به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟


سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس چهارم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم

پیامبران الهی، « مرگ » را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت میدانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در کنار « توحید » و « یکتاپرستی » سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند.


آیا پیامبران الهی، تنها امکانِ وجود جهان دیگر را اثبات میکردند؟

پاسخ: خیر، بلکه با استدلالهای فراوان وجود آن را « ضروری » میدانستند.


دفع خطر احتمالی، لازم است. » چگونه قاعدهای است؟

قانون عقلی: « دفع خطر احتمالی، لازم است » را با مثال توضیح دهید.

پاسخ: نگاهی کوتـاه بـه زنـدگی روزمره انسانها نشان میدهد کـه، انسان در مواقعی کـه احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی میکند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادی گفتۀ او برایمان اعتباری ندارد، بـه مـا خبری بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سمی در غذای مـا دهد، این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم و احتیاط میکنیم. همۀ مـا در اینگونه موارد از یک قانون « عقلی » پیروی میکنیم کـه میگوید: « دفع خطر احتمالی، لازم است. »


به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند؟


ب) چه کسانی در طـول تاریخ، بـا قاطعیت کامل از وقوع معاد خبـر دادهاند و نسبت بـه آن هشدار داده اند؟


ج) همۀ پیامبران پس از « ایمان به خدا »، چه چیزی را مطرح کرده اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


د) همۀ پیامبران الهی، چه چیزی را لازمۀ « ایمان به خدا » دانسته اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


هـ) در قرآن کریم، بعد از « یکتاپرستی » ، درباره هیچ موضوعی به اندازه « ……………. » سخن گفته نشده است.

پاسخ: معاد ( قیامت )

مـوضوعـات آیۀ 87 ، نسـاء « اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لاَ ریب فیهومنْ أَصدقُ منَ اللّه حدیثًا »، را بنویسید.

پاسخ: بیانگر موضوعات زیر است ؛
1 (غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد.
2 (قطعاً خداوند، همۀ انسانها را در روز قیامت جمع خواهد کرد.
3 (شکّی در وقوع قیامت نیست.
4 (کسی راستگوتر از خداوند، نیست.

آیا قرآن کریم، تنها به خبر دادن از « آخرت » قناعت کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خیـر، تنها بـه خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با « دلیل » و « برهان » آن را ثابت کرده است.

استدلال های قرآنکریم برای اثبات وقوع قیامت را میتوان به چند دستۀ اصلی تقسیم کرد؟

پاسخ: میتوان آنها را به « دو » دستۀ اصلی تقسیم کرد:
دستۀ اول: استدلالهایی که « امکان » معاد را ثابت میکنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خـارج میسازند.

دستۀ دیگر: استدلالهایی هستند که « ضرورت » معاد را به اثبات میرسانند.

استدلال هایی که بر « امکان معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

1 (اشاره به پیدایش نخستین انسان.
2 (اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان.
3 (اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

یکی از دلایلی که سبب میشود عده ای دست به « انکار معاد » بزنند، چیست؟

پاسخ: این است کـه چنان واقعۀ بزرگ و بـا عظمتی را بـا قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امری بسیار بعید مییابند، بـه انکار آن میپردازند. حـال آن کـه، بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.


قرآن کریم، یکی از انگیزههـای انکار معاد را چـه چیزی معرفی کرده است و چرا دلایل و شواهد بـر اثبات آن می آورد؟

پاسخ: « نشناختن قدرت خدا » – تا نشان دهد کـه معاد، امـری « ممکن » و « شدنی » است و خداوند بـر انجام آن « تواناست ».

عبارت « و برای ما مثَلی زد، در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت: کیست کـه این استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی کـه آنها را برای نخستین بـار آفرید و او به هر خلقتی، داناست. »؛ استدلال بر « امکان » معاد دارد یا « ضرورت » آن؟ و بـه کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: « امکان معاد » ؛ اشاره به « پیدایش نخستین انسان » دارد.

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم، « اشاره به پیدایش نخستین انسان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را بـه پیدایش نخستین به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ انسان جلب میکندو توانایی خـود در آفرینش آن را تـذکّر میدهد. در ایـن آیات بیان میشود کـه همانگـونه خداوند، قـادر است انسان را از آغاز خلق کند، میتواند، بـار دیگر نیز او را زنـده کند. آیـات شریفۀ 78 و 79 ،یس اشاره به این موضوع دارند.

یکیاز دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآنکریم،« اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: قـرآنکـریم برای این کـه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجـراهـایی را نقل میکند کـه در آنـها بـه اراده خـداوند، مردگانی زنـده شدهاند. از آن جمله میتوان بـه ماجرای « عزیر نبی» اشاره کرد: «عـزیـر (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود.او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد. استخوانهای متلاشی و پوسیده ساکنان آن روستا از لابه لای خـرابـه ها پیدا بود. بـا دیدن این استخوانها ایـن سـؤال در ذهن عزیر (ع) شکل گرفت که به راستی خداوند اینها را پس از مرگ زنـده میکند؟خداوند، جـان وی را در همان دم گرفت و بعد از گذشت 100 سال، دوباره او را زنده کرد. » سپس خطاب بـه او گفت: « ای عزیر، چه مـدت در این بیابان خوابیدهای؟ عزیر گفت:
یک روز یـا نصف روز … »

با توجه به داستان « تو صد سال است کـه اینجا هستی، بـه الاغی که سوارش بودی و غذایی کـه همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه الاغ پـوسیده و متلاشی شده، امـا غذایت پس از صـد سـال مـانده و فـاسد نشده است. و اینک ببین کـه خداوند چگونه اعضای پوسیده و متلاشی شده الاغ را دوباره جمع آوری و زنده میکند. »
به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) داستان بالا درباره کدام پیامبر الهی است؟


ب) داستان درباره امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد

ج) موضوع آن، چیست؟

پاسخ: اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان


عزیر نبی(ع)، پس از مشاهده کردن زنده شدن دوباره الاغ خود به چشم، چه گفت؟

پاسخ: « میدانم که خداوند بر هر کاری تواناست. »

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم،« اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است »، آن را توضیح دهید.
پاسخ: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ بـه عنوان یک جـریان رایج در جهان طبیعت معرفی شـده است و از کسانی کـه بـا ناباوری بـه « معاد » نگاه میکنند میخواهد تا بـه مطالعۀ جریان همیشگی تبدیل زندگی بـه مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تـا ایـن مسئـله را بهتر درک کنند. فـرا رسیدن « بهـار »، رستاخیز طبیعت است که نمونهای از رستاخیز عظیم نیز هست

با توجه به آیۀ 9 ،فاطر « خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است. » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیۀ شریفه، مربوط به امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد


ب) به کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت


استدلال های قرآن کریم، که بر « ضرورت معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (حکمت الهی 2 (عدل الهی


آیا قرآن کریم، فقط امکان معاد را قبول دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، نـه تنها معاد را امری ممکن میداند، بلکه وقوع آن را نیز امری « ضروری » و واقع نشدن آن را امری « محال » و « ناروا » معرفی میکند.

به چه کسی « حکیم » گفته میشود؟

پاسخ: کسی که « کارهایش هدفمند » است و به « نتایج صحیح و درست » منتهی میشود.


خداوند متعال به خاطر دارا بودن کدام صفت، کار « بیهوده » و « عبث » نمی کند؟چرا؟

پاسخ:«حکیم»؛زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و این صفات در خداوند،راه ندارد. ( خداوندحکیم، هر موجودی را برای هدف شایستهای خلق میکند و امکانات رسیدن بـه آن هدف را هم بـه او عطا میکند. )

آیا خداوند، فقط تمایلات و گرایشهایی را در موجودات قرار داده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خیـر، بلکه پـاسخ مناسب را هـم پیشبینی کـرده است؛ بـه طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات، آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.

چرا هر انسانی از نابودی، گریزان است؟

پاسخ: زیرا هر انسانی گرایش به « بقا » و « جاودانگی » دارد و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ بقای خود انجام میدهد. همچنین، هـر انسانی خواستار همۀ کمالات و زیبایی هاست و این خواستن، هیچ حـدی ندارد

آیا دنیای کنونی، پاسخگوی بقا و جاودانگی و کمالات نامحدود است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست، بنابراین، بایـد جـای دیگری باشد کـه انسان بـه خواسته هایش بـرسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت :
خداوند گرایش بـه زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، نابود می کند! کـه البته آن گاه با حکمت الهی، سازگار نیست. ( محال است که خدا چنین کاری انجام دهد، به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ چون حکیم است. )

آیۀ 115 ،سوره مـؤمنـون « أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ » درباره چه موضوعی است؟ توضیح دهید.

پاسخ: « ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی »؛ اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار داده است،خاک شویم ومعادی هم نباشد،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایهها در درون ما، چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بیهدف و عبث نخواهد بود؟

ضرورت معاد بر اساس « عدل الهی » را توضیح دهید.

پاسخ: « عـدل » یکی از صفات الهی است. خداوند، « عـادل » است و جهان را بر « عـدل » استوار ساخته است. زندگی انسانها نیز داخل این نظام « عادلانه » قرار دارد؛ از این رو، خداوند وعده داده است کـه هـر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند. اما زندگی انسان در دنیا بـه گونه ای است
که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد.

چرا زندگی انسان در دنیا بهگونه ای است که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد؟

پاسخ: زیـرا؛ الف) پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست. همچنین پاداش کسی کـه کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر پاداش کسی کـه کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر محدودی که دارد، میسر نیست.

ب) مجازات بسیاری از کسانی کـه بـه دیگران ظلم و ستم کرده اند، در ایـن دنیا عملی نیست. برای مثـال، مجازات کسی کـه افرادی را بـه قتل رسانده یا مانـع رشد استعدادهای بسیاری از انسانها شده است، در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگری نباشد، کـه ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام عادلانۀ خداوند، ایراد وارد میشود.

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر فعالیت درس چهارم دین و زندگی دهم

با اندیشه در ترجمه آیات ربر، برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

1 انان (دوزخیان پیش از این امر عالم دنیا است و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد

2- وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.

3-(انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه( علت انکارش این است) که او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند

1-مست و مغرور بودن به نعمت های دنیوی سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن، پیروی از عقاید غلط گذشتگان

2-تجاوز کاری و گناه کاری

3-اصرار به گناه در تمام عمر

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق

1 – تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداشی ومجارات شباشد، ذکر کنید

شهادت در راه خدا

شادکردن دل دیگران

کمک به ایتام و فقرا

2-دو نمونه از استدلال هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید.

پاسخ : الف-پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند و با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همه ی ما در برخورداعلام یک خطراز یک قانون عقلی پیروی می کنیم که:«دفع خطر احتمالی، لازم است». پس باید معاد را که خبر راستگوترین مردمان است، بپذیریم.

ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی سخن هر کسی را می پذریم چگونه می توانیم درباره ی مساله معاد که پیامبران با قاطعیت از آن سخن گفته اند و از طرفی پای سعادت و شقاوت ابدی ما در میان است بابیتوجهی از کنار آن بگذریم.

3-رابطه میان «آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان » و«ضرورت وجود معاد » را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند حکیم است، پس هیچ کاری رابیهوده و عبث انجام نمیدهد.خداوند در درون ما استعدادها و سرمایه های مختلفی قرار داده است. اگر معاد نباشد،همه ی این استعدادها بیهوده و عبث میشود و این با حکمت خداوند در تضاد است.

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

وضعیت هنرمندان بازداشت و ممنوع‌الخروج شده؛ بازیگر زن معلوم نیست کجاست!

در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندایان، کسانی که پاسپورت هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می شوند.

حدود دو ماه پیش کمیته‌ ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد.

روزنامه شرق در ادامه نوشت: در جریان ناآرامی ها و اتفاقات اخیر کشور، جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر و موسیقی هم به خاطر برخی اظهار نظر ها دستگیر ، ممنوع الخروج یا ممنوع الکار شدند. اظهار نظر درباره آنچه امروز در کشور رخ می دهد، همچون شمشیر دولبه است، مخصوصا اگر چهره شناخته شده ای باشید. حدود دو ماه پیش کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوع الخروج، ممنوع الکار و یا بازداشت و زندانی شده اند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی 100 نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان ها می دهد.

اخبار و شنیده ها از شرایط پر التهاب سینما خبر می دهد ، جریان ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی ادامه دارد. قرار داد عده ای فسخ شده است و به گفته علیرضا حسینی، عضو کمیته و هیئت مدیره خانه سینما،"تعدادی از بازیگران مشهور و کارگردان ها ممنوع الخروج شده اند." مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می برند و گفته می شود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره ها شناخته شده ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده اند .

اطلاعات دقیقی از شرایط بازداشت شدگان در دسترس نیست و بر اساس اطلاعاتی که از طریق خانواده ها به کمیته رسیده است، بازداشت شدگان در زندان اوین، فشافویه و قرچک هستند و گفته می شود چند نفری هم در زندان تبریز و سنندج به سرمی برند. افرادی از سوی این کمیته برای جمع آوری اطلاعات به دادگاه و زندان رفته اند و اعضای کمیته تا امروز با نهادهای به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ قضایی امنیتی همچون معاون دادستان کل کشور جلسه داشته اند.

همایون اسعدیان کارگردان سینما در باره فرایند کار و اقدامات این کمیته به عنوان نماینده صنفی هنرمندان به شبکه شرق گفت: مرحله اول جمع آوری اطلاعات بود. می خواستیم بدانیم برای چه کسانی مشکل پیش آمده است. به دوستان صنوف اطلاع دادیم که هر موردی هست را به ما اطلاع بدهند. لیستی از وضعیت و مکانشان تهیه شد. دوستان ما ارتباطات قضایی برقرار کردند به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ تا حداقل بفهمیم کسی که دستگیر شده الان در چه وضعیتی است. اگر امکانش هست بتوانیم شرایط آزادی شان را فراهم کنیم یا از طریق وکلا از جهت حقوقی هم به خانواده ها کمک کنیم، تا بدانند چگونه باید برخورد کنند و چه کار باید انجام دهند.

در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندایان، کسانی که پاسپورت هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می شوند. علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او می گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می دهد: 10 مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و 26 نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده ، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده اند.

به گفته مهدی کوهیان، تهیه کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری و کمک ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو - سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده ها به سمت دادگاه و حکم دادن می روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است. او درباره حکم هایی که تا کنون صادر شده می گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می دانیم که به ما اطلاع می دهند.

مسئله فقط بازداشت و ممنوع الخروجی نیست، موضوع ممنوع الکاری هم مطرح است. مهدی کوهیان با بیان اینکه هنوز لیست دقیقی از تعداد ممنوع الکارها وجود ندارد، درباره علت این مسئله چنین توضیح می دهد: ممنوع الکاری را به کسی اعلام نمی کنند. احتمال دارد تعداد ممنوع الکارها بیشتر باشد و ما هنوز اطلاع نداریم. الان کاری تولید نمی شود که بتوان متوجه شد، چه کسی ممنوع الکار است. ولی می دانیم که قراردادهای عده ای را لغو کرده اند و چند نفری هستند که اجازه ادامه همکاری ندارند.

شرایط نگران کننده است.آنچه باعث نگرانی کمیته شده برگزاری سریع دادگاه است و کوهیان می گوید: درخواست ما از مراجع قضایی این است که سرعت در رسیدگی، مانع تضمین حق دادرسی عادلانه ی متهمین نشود. اصل برائت، اصل دادرسی توسط مقام بی طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل دسترسی به وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق بودن متهم به سکوت و. همه از مصادیق حق دادرسی عادلانه است که خود یکی از حقوق بنیادین بشری است و نظام حقوقی حاکم بر ایران هم آن را به رسمیت می شناسد.اینکه فوریت رسیدگی این حق را تضمین کند؛ موجب تردید و نگرانی جدی ماست.نداشتن وکیل در مرحله دادسرا یکی دیگر از نگرانی های موجود برای بازداشت شدگان است. کوهیان می گوید:تمام بازداشتی های اخیر با اتهام امنیتی بازداشت شده اند و طبق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری فقط یکسری از وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه می توانند وکالت این افراد را بپذیرند که البته این ناقض حق دسترسی آزاد متهم به وکیل است چون متهم باید وکیل را خودش (هر وکیلی که احساس کند می تواند از حقوقش دفاع کند) انتخاب کند. بنابراین اکثر متهمین در مرحله دادسرا نمی توانند وکیل انتخابی خودشان به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ را داشته باشند و نمی توانند با وکیل شان دیدار داشته باشند. ولی در مرحله دادگاه،این محدودیت برداشته می شود و آنها می توانند وکیل داشته باشند. اما مهم است که متهم در مرحله ی دادسرا وکیل داشته باشد چون آنجاست که تحقیقات مقدماتی انجام می شود و ممکن است چیزهایی گفته شود که متهم نتواند از خودش دقیق دفاع کند. در قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق سکوت دارد و می تواند در برابر اتهامات سکوت بکند. وقتی یک وکیل نتواند این مسائل را به موکل خودش تفهیم کند، شاید متهم نداند که از این حقوق قانونی برخوردار است. بنابراین ، متاسفانه این یکی از نواقص قانونی ما هست که حق دسترسی آزاد به وکیل را برای متهمین محدود کرده است

در این لیست صد نفره هنرمندان سینما، موسیقی و تئاتر حضور دارند و کمیته با اعضای خانه موسیقی و تئاتر هم جلساتی داشته است و پیگیر شرایطشان است. هر چند به قول کوهیان اختیارات و توان این کمیته به اندازه ای نیست که بتواند اقدام خاصی انجام دهد با این حال این کمیته تلاش می کند که خبری از وضعیت بازداشت شدگان به خانواده ها برساند .

اعضای کمیته معتقدند ادامه این وضع ، برای کل جامعه خوب نیست و به عنوان نمایندگان خانه سینما خواستار تسریع روند ازادی ها هستند. حسینی به عنوان نماینده هیئت مدیره خانه سینما در این کمیته از انتظارات این کمیته می گوید: انتظار مااین است که بازداشت شدگان مورد عفو قار بگیرند و در زندان نمانند، حکم ها نباید سنگین باشد. بایستی تمهیداتی اندیشیده شود که مشکل همه مردم و بازداشتیها ونه فقط هنرمندان زودترحل شود. من در مقامی نیستم که کسی را مقصر بدانم اما معمولا در دعوا ازآنهایی که مسئولیتی دارند و آنهایی قدرت دستشان است انتظار می رود با درایت بیشتر و مصلحانه کار را دنبال کنند .اینها همه فرزندان یک خانه و مملکت هستند، برای هرکس اتفاقی بیفتد، برای همه مردم درد آور است. به هر حال جوان اند، احساس دارند و حق دارند! حق دارند تا جایی که مسالمت آمیز باشد و حقوق، جان و مال شخص دیگری را به خطر نیاندازند، اعتراض کنند.

این عضو هیئت مدیره خانه سینما، با تاکید بر اینکه باید حرف های همدیگر را با تامل و صبر بیشتری گوش کنیم در پایان با بیان اینکه جامعه در معرض آسیب است، با تاکید بر حق اعتراض گفت: نمی شود چون کسی حرفی زد شدیدترین حکم ها برایش صادر شود! این مملکت برای 80 میلیون آدم است . تمرین دموکراسی در ایران سابقه خوبی ندارد. شاید ادای آن را در آوریم ولی تمرین دموکراسی در چند صد سال گذشته در ایران نبوده و الان هم نیست، اگر کسی مخالف حرف بزند به من بر خواهد خورد و این بد است. امیدوار هستیم که وفاق همگانی رخ دهد تا همه به آرامش برسند. جامعه احساس خستگی دارد،. من فعلا فقط می توانم همین را بگویم.

نکات متن کامل قرارداد جعاله و تمام شرایط قرارداد جعاله و نحوه تنظیم قرارداد جعاله

قرارداد جعاله

قرارداد جعاله یکی از نمونه قراردادهایی است که در قانون مدنی ایران مورد شناسایی و توجه قرار گرفته است. ممکن است نام این قرارداد برای شما کمی ناشناخته باشد و بپرسید قرارداد جعاله چیست و یا اصلاً قرارداد جعاله یعنی چی؟

ضمن آنکه لازم است متن قرارداد را به خوبی بشناسید و پس از آن، اقدام به امضای قرارداد کنید. با ما همراه باشید.

تعریف قرارداد جعاله

قرارداد جعاله به زبان ساده یعنی این‌که شخصی به شخص یا اشخاص دیگر می‌گوید فلان کار را برای من انجام بده، من در قبالش به تو مزد می‌دهم و نوعی سفارش انجام کار است.

در این‌جا تعریف قرارداد جعاله بسیار ساده و بدون جزئیات است اما نباید تنها به این تعریف اکتفا کرد و باید در مورد شرایط قرارداد جعاله و همچنین قوانین قرارداد جعاله هم، آگاهی کافی داشته باشیم. قبل از این‌که شرایط این قرارداد را توضیح دهیم مثالی می‌آوریم تا بتوانید مفهوم قرارداد جعاله را به آسانی درک کنید.

مثلاً فردی گوشی یا کیف خود را گم کرده است و می‌گوید هر کس آن را پیدا کند و به من تحویل دهد دویست هزار تومان به او پاداش می‌دهم. البته باید توجه داشته باشید که جعاله فقط مربوط به اشیاء گمشده نیست و خیلی از کار‌هایی که در اطراف ما انجام می‌شود جعاله است و ما فقط نامش را نمی‌دانیم. مثلاً شما به شخصی می‌گویید کف حیاط خانه من را موزائیک کن، من در مقابل آن، مبلغ مشخصی به شما اجرت یا مزد می‌دهم. پس این قرارداد به معنی انجام کار به درخواست دیگری و دریافت مزد در مقابل آن است. در مثال بالا، معمولا قرارداد جعاله انجام کار تنظیم می‌شود.

زمانی که شما به تعریف این قرارداد دقت کنید متوجه می‌شوید که این قرارداد به قرارداد‌های دیگر هم شبیه است. مثلاً قرارداد جعاله چه تفاوتی با قرارداد اجاره اشخاص دارد؟ که این تفاوت‌ها با بیان قوانین قرارداد جعاله و توضیح شرایط قرارداد جعاله به خوبی مشخص می‌‍‌‌شود که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

اول از همه لازم است در مورد نحوه تنظیم این قرارداد توضیحاتی داشته باشیم.

قانون قرارداد جعاله (قانون حاکم)

این قرارداد از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کند و ماده 561 تا 570 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به خوبی شرایط این قرارداد را توضیح داده است. پس به طور قطع می‌توانیم بگوییم که قانون قرارداد جعاله، ماده 561 تا 570 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است و فرم خام قرارداد جعاله با توجه به این مواد تنظیم شده است.

طرفین قرارداد جعاله

بعد از این‌که قرارداد جعاله خام را تهیه کردید، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید در مورد طرفین است. این‌که طرفین قرارداد چه کسانی هستند و در قرارداد جعاله جاعل کیست؟ عامل به چه کسی گفته می‌شود؟

به شخصی که انجام کار را درخواست می‌کند جاعل گفته می‌شود و به شخصی که کار مورد درخواست را انجام می‌دهد عامل گفته می‌شود. پس متوجه شدید که در قرارداد جعاله جاعل کیست

در این‌جا جاعل می‌تواند کار را به یک شخص معین بسپارد مثلاً برای تحویل یک تن خاک معدنی کم عیار به آقای اسدی بگوید که کار را انجام دهد یا می‌تواند شخص خاصی را برای انجام کارش در نظر نگیرد و بگوید مثلاً هر کس بتواند یک تن خاک معدنی کم عیار برای من بیاورد من به او یک میلیون تومان پاداش می‌دهم.

بنابراین جاعل می‌تواند کار را به یک شخص مشخص بسپارد که در این قرارداد به آن جعاله خاص گفته می‌شود یا برایش فرقی نمی‌کند چه کسی کار را انجام می‌دهد و هر کس که زودتر کار را تحویل داد، به او پاداش را پرداخت می‌کند که به آن جعاله عام گفته می‌شود.

در نمونه متن قرارداد جعاله ، طرفین هم می‌توانند شخص حقوقی (مانند بانک‌ها و شرکت‌ها) باشند و هم می‌توانند شخص حقیقی (افراد عادی) باشند. ‍‌

اهلیت طرفین

در این‌که جاعل (کسی که انجام کاری را درخواست کرده است) باید اهلیت داشته باشد و عاقل، بالغ و رشید باشد (یعنی نباید دیوانه یا سفیه باشد و باید به سن بلوغ و همچنین به سن قانونی برای دخل و تصرف در اموالش هم رسیده باشد)، هیچ شکی نیست اما در مورد عامل کمی وضعیت فرق می‌کند. درست است که عامل هم باید اهلیت داشته باشد اما اگر کار توسط عامل سفیه یا صغیر (کسی که به سن بلوغ نرسیده) انجام شود به دلیل این‌که کار آن‌ها دارای ارزش اقتصادی است نباید زحمت آن‌ها را بی‌جواب گذاشت و آن‌ها باید اجرت‌المثل (مزد) کار خود را بگیرند و این مزد باید به سرپرست آن‌ها داده شود.

مشارکت در جعاله

موضوعی که در نمونه قرارداد عقد جعاله باید به آن توجه شود این است که، علاوه بر این‌که عامل می‌تواند یک شخص مشخص یا یک شخص نامشخص باشد عامل می‌تواند چند نفر باشد. یعنی عاملین می‌توانند با شراکت و همکاری یکدیگر کار را انجام دهند و هر کدام با توجه به مقدار کاری که انجام داده‌اند مزد خود را می‌گیرند. اما اگر کسی که با عامل در انجام کار شریک شده فقط قصد کمک به عامل را داشته باشد و مجانی به او کمک کند، همان عامل اول بعد از انجام کار به صورت کامل مزد خود را می‌گیرد.

نمونه متن قرارداد جعاله

موضوع قرارداد جعاله

کاری که باید انجام شود موضوع قرارداد است، کارهایی مانند پیدا کردن مدارک گمشده به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ یا تعمیر ساختمان یا تحویل شن و ماسه.

در نمونه فرم قرارداد جعاله نیازی نیست که انجام کار با جزئیات بیان شود، این‌که به طور کلی مشخص باشد که چه کاری باید انجام شود کافی است ولی باید کار مجهول و غیر قابل تعیین نباشد زیرا در اینصورت نمونه قرارداد عقد جعاله باطل است. دقت داشته باشید کاری که در نمونه فرم قرارداد جعاله به عنوان موضوع قرارداد قید می‌شود مخالف شرع و قانون نباشد مثلاً جاعل نمی‌تواند سفارش مواد مخدر بدهد و از طرف دیگر موضوع قرارداد جعاله باید عقلانی باشد و کار‌های بیهوده که ارزش مالی و عقلی ندارند نمی‌تواند موضوع قرار بگیرد مثلاً جاعل نمی‌تواند به عامل بگوید به جای من 100 رکعت نماز صبح بخوان.

در تنظیم قرارداد جعاله دقت داشته باشید که اگر موضوع قرارداد جعاله به صورتی باشد که بتوان آن کار را چند بار تکرار کرد، همین که عامل یک بار آن کار را انجام بدهد و به اتمام برساند کافی است و لازم نیست چند بار آن را تکرار کند.

مبلغ قرارداد جعاله (جُعل)

مبلغ قرارداد باید در نمونه متن قرارداد جعاله آورده شود. در این‌جا جاعل می‌تواند به طور معین قید کند که مثلاً هر کس کیف مرا پیدا کرد مبلغ پانصد هزار تومان به او می‌دهم یا اگر یک کامیون ماسه برای من آوردی مبلغ هفتصد هزار تومان به تو می‌دهم یا می‌تواند به طور دقیق قید نکند و بگوید مثلاً اگر 500 کیلو گندم و جو برای من آوردی 100 کیلو را به عنوان پاداش به تو می‌دهم یا اگر دستبند من را پیدا کردی نصف ارزش پولی آن را به تو می‌دهم.

اگر جاعل قبل از این‌که کار توسط عامل به پایان برسد به میزان اجرت و مزد اضافه کرده باشد باید بعد از انجام کار آن را بپردازد اما اگر جاعل قبل از این‌که انجام کار به اتمام برسد و هنوز تحویل داده نشده، نظرش برای مبلغ اجرت تغییر کند و آن را کم کند اگر عامل از آن اطلاعی نداشته باشد و کار را تمام کند باید از جاعل اجرت‌المثل کار خود را بگیرد. البته به شرطی که آن اجرت‌المثل از مبلغی که جاعل می‌خواست پرداخت کند، بیشتر باشد.

اجرت‌المثل یعنی مزدی که در عرف برای آن کار در نظر می‌گیرند و بیشتر با نظر افراد کارشناس و افرادی که در آن زمینه علم، تخصص و آگاهی دارند، مشخص می‌شود.

اگر عامل اطلاعی نداشته باشد که شخصی به نام جاعل یک همچین کاری را درخواست کرده است و خودش ابتدا آن کار را انجام دهد مثلاً کیفی را پیدا کند و بعد متوجه شود که جاعل درخواست کرده بود، در این‌جا عامل باید بعد از تحویل کیف اجرت‌المثل خود را از جاعل بگیرد.

در قرارداد جعاله تعهد به نتیجه است

یعنی عامل زمانی می‌تواند اجرت خود را بگیرد که کار را انجام داده باشد و در غیر اینصورت هیچ اجرتی نمی‌گیرد، هر چقدر هم که تلاش کرده باشد مهم نتیجه کار است اما اگر بخشی از کار را انجام دهد و آن بخش به تنهایی قابل ارزش باشد مزد همان بخش از کار به او پرداخت می‌شود.

تحویل قرارداد جعاله

این قرارداد زمانی کامل می‌شود که کار مورد نظر تحویل داده شود مثلاً اشیاء گمشده را بعد از این‌که پیدا کرد تسلیم کند یا بار مورد نظر را تحویل دهد. زمانی که هنوز عامل آن بار یا اشیا را تحویل نداده است مسئولیت امانی نسبت به آن دارد و نسبت به حفظ آن مسئول است. (منظور از مسئولیت امانی این است که اگر عامل در نگهداری از آن مال کوتاهی یا زیاده‌روی کرد و آن مال تلف شد باید آن را جبران کند)

عامل نمی‌تواند موضوع قرارداد را به دست دیگری بسپارد و اگر آن مال تلف شود هم خودش و هم آن شخصی که مال را گرفته است در برابر جاعل، حکم غاصب را دارد. (منظور از غاصب این است که اگر حتی مال به دلیلی خارج از اراده این افراد تلف شود مثلاً سیل یا زلزله یا آتش‌سوزی آن را از بین ببرد باز هم آن افراد مسئول هستند و باید جبران کنند) مگر این‌که سپردن مال به شخص دیگر، لازم و ضروری بوده باشد.

ابطال قرارداد جعاله

اگر در این قرارداد، جاعل اهلیت نداشته باشد، یعنی عاقل و بالغ و رشید نباشد، قرارداد باطل است.

اگر در این قرارداد، کاری که باید انجام شود مجهول و مبهم باشد و از هیچ راهی نتوانیم کار را معین و مشخص کنیم، با ابطال قرارداد جعاله مواجه می‌شویم.

از طرف دیگر اگر در قرارداد جعاله خام ، مبلغ اجرت یا مزد مشخص نشود یا مبهم و مجهول باشد، باز هم با ابطال قرارداد جعاله مواجه می‌شویم.

شرایط فسخ قرارداد جعاله

این قرارداد یک عقد جایز است. یعنی هریک از طرفین قرارداد می‌توانند هر وقت که خواستند قرارداد را کنار بگذارند و از آن منصرف شوند. مثلاً اگر جاعل سفارش انجام کاری را به عامل داده باشد و قبل از این‌که کار تحویل داده شود پشیمان شود می‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند.

یک موضوعی که در شرایط فسخ قرارداد جعاله باید به آن توجه شود ضایع نشدن حق عامل است. چون ممکن است عامل بخشی از کار را انجام داده باشد و حالا به خاطر فسخ قرارداد متضرر شود، در این‌جا قانون‌گذار گفته است که اگر کار قابل تجزیه و تقسیم باشد، تا آن قسمتی که کار را انجام داد باید نسبت به کار خود با توجه به مزدی که مشخص شده است اجرت بگیرد (اجرت المسمی). در این‌جا حتی اگر عامل هم قرارداد را فسخ کند باز هم مستحق همین اجرت است.

مثلاً اگر باید 100 متر از استخر را کاشی می‌کرد و فقط 50 متر از آن را انجام داد جاعل باید نصف مبلغ قرارداد را به عامل بپردازد.

اما اگر کار تجزیه‌ناپذیر بود جاعل باید به عامل اجرت‌المثل پرداخت کند.

یک زمانی هم جاعل قرارداد را فسخ می‌کند و عامل از این فسخ اطلاعی ندارد و کار مورد نظر را انجام می‌دهد، در این‌جا دیگر لازم نیست مبلغی را که در نمونه فرم قرارداد جعاله آورده شده است به عامل پرداخت کند و عامل فقط به خاطر این‌که ضرر و زیانش جبران شود می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد.

اِنفِساخ

اگر در زمان اجرای قرارداد یکی از طرفین فوت کند یا مجنون شود در این‌جا انفساخ به وجود می‌آید و قرارداد منحل می‌شود. فقط اگر کار انجام گرفته قسمتی از نتیجه باشد، اجرت آن قسمت پرداخت می‌شود اما اگر با وجود تمام تلاش نتیجه مطلوبی به دست نیامده باشد، هیچ اجرتی وجود ندارد.

تفاوت نمونه قرارداد عقد جعاله با عقد اجاره اشخاص

با توجه به توضیحاتی که داده شد به خوبی می‌توان معنی این قرارداد را متوجه شد اما برای درک بیشتر مفهوم قرارداد جعاله بهتر است یک مقایسه‌ بین این قرارداد با قرارداد اجاره اشخاص انجام دهیم و ببینیم که این قرارداد چه تفاوتی دارد:

برای تنظیم قرارداد جعاله نیازی نیست میزان کار و مبلغ اجرت به طور دقیق در فرم خام قرارداد جعاله قید شود اما در اجاره اشخاص لازم است.

در تنظیم قرارداد جعاله زمانی که شخص خاصی مد نظر نیست، نیاز نیست طرف ایجاب (عامل) مشخص باشد اما در عقد اجاره اشخاص باید طرف مقابل مشخص باشد.

در این قرارداد، عامل حق حبس ندارد، یعنی نمی‌تواند کار انجام شده را تحویل ندهد، چون تا زمانی که تسلیم نکرده باشد یعنی تعهد خود را انجام نداده است و مستحق دریافت مزد نیست. اما در قرارداد اجاره اشخاص، پیمانکار می‌تواند مورد قرارداد را تا زمانی که اجرت کار پرداخت نشده، تسلیم نکند.

تفاوت‌های دیگر این دو قرارداد

جعاله، عقدی جایز است یعنی هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند عقد را بهم بزنند اما در اجاره اشخاص عقد لازم است و طرفین قرارداد تا پایان قرارداد باید به آن وفادار باشند مگر این‌که با هم توافق کنند که عقد را فسخ کنند یا شرایطی در اجاره نامه برای فسخ در نظر گرفته شده باشد.

در عقد جعاله به محض این‌که قرارداد جعاله خام تکمیل و امضا شد، حقی برای عامل به وجود نمی‌آید بلکه زمانی که عامل کار را انجام داد یا تسلیم کرد و تحویل داد تازه تعهد انجام شده به حساب می‌آید و آن موقع مستحق حق الزحمه است. مثلاً ممکن است این قرارداد راجع به اکتشاف چاه نفت باشد و عامل باید مطابق شرایط قرارداد، چاه نفت را کشف کند تا مستحق دریافت اجرت باشد و اگر چاه را کشف نکند قرارداد تمام می‌شود و عامل یا پیمانکار نمی‌تواند درخواست مبلغ قرارداد را بکند.

توضیحات بالا ما را از نحوه تنظیم قرارداد جعاله آگاه می‌کند اما این به معنای دستیابی به یک متن کامل قرارداد جعاله نیست و برای دسترسی به متن این قرارداد می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد نمونه قرارداد

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد یا ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی روی متون رنگی قبل بزنید و وارد صفحه مرتبط با آن شوید.

از طرف دیگر، تیم حقوقی رکلا، انواع این قرارداد را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد فهرست این قراردادها شوید.

تازه‌ترین اخبار از وضعیت هنرمندان بازداشت شده و ممنوع‌الخروج

تازه‌ترین اخبار از وضعیت هنرمندان بازداشت شده و ممنوع‌الخروج

حدود دو ماه پیش کمیته‌ ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الکار و یا بازداشت و زندانی شده‌اند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی 100 نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می دهد.

مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می برند و گفته می شود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره ها شناخته شده ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده اند .

چه کسانی دستگیر شده اند؟

در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.

علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او می گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم‌ آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می دهد: 10 مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده‌، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده اند.

به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری‌ و کمک‌ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو – سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده‌ها به سمت دادگاه و حکم دادن می روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است.

او درباره حکم هایی که تا کنون صادر شده می گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم‌ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می‌دانیم که به ما اطلاع می دهند.

وکیل مالیاتی را از کجا پیدا کنیم؟

وکیل مالیاتی را از کجا پیدا کنیم؟

وکیل مالیاتی از جمله وکلایی در قانون ایران محسوب می‌شود که هم می‌تواند در حوزه حقوقی و هم در حوزه کیفری فعالیت کند.

به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای پارسا، در واقع یک وکیل مالیاتی می‌تواند مشخص کند که رابطه مالیاتی میان دولت و شخص (حقیقی یا حقوقی) به چه شکلی باید باشد و هم می‌تواند در خصوص جرم فرار مالیاتی و سایر جرایم وابسته به این حوزه وارد عمل شود. در واقع اگر بخواهیم ساده توضیح دهیم، وکیل مالیاتی تهران کسی است که می‌تواند بر اساس قوانین تجاری و مالیاتی و همچنین بر اساس دانش اقتصادی که دارد از موکل خود در این مسیر دفاع کند.

یکی از ویژگی‌های مهم وکیل مالیاتی این است که این وکیل نه تنها در مسیرهای قضایی بلکه در مسیرهای دولتی نیز کارایی دارد. به بیان ساده‌تر ما تنها نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این وکیل در یک مسیر قضایی در کنار ما باشد. بلکه از این وکیل می‌توان در اداره مالیات و رابطه میان شخص و دولت نیز استفاده کرد.

اما برای این که بتوانیم دقیق‌تر با مفهوم و کارکرد وکیل مالیاتی آشنا شویم و بدانیم اهمیت این وکیل در برای اشخاص حقیقی و حقوقی چیست، بهتر است با ویژگی‌های این وکیل حرفه‌ای آشنا شویم.

وکیل مالیاتی را از کجا پیدا کنیم؟

وکیل مالیاتی چه می‌کند؟

وکیل مالیاتی می‌تواند نقش بسیار موثری در بهبود جریان پرونده‌های مالیاتی داشته باشد. اگر شما جز کسانی هستید که می‌خواهید با کمک وکیل مالیاتی میزان آسیب‌ها و خساراتی را که مالیات‌ها به شما وارد کرده است را کاهش دهید به شما پیشنهاد می‌دهیم از صفر تا صد پرونده‌های خود را به این فرد متخصص بسپارید.

در واقع به طور کلی دو نوع سیستم اقتصادی در دنیا حاکم است و وکیل مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در تمامی جوامع و انواع اقتصاد داشته باشد چراکه به طور کامل با آنها آشنایی دارد.

یکی از انواع سیستم اقتصادی که همه ما به خوبی آن را می‌شناسیم، سیستم مالیاتی است. وکیل مالیاتی این توانایی را دارد تا به طور کامل دعاوی مختلف مربوط به این حوزه را مدیریت کند. این سیستم عمدتا توسط کشورهای پیشرفته و سطح اول جهان اجرا می‌شود و بسیاری از کشورهای دیگر سعی می‌کنند روند اقتصادی خودشان را بدین سمت حرکت دهند. در این سیستم دولت نقش اجرایی در اقتصاد ندارد و تنها به عنوان مدیر این مجموعه شناخته می‌شود. در این سیستم مالیات به عنوان مهمترین عنصر و ابزار دست دولت شناخته می‌شود. به عبارت بهتر دولت به واسطه مالیات می‌تواند بنگاه‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند و آن‌ها را در مسیر درست قرار دهد و در نهایت نقدینگی را به شکل بهتری مدیریت نماید. ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم قصد دارند به این سمت حرکت کنند.

از این رو در این نوع سیستم معمولا قوانین شفاف نیست و در این چنین وضعیتی امکان بروز اشتباه و مشکل به وفور وجود دارد. اینجاست که گفته می‌شود در خصوص امور مالیاتی بهتر است از یک وکیل مالیاتی استفاده کرد. اگر به دنبال بهترین وکیل مالیاتی هستید می‌توانید از کارشناسان گروه وکلای پارسا بخواهید که شما را راهنمایی کنند.

وکیل مالیاتی را از کجا پیدا کنیم؟

دو دیدگاه در خصوص کارکرد وکیل مالیاتی

در خصوص کارکرد وکیل مالیاتی می‌توان دو دیدگاه در نظر داشت. دیدگاه اول که به عنوان دیدگاه رایج در جامعه شناخته می‌شود این است که از این وکیل در مسیر قضایی و یا دولتی استفاده شود. در واقع در این دیدگاه وکیل به عنوان بلد راه شناخته می‌شود و می‌تواند از موکل خود در این مسیر دفاع کند. اما دیدگاه دوم که عمدتا در یک جامعه سطح اول بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که این وکیل می‌تواند پیش از هر اقدامی به عنوان یک مشاور کنار شما حضور داشته باشد. در واقع شما می‌توانید از این وکیل در تمامی امور اقتصادی و تجاری خود استفاده کنید و از او بخواهید که به شما نشان دهد که پیش از ورود به هر مسیر اقتصادی و تجاری مسائل مالیاتی آن به چه نحوی انجام می‌گیرد. این مشاوره می‌تواند شما را از ورود به اشتباهات مختلف قانونی و دولتی باز دارد. اگر به دنبال وکیل مالیاتی مجربی هستید که به عنوان مشاور در کنار شما حضور داشته باشد، گروه وکلای پارسا می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. گروه وکلای پارسا به عنوان یکی از معتبرترین گروه‌های فعال در حوزه قانون می‌تواند بهترین وکلا را در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه مالیاتی به شما معرفی کند. بدین ترتیب شما بدون نیاز به هیچ اقدامی و بدون هیچ نگرانی می‌توانید با بهترین وکیل مناسب خودتان در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.