاین بودن که مد نظر ماست نریسیده‌ایم.


روزانه بیش از ۸ هزار فقره وام پرداخت می‌شود

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اظهار داشت: روزانه با ۹ هزار افتتاح حساب جدید روبه‌رو هستیم، یعنی هم‌اکنون بالاترین افتتاح حساب روزانه برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است. همچنین روزانه بیش از ۸ هزار فقره وام پرداخت می‌کنیم که نشان‌دهنده موج استقبال زیاد مردم، دستگاه‌ها و نهاد‌ها از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است. با این حجم بالای مراجعات مسلماً نارضایتی‌هایی را نیز خواهیم داشت که به مرور رفع خواهد شد.

وی افزود: به دلیل حجم بالای مراجعات، لازم بود تا نظارت در شعب بانک را تقویت کنیم که این کار را انجام داده‌ایم. سعی کرده‌ایم تا مشتریان را به سمت وام غیرحضوری سوق دهیم، اما برخی از مشتریان همچنان علاقه‌مند به حضور در بانک هستند. به مردم توصیه می‌کنم که برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه خودشان از خدمات غیر حضوری استفاده کنند.

شمسی‌نژاد در مورد دریافت مجوز واریز حقوق و دستمزد گفت: دریافت مجوز واریز حقوق و دستمزد موجب شده تا هم برای حقوق بگیران و هم برای کارفرمایان مزایای بسیار خوبی فراهم شود و بتوانند راحت‌تر وام قرض‌الحسنه دریافت کنند. به همین دلیل بسیاری از نهاد‌ها در ۲ ماه گذشته، حساب‌های پرداخت حقوق خود را به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منتقل کرده‌اند و موجی از ورود کارفرمایان را نیز در آینده نزدیک خواهیم داشت. هدف نهایی ما ۵۰ میلیون ایرانی با ۵۰ میلیون کارت قرض‌الحسنه است و ان‌شاء‌الله همه خدمات را در قالب قرض‌الحسنه ایجاد خواهیم کرد تا هزینه و بهای تمام شده تأمین مالی برای مردم کاهش یابد.

۸ مزیت فوق‌العاده‌ی استفاده از فیس براش برای سلامت و زیبایی پوست

برس پاکسازی چیست

سلامت پوست صورت یکی از فاکتورهای اصلی در زیبایی و جذابیت است. رسیدگی مداوم به پوست و رعایت روتین‌های پوستی منظم می‌تواند ضمن کند کردن روند پیری پوست، شادابی و طراوت پوست‌تان را حفظ نماید. در سال‌های اخیر در بازار محصولات زیبایی و مراقبت از پوست شاهد دستگاه‌های متنوع و کارآمدی بوده‌ایم که به افراد برای مراقبت از پوست و اجرای درست روتین‌های پوستی‌شان کمک می‌کنند. یکی از این ابزارهای مراقبت از پوست، برس پاکسازی پوست یا فیس براش نام دارد که با استفاده درست و طولانی مدت می‌تواند به طرز شگفت‌انگیزی پوست صورت شما را شاداب‌تر و سالم‌تر کند.

در این مقاله به معرفی برس پاکسازی صورت یا فیس براش خواهیم پرداخت و انواع فیس براش، مزایای استفاده از فیس براش و راهنمای خرید فیس براش‌ها را برایتان شرح خواهیم داد. با ما در دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

برس پاکسازی صورت یا فیس براش چیست و چه کاربردی دارد؟

برس پاکسازی یا فیس براش دستگاهی است که برای پاکسازی عمیق مزایای داشتن حساب بین المللی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که صورت خود را با محصولات پاک‌کننده می‌شویید از انگشتان‌تان استفاده می‌کنید و انگشتان شما نمی‌توانند به طور کامل گرد و غبار، آلودگی، مواد آرایشی و کرم‌ها را از پوست شما پاک کنند. در اینجا برس‌های پاکسازی یا فیس براش به کمک شما می‌آیند تا به شکل کامل‌تری پوست‌تان را پاکسازی کنند. این برس‌ها می‌توانند به طور عمقی آلودگی‌ها را از روی پوست و منافذ باز آن بزدایند و باعث شفافیت و سلامت هر چه بیشتر پوست شوند. فیس براش‌ها انواع مختلفی دارند که در بخش‌های بعد به آن خواهیم پرداخت.

با انواع فیس براش آشنا شوید

انواع فیس براش

فیس براش‌ها را از چند جهت می‌توان تقسیم‌بندی کرد. به طور کلی برس‌های پاکسازی صورت یا فیس براش‌ها به دو نوع دستی و برقی تقسیم‌بندی می‌شوند. فیس براش‌های دستی را خودتان باید روی پوست صورتتان حرکت دهید و فیس براش‌های برقی با دو نوع تکنولوژی چرخشی و لرزشی یا سونیک به بازار عرضه می‌شوند.

فیس براش‌ها از نظر نوع سری هم با هم تفاوت دارند. سری‌های فیس براش ممکن است مویی، اسفنجی یا از جنس سیلیکون باشند. سری‌های فیس براش به سه دسته‌ی نرم، متوسط و سخت تقسیم‌بندی می‌شوند. سری‌های نرم برای افرادی که پوست نازک و حساس دارند مناسب است. سری متوسط برای افرادی که پوست چرب دارند کارایی دارد و سری‌های سخت برای افرادی مناسب است که می‌خواهند پوست‌شان را به شکل دوره‌ای لایه‌برداری عمیق کنند.

فیس براش چرخشی

 فیس براش چرخشی

همان‌طور که از نامش مشخص است، فیس براش چرخشی با ایجاد چرخش در سری دستگاه پوست‌تان را تمیز می‌کند. این فیس براش‌ها معمولا قابلیت اتصال به سری‌های مختلف را دارند و شما با توجه به نوع کاربری و نوع پوست‌تان می‌توانید سری‌های دستگاهتان را تعویض کنید.

فیس براش لرزشی یا سونیک

فیس براش لرزشی

این مدل از دستگاه با انتقال ارتعاشات ویبراتوری از طریق براش‌ها شست‌وشو و لایه‌برداری پوست را انجام می‌دهد. ارتعاشات ویبراتوری منتقل شده از براش باعث ایجاد حباب‌های بسیار ریزی در محیط آب و شوینده می‌‎شوند. این حباب‌های ریز به منافذ پوستی نفوذ و آلودگی‌ها و چربی‌های اضافی را از آن‌ها خارج می‎‌کنند. احتیاجی نیست که فیس براش را روی پوست‌تان فشار دهید. فقط آن را روی پوست حرکت بدهید و بقیه کار را به خودش بسپارید.

مزایای فوق‌العاده‌ی استفاده از فیس براش

مزایای استفاده از فیس براش

فیس براش می‌تواند پوست شما را سالم‌تر و شاداب‌تر کند و با روند پیری و افتادگی پوست صورت هم مقابله کند؛ اما مزایای استفاده از فیس براش دقیقا چیست؟ در این بخش برایتان توضیح خواهیم داد.

۱. پاکسازی اصولی و موثرتر پوست

فیس براش‌ها با توجه به نوع و تکنولوژی‌شان می‌توانند بین ۵ تا ۳۵ برابر شست‌وشوی معمولی با دست، پوست‌تان را پاکسازی کنند. با شست‌وشو به روش دستی فقط تا ۶۰ درصد از بقایای مواد آرایشی و آلودگی‌ها از سطح پوست پاک می‎‌شود و بقایای آن که در منافذ پوست رسوخ کرده است، به مرور زمان باعث کدر شدن رنگ پوست، پیری زودرس و جوش‌های سرسیاه و زیر پوستی می‌‎شود.

وقتی شست‌وشو و پاکسازی صورت با برس پاکسازی صورت انجام شود، به علت تمیز شدن عمقی پوست، خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی بهتر انجام شده و در نتیچه پوستی شفاف و سالم خواهید‎ داشت و چروک‌ها دیرتر در پوست شما نمایان می‌شوند.

۲. متعادل کردن و یکدست کردن پوست صورت

استفاده از برس پاک‌کننده صورت می‌تواند بدون در نظر گرفتن نوع پوست، ظاهری یکدست را در پوست صورت‌تان ایجاد کند. فیس براش می‌تواند به صاف شدن سطح پوست کمک کند و باعث شود لکه‌ها کمتر نمایان شوند. با استفاده از برس سیلیکونی می‌توانید خطوط ریز و چین و چروک‌های اولیه را هم از بین ببرید تا بافت پوست را بهبود ببخشید، پوست را تجدید کنید و به پوستی صاف و نرم برسید.

۳. لایه‌برداری ملایم و روزانه

لایه‌برداری پوست خسته و کدر را به پوستی درخشان و شاداب تبدیل می‌کند. برس‌های پاکسازی صورت بخش مهمی از هر روش لایه‌برداری هستند که به شما کمک می‌کنند سلول‌های مرده‌ی پوست را لایه‌برداری کنید تا سطحی صاف‌تر و روشن‌تر داشته باشید. با استفاده از ابزار تمیز‌ کننده‌ی مناسب، می‌توانید لایه‌برداری را بخشی از روتین مراقبت از پوست صبح خود کنید.

اگر پوست نازک و حساسی دارید، از برس‌های نرم ابریشمی یا سلیکیونی ظریف برای شست‌وشو و لایه‌برداری روزانه استفاده کنید. برس‌های متوسط برای لایه‌برداری روزانه پوست‌های چرب مناسب است و برس‌های ضخیم برای لایه‌برداری هفتگی و یک روز درمیان مناسب‌اند.

۴. فیس براش گردش خون را تقویت می‌کند

یکی از عناصر حیاتی در داشتن پوستی سالم و جوان، گردش خون مناسب است. با تقویت جریان خون در زیر سطح پوست، برس پاک‌کننده‌ی صورت شما می‌تواند مزایای مهمی برای پوست شما ایجاد کند. گردش خون بهبود یافته به عملکرد مویرگ‌های شما و تامین اکسیژن پوست کمک می‌کند. گردش خون یکی از عوامل مهم در کند شدن روند پیری است.

۵. فیس براش منافذ باز صورت را کوچک‌تر می‌کند

اندازه‌ی منافذ باز صورت تحت تاثیر ذرات آلاینده و لوازم آرایشی است. به طور کلی هر چیزی که منافذ باز صورت را مسدود کند می‌تواند منافذ صورت‌تان را باز‌تر نشان دهد. با استفاده از برس‌های پاکسازی می توانید عرق، چربی، آلودگی و غبار را به طور کامل از روی پوست صورت‌تان پاک کنید و به پوستتان اجازه تنفس دهید تا منافذ کمتر نمایان شود.

۶. مقابله با آکنه

تمیز کردن منافذ صورت و التیام پوست با استفاده از مواد شوینده مناسب و فیس واش باعث پیشگیری از ابتلا به آکنه و جوش صورت می‌شود. اگر صورت شما مستعد آکنه است، قبل از استفاده از فیس براش، از یک شست‌وشو دهنده‌ی صورت برای درمان آکنه استفاده کنید. پاک کننده‌ای را انتخاب کنید که حاوی اسیدسالیسیلیک یا اسیدگلیکولیک باشد. همان‌طور که گفته شد، بعضی افراد هفته‌های اول استفاده از فیس براش، آکنه را تجربه می‌کنند که به مرور زمان و سازگاری پوست، مشکل برطرف می‌شود. این ترکیبات به کاهش این دوره کمک می‌کنند.

۷. ماساژ پوست

ماساژ صورت فواید بسیاری دارد؛ از تسریع کلاژن‌سازی گرفته تا ایجاد آرامش. استفاده از برس‌های پاکسازی صورت باعث می شود شما به شکل روزانه پوست‌تان را ماساژ دهید. ایجاد حرکات چرخشی و ارتعاشی روی پوست می‌تواند استرس ذهنی شما را کمتر کند و باعث شود روند پیری در بدن شما کند‌تر شود.

۸. نفوذ عمیق‌تر محصولات مراقبت از پوست

یک برس ارتعاشی یا لرزشی پاکسازی با ایجاد حباب‌های ریز در آب و شوینده باعث می‌شود تا محصولات مراقبت از پوست به عمق پوست نفوذ کنند و جذب را به حداکثر برسانند. در اصل، این برس‌ها راندمان و کارایی محصولات مراقب از پوست را به حداکثر می‌رسانند.

معرفی ۶ برند پرفروش و محبوب تولید کننده‌ی فیس براش‌های دستی و برقی

اما در ایران چه برندهای معتبری را می‌توانید خریداری کنید که کیفیت و در عین حال قیمت مناسبی داشته باشند؟ این برندهای محبوب و پرفروش فیس براش‌های دستی و برقی را در این بخش از مطلب برایتان معرفی کرده‌ایم.

۱. تاچ‌بیوتی TOUCHBeauty

تاچ‌بیوتی

برند تاچ‌بیوتی یک برند بین‌المللی با ثبت نام تجاری در انگلستان، ژاپن، هنگ کنگ و چین است. این برند در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد و از آن زمان به طراحی، تحقیق، توسعه و ساخت دستگاه‌های زیبایی و مراقبت شخصی متمرکز شده است. این برند انواع فیس براش‌های دستی و برقی را تولید می‌کند و در بازار فروش دستگاه‌های مراقبت شخصی محبوبیت زیادی دارد.

۲. اینفیس Inface

اینفیس

برند اینفیس یکی از زیرمجموعه‌های برند شیائومی است که در زمینه‌ی لوازم بهداشتی صورت و بدن فعالیت می‌کند. فیس براش‌های اینفیس برقی هستند و با سری‌های متنوع سلیکیونی تولید می‌شوند.

۳. رمینگتون Remington

رمینگتون

رمینگتون یکی از شرکت‌های قدیمی و خوش‌نام آمریکایی است که در سال ۱۸۱۶ تاسیس شده است. این شرکت گستره‌ی متنوعی از محصولات را تولید می‌کند و احتمالا باید شهرت ماشین‌های ریش‌تراش معروف این برند به گوش‌تان خورده باشد. شرکت رمینگتون که در سال‌های اخیر به تولید و توزیع گسترده تجهیزات مراقبت از پوست و مو پرداخته است و چندین سال است که در زمینه‌ی تولید انواع فیس براش‌های برقی هم فعالیت دارد.

۴. کیمی Kemei

کیمی

برند کیمی در سال ۱۹۹۸ در چین تاسیس شد و پس از آن با گشودن شعباتی در سرتاسر جهان به یک برند تولید‌ کننده و توزیع‌ کننده‌ی بین‌المللی وسایل و لوازم آرایشی برقی تبدیل شد. این برند دستگاه‌های بسیار متنوعی را در زمینه‌های مراقبت از پوست و آرایشی تولید می‌کند که انواع فیس براش‌های برقی را هم در برمی‌گیرد.

۵. میتوتو ایتالیا Miotto Italy

میتوتو ایتالیا

برند میوتو ایتالیا هم یکی از برندهای خوش‌نام و نسبتا قدیمی ایتالیایی است که در سال ۱۹۸۷ شروع به فعالیت کرد. این برند به طور به خصوص روی دستگا‌ه‌های مراقبت از پوست و بدن فعالیت دارد و گستره‌ی متنوعی از ماساژورها، دستگاه‌های جوان‌سازی و میکرودرم را تولید می‌کند که در این میان فیس براش‌های میتوتو هم جزو محصولات پرفروش و محبوب این برند به شمار می‌آیند.

۶. کیوت اسکین Cute Skin

کیوت اسکین

این برند محبوب ایرانی که توسط شرکت اکسیر سلامت نگار ایرانیان به بازار عرضه می‌شود طیف متنوعی از انواع فیس براش‌های دستی و برقی را در بر می‌گیرد. در فیس براش‌های این برند دو نوع تکنولوژی چرخشی و لرزشی مورد استفاده قرار گرفته است؛ با توجه به جنس سری‌های استفاده شده و تکنولوژی به‌کارگیری شده در دستگاه قیمت فیس براش‌های برند کیوت اسکین گستره‌ی متنوعی را در برمی‌گیرد.

نحوه‌ی استفاده صحیح از فیس براش یا برس پاکسازی صورت

استفاده صحیح از فیس براش

بعد از زدن شوینده‌ها به صورت، فیس براش خود را روشن کرده، کمی براش را خیس کرده و به مدت یک دقیقه عمل شست‌وشو را انجام دهید. سپس صورت خود را با آب ترجیحاً خنک بشویید. پس از اتمام کار، براش را از بدنه‌ی دستگاه جدا کرده، با آب گرم و صابون بدون بو به خوبی شسته و در جای غیر مرطوب قرار دهید تا خشک شود و برای استفاده بعدی آماده باشد.

ممکن است تمیز کردن آرایش سنگین با برس تمیزکننده‌ی صورت اندکی دشوار باشد و این احتمال وجود دارد که هنگام تمیز کردن، مواد آرایشی به داخل منافذ پوست شما وارد شوند. بنابراین بهتر است قبل از استفاده از فیس براش، از پاک‌کننده و پنبه برای پاک کردن آرایش خود استفاده کنید.

ابتدا روی ناحیه‌ی T (بینی، چانه، پیشانی) صورت تمرکز کنید، زیرا عموماً جایی است که چربی و آلودگی در آن تجمع می‌کند. مراقب باشید که زیاد فشار ندهید و همچنین در محدوده‌ی زمانی توصیه شده از براش استفاده کنید.

به هیچ عنوان لازم نیست از فیس براش روی ناحیه‌ی چشم خود استفاده کنید. پوست اطراف چشم بسیار ظریف است و دستگاه پاک‌کننده‌ی صورت برای این ناحیه بسیار خشن عمل می‌کند. در صورت استفاده از برس در این ناحیه، به پوست ظریف نواحی دور چشم آسیب جدی وارد می‌شود. هنگامی که برای اولین بار از فیس براش استفاده می‌کنید، ممکن است متوجه شوید که پوست شما در چند هفته اول استفاده دچار جوش و التهاب می‌شود. این امر کاملا طبیعی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.